SAL7360, Act: V°254.2-V°255.1 (547 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°254.2-V°255.1  
Act
Date: 1467-04-20

Transcription

2019-10-08 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat goirt ouderogghe sone jans ende v(er)yde zijn wijf/
in tegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(en) vo gestaen hebben genomen ende/
bekent dat zij genomen hebben teghen willem(me) van ophem geheeten/
meest(er)jans thoff des selfs willems geheeten ter roost inde puele mette(n)/
huysen hoven wynnen(de) lande en(de) met vijf dachmalen ond(er) beemde(n) en(de)/
eeusselen gelijc die geleg(en) zijn in eenen stucke binne(n) den voirs(creven) hove/
ende met eene(n) dachmale lants beemts geheeten den cleyne(n) robbijns/
poel ende tvorste beemt eeussel Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van inganc april lestleden eene(n) t(er)mijn van neghen jairen lanc v(er)volgen(de)/
elx jairs dae(re)nbynnen die voirs(creven) wynnen(de) lande om thien mudden/
rocx goet ende payabel der maten van loven(en) met wanne ende met/
vede(re)n wael bereit alle ja(r)e te sint andriesmesse apostels te betalen/
ende te loeven(en) ten huyse des vors(creven) willems te leve(re)n alle ja(r)e den/
voirs(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)reycte schout Ende die/
voirs(creven) beemden en(de) eeusselen om en(de) voe(r) xvii(½) clinckarde te xiiii st(uvers) tstuc/
alle ja(r)e inden mey te betalen den voirs(creven) willem(me) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sulle(n) de voirs(creven) gehuyssce de huysinge vand(en) vors(creven) hove/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde vand(er) underster rijkelen ned(er)w(er)t op hue(re)n cost/
ende die voirs(creven) lande zullen zij houden wynne(n) werve(n) en(de) mesten/
jairlix wel ende loflijc gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die
//
laten te hue(re)n afsceiden gelijc hier na volcht Te weten aenden delle/
putte metten toebehoirten met rogge besaeyt dweddepoelvelt met/
zijnen toebehoirte(n) met somercoirne besaeyt ende alle die brake/
zulle(n) zij late(n) wel gemest en(de) eens o(m)megedaen maer zij en sulle(n)/
die niet o(m)medoen voir dat sijt den vors(creven) willem(me) gecu(n)dicht hebbe(n)/
om hem dair bij te moigen comen oft sticken nae zijnd(er) gelieften/
Ende ten leste(n) jae(re) en sulle(n) zij gheen stroe moigen noch mest uute(n)/
vors(creven) hove vue(re)n elder dan op de vors(creven) lande en(de) tslants meeste(n)/
p(ro)fite It(em) sullen die vors(creven) gehuysscen alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde mote(n) halen met hue(re)n wagen(en) en(de) p(er)den xii voeder m(er)gels/
opde cuyle daerse de vors(creven) willem coepen sal en(de) dien alsdan/
vue(re)n op de vors(creven) lande tslants meesten p(ro)fite It(em) sullen die/
vors(creven) gehuyssce jairlix int vors(creven) hof leve(re)n alsoe vele walms/
als een man verdecken sal moigen op twee daigen Ende soe/
wa(n)neermen dair dect oft plect sulle(n) zij den wercliede(n) den/
mo(n)tcost geven ende wille(m) vors(creven) sal die dachue(re)n betalen/
en(de) zij sullen aldair mote(n) halen alsoe vele walms en(de) steens/
alsmen int vors(creven) hof behoeve(n) sal aldairt hen die vors(creven) wille(m)/
sal copen oft bewijsen ende zij sullen den vors(creven) willem(me) geve(n)/
sdaichs als hij daer compt eene scotele pottaigien It(em) sij/
zullen oic den selve(n) willem(me) alle ja(r)e twee corweyen met/
hue(re)n wagen(en) en(de) p(er)den dairt de vors(creven) willem behoeve(n) sal/
It(em) allet ooft dat aldair wassen sal zullen die vors(creven) willem/
en(de) de wynne(n) te geliken coste doen lesen en(de) half en(de) half deile(n)/
ende die vors(creven) gehuyssce sullen den selven willem(me) alsdan t(er) stont/
zijn helicht thuys leve(re)n It(em) den hof metten bogairde gelegen/
tegen thof over sullen die vors(creven) gehuyssce te hue(re)n afsceiden/
laten wel ende loflijc o(m)me gricht? gelijc zij dat bevi(n)den/
ende ten selven afsceiden van halfmerte voirt en zulle(n) zij/
der weyen ald(air) negheenssins gebruyken en(de) de leste drie jaer/
lanc en zullen sij egheen lant moigen hoervruchte(n) It(em) alle
//
ja(r)e alsmen behoeven sal aende vors(creven) weyde te thuynen/
ende te luycken dat sullen die vors(creven) willem en(de) gehuyssche/
te geliken laste en(de) coste doen maken mair de selve willem/
sal die stoffe dair toe besorgen It(em) sulle(n) die vors(creven) gehuysscen/
hulpen en(de) ruyme(n) eenen dach tsjaers alle die grechte(n) ende/
wat(er)leide(n) vand(en) vors(creven) goeden en(de) die beke aenden vorste(n) beet(er)?/
en(de) die beken aende lande vors(creven) sullen de gehuysscen jairlix/
vegen oft doen vegen op hue(re)n cost It(em) es ond(er)sproken dat de/
vors(creven) willem te hemw(er)t hebben sal een came(r) met eender/
scouwen dair de selve willem inne gaen mach en(de) staen sond(er)/
calaengie en(de) int dofhuys gelijc der came(re)n vors(creven) en selen/
zij gheen sacht hebben It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wy(n)ne(n)/
selen mote(n) halen soe vele leems en(de) dacroede(n) alsme(n) int vors(creven)/
hof behoeve(n) sal ende oic selen zij mote(n) late(n) gemest een/
half boend(er) stortte(n) te hue(re)n afsceiden Ende alle dese vorweerd(en)/
(et)c(etera) Inde est fideiussor d(i)c(t)or(um) (con)iugu(m) joh(ann)es ouderogge frat(er)/
d(i)c(t)i godfridi (com)mor(ans) in p(ar)rochia de rode p(ro)pe cortelke et/
p(ri)mi duo cor(am) naus(nydere) vync ap(ri)lis xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt