SAL7360, Act: V°214.2-R°215.1 (468 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°214.2-R°215.1  
Act
Date: 1467-03-10

Transcription

2019-06-17 by myriam bols
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat geweest es voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en)/
tusscen gielise vander balct [de(n) jonge(n)] ter eenre sijden ende hubrechte va(n) berthe(m)/
ter ande(re) aldair de vors(creven) gielijs opdede en(de) seyde dat anderwijle(n) discort/
en(de) questie geweest hadde tusscen hem en(de) joesen van berthem sone desselfs/
hubrechts mits zeke(re)n goeden die hem en(de) den selven joese inden name/
en(de) van weghen zijnder huysvrouwen aengestorve(n) wae(re)n Ende dat zij/
van dier questien bleve(n) wae(re)n int segghen en(de) uutsprake he(re)n arts van/
coursworm ridders ende dat navolgende den voirs(creven) (com)promisse ende v(er)bonde/
de vors(creven) her arnd zijn uutsprake dair af dede te coursworm vors(creven) int/
jair van lxv in zulker vuegen dat de voirs(creven) joes betalen soude den/
vors(creven) gielise de so(m)me van dertich rinscher guld(en) oft de weerde dair/
voe(r) Seggen(de) voirt dat de vors(creven) hubrecht geloift hadde de voirscr(even)/
uutsprake te voldoen in alle der maten en(de) vueghen gelijc die hij/
uutspraken uutgesproken was en(de) dat zij en(de) elc van hen metter/
vors(creven) uutspraken te vreden wae(re)n en(de) geloefdense te houden(e) in wed(er)ssijde/
alsoe wale nae der uutspraken als d(air) voe(r) en(de) dat hem de vors(creven) hubrecht/
gemaict hadde p(ri)ncipael en(de) geloift tot eene(n) daige die leden w[a]s de vors(creven)/
dertich rinsche guld(en) te betalen met meer pointe(n) bij he(m) gealligeert/
ende alle dese pointe(n) boot hij te thoene(n) hopen(de) waer hijse gethoene(n)/
conste dat de vors(creven) hubrecht gehouden soude zijn de voirs(creven) dertich rinsch(er)/
gul(den) hem uut te reycken en(de) te betalen Dair tegen de vors(creven) hubrecht/
hem v(er)antweerden(de) dede seggen datme(n) ne(m)mermeer bevinde(n) en soude dat/
hij voer den vors(creven) joese zijnen sone gesprok(en) hadde inder mate(n) dat/
de vors(creven) gielijs dat voir hem nam maer seyde dat and(er)wijle(n) zekere/
sprake geweest was bij m(ijn) he(re) van coursworm mits discorde dien de vors(creven)/
p(ar)tien underlinghe met malcande(re)n hadden van tweelf mudde(n) corens
//
die den vors(creven) joese zijnen sone inden name als voe(r) toebehoirde(n) die/
hij hoopte dat hem wairt soe datter e(n)nighe uutsprake af gesciet/
wa(r)e te bate(n) comen souden en(de) sculdich wae(re)n te bate(n) te comen(e) met/
meer woirden bij hem gealligeert bieden(de) insgelix alle pointen/
te thoenen(e) dienen(de) tot sijne(n) rechte hopen(de) waer hij die gethoenen/
conste dat hij der vors(creven) aensprak(en) ongehoud(en) zijn soude Was gewijst/
ten uut(er)sten nae aensprake v(er)antweerd(en) en(de) thoenisse van beyden p(ar)tien/
dat de vors(creven) hubrecht gehouden soude sijn de vors(creven) dertich rinscher/
gul(den) dair questie om es den vors(creven) gielise op te leggen en(de) te betalen/
nae dat die waerheit gedrage(n) hadde cor(am) [o(mni)b(us)] scabinis in sca(m)pno de(m)pt(o)/
meldert m(ar)cii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt