SAL7360, Act: V°273.5-R°274.1 (590 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°273.5-R°274.1  
Act
Date: 1467-05-18

Transcription

2019-05-26 by myriam bols
It(em) allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van lov(enen)/
saluyt doen cont en(de) te weten dat opden dach van heden/
datum van desen voir ons comen is in prop(re) p(er)sone jouffr(ouwe)
//
lijsbeth vander noet werdynne anthonis van bezuets met consente/
wille en(de) bijsijne des vors(creven) anthonis hars mans En(de) heeft gekint/
en(de) gelijt opembairlic dat zij metten vors(creven) anth(onise) hae(re)n ma(n)/
wettelic vercocht heeft in tytle van dueghdeliker coepmantscap/
andriese van raetshoven alle alsulke wynnen(de) lande en(de) beempd(en)/
als de selve jouffr(ouwe) liggen(de) heeft te hespen te wange te/
mere en(de) dair omtrent die hair bleven en(de) verstorve(n) zijn/
na en(de) vander doot laureys zwallart haers oems Ende/
maect dair om mechtich en(de) constitueert den vors(creven) anth(onise)/
hae(re)n man en(de) janne rijkart ende een yegelic van hen te trecken/
voir alle hoven dair men de selve goede afhouden(de) is ende/
aldair te doen en(de) te goeden na elcker bancrecht den vors(creven)/
andriese oft den ghenen dient hem gelieft en(de) d(air) op te v(er)thien/
gelijc en(de) in alle der manie(re)n zij tallen plaetsen met hae(re)n/
vors(creven) ma(n) selve zoude doen oft zij tegenwordich wa(r)e Ende/
geloofde voir ons in goeden truwen opde verbintenesse van/
allen hue(re)n goeden tegenwordich en(de) toecomen(de) beruerlic ende/
omberuerlic goet vast gestentich en(de) van weerden te houden/
allet ghene des bijden vors(creven) anth(onise) oft janne in des vors(creven)/
is gedaen en(de) gelooft sal worden in e(n)niger manie(re)n zonder/
hair dair tegen te attempte(re)n te doen of laten attempt(eren)/
bij hair selven oft yemant and(er)s in e(n)nigen rechte gheestelic/
oft weerlic in e(n)niger wijs maii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt