SAL7360, Act: V°272.4 (590 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°272.4  
Act
Date: 1467-05-15

Transcription

2019-05-26 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) reyne(r) ende jan hebben geconsenteert en(de) ov(er)geg(even) den/
voirs(creven) drie p(er)sone(n) dat sij tussche(n) dit en(de) uuytganc va(n)d(en) naeste(n) winte(r)/
sele(n) moege(n) afhouwe(n) tot hue(re)n schoenste(n) alsulke(n) strunchout ende/
scaerhout alse de selve drie p(er)sone(n) hebbe(n) late(n) staen opde(n) voirs(creven)/
bossche ende dat sij dat alsoe afgehouwe(n) tot uuytganc meye/
naden selve(n) naeste(n) winte(r) opt selve bosch sele(n) moegen late(n) staen/
oft liggen sonder meer d(air)af te geve(n) En(de) oft d(air) e(n)nige opgaen(de) eyxke(n)s/
en(de) ande(r) hout wa(r)e dat sleene(n)s behoefde hie(re)nbinne(n) dat soude(n) de/
selve drie p(er)sone(n) ynsgelijcx redelijck moge(n) doe(n) en(de) te he(n)wert neme(n)/
ter mynster questie(n) en(de) scade(n) vand(en) selve(n) gesleende(n) boome(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt