SAL7360, Act: V°223.1 (489 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°223.1  
Act
Date: 1467-04-05

Transcription

2019-04-30 by myriam bols
Allen den gene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen burg(ermeesteren)/
scepen(en) en(de) raet der stad van loeven(en) saluit doen te weten/
dat opden dach datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone/
magriete bruyni(n)cx weduwe arts wile(n) vander moelen en(de)/
heeft geconstituert gesedt volcome(n) macht p(r)curacie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) sond(er) e(n)nich wederroepe(n) janne vande(n) bossche willem(me)/
vanden poele m(er)ten vand(er) stantvoirt hue(re)n behuwede(n) sone(n)/
en(de) machtilden vander moelen wettige docht(er) d(er) voirs(creven) magriete(n)/
p(ri)[us] ema(ncipa)[t(am)] oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs Alle alsulke questie(n)/
en(de) gescillen als de voirs(creven) mag(rie)te uutstaende heeft oft namaels/
uutstaende soude moegen hebben voir wat gerichte gheestelijc oft/
weerlijc dat dat zijn oft gescien mochte alle hue(r) beruerlike en(de) o(m)ber(uerlike)/
goede sculden opcominge(n) en(de) vervalle(n) te verware(n) te mane(n) teyssce(n)/
opte bue(re)n en(de) tontfange(n) dair voe(r) te panden te dage(n) te beleyden/
rastem(en)te te doen leggen alsoe dat behoire(n) en(de) behoeve(n) sal moege(n)/
die met rechte te v(er)volge(n) texeq(ue)ren en(de) te vorde(re)n En(de) ofts noot/
geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc des voirscr(even) steet/
met rechte te conteste(re)n te declinere(n) texcipiere(n) te reco(n)veniere(n) te/
v(er)antwerde(n) te bescudden te bedinge(n) alle gescrifte(n) ende libellen/
dair toe dienende over te geve(n) en(de) te nemen te replice(re)n ende te/
duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael als int accesseur alsoe dicwile en(de)/
menichwerve(n) alse dat te doen sal zijn De getuge(n) met rechte te/
versueken bedwongen te werden tot huerre deposicie(n) die te leyde(n)/
d(er) wed(er)p(ar)tien getuge(n) te sien sweren die te battere(n) hue(r) deposicie(n)/
te wederlegge(n) alsoe dicke en(de) menichwerve(n) alst behoeve(n) sal/
des voirscr(even) steet en(de) al des dair aen clev(en) mach te wy(n)ne(n)/
te verliesen bij beroepe oft appellacie(n) te moege(n) v(er)volge(n) vo(n)nisse(n)/
int(er)locutoire en(de) diffinitive dair af te verwachte(n) tgewijsde te/
v(er)volge(n) en(de) te doen exeq(ue)ren composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge van/
al des voirscr(even) steet dair af te make(n) volcome(n) quitan(cie) d(air) af te geve(n)/
Ende g(e)n(er)alijc en(de) specialijc voirtaen d(air) in te doen en(de) te vorde(re)n allet/
des bij den voirs(creven) geconstituerden [mag(rie)te(n)] oft zij telker tijt jege(n)woirdich en(de)/
voir oege(n) ware hier inne gedaen en(de) gevordert soude moege(n) werde(n)/
Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo ap(ri)lis v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt