SAL7360, Act: V°274.4-R°275.1 (593 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°274.4-R°275.1  
Act
Date: 1467-05-21

Transcription

2019-06-17 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan van eertrijke her jan van eert/
rijke priester tot desen renu(n)cie(re)nde de p(ri)vilegien en(de) vrijdich(eiden) d(er)/
univ(er)s(iteit) van lov(enen) ende gheert van eertrijke sone(n) des vors(creven)/
jans te weten(e) de voirs(creven) geert te voren uute(n) brode des/
vors(creven) jans sijns vad(er)s gedaen in p(rese)ncia hebben genomen en(de)/
bekint dat zij genomen hebben vanden eerwerdighen/
he(re)n meeste(re)n gheerlec bont doctoir ind(en) rechte en(de) willem(me)/
vand(er) derft? doctor in beid(en) rechte(n) alle alsulke(n) thienden/
als de he(re)n vanden cap(it)len der kercken van sinte peters te/
loven(en) vand(er) nuwen provi(n)gen liggen(de) hebben te nederlinte(r)
//
inden dorpe(n) en(de) prochien aldair Te houden en(de) te hebben van sint/
jansmesse baptisten naestcomen(de) eene(n) termijn van neghen/
jae(re)n lanc deen na dande(r) zonder middel vervolgen(de)/
elx jars dae(re)nbynnen om en(de) voir hondert en(de) vijfen(de)negentich/
guld(en) peters te xviii st(uvers) tstuc oft de weerde dair af in ande(re)n/
goeden ghelde vallen(de) te vier t(er)mijnen jairlix te weten(e)/
dierste vierdel te paessche(n) dand(er) ts(int) jacops daghe de meerde(r)/
tderdel te bamesse en(de) tvierde vierdel te kersmesse jairlix/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde te betalen den vors(creven) he(re)n oft hue(re)n/
geco(m)miteerden en(de) telcken t(er)mijne als vervolghde schout En(de)/
es vorweerde dat de vors(creven) thiendeners op dierste jair/
naestcomen(de) betalen zullen ten vors(creven) t(er)mijne(n) c en(de) lxxxvii/
pet(er)s ind(er) weerde vors(creven) en(de) vii(½) st(uvers) Item is vorweerde wa(r)t/
sake dat de voirs(creven) thiendeners aende voirs(creven) thiende e(n)nighe/
schade leden van tempeesten oft gemeynen orloghe ter/
plaetsen vors(creven) datmen hen die afcortten sal ghelijc ande(re)/
he(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n thiendeners boven en(de) beneden doen/
zullen Item is vorweerde dat de voirs(creven) thiendeners/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde allet stroe dat vand(er)/
vors(creven) thienden comen sal laten zullen den goeden lieden/
van nederlinte(r) en(de) niemande and(er)s op dat zij hen d(air)/
voir betalen also vele als ande(re) van buyten dat copen zoude(n)/
en(de) dit salmen den goeden lieden van nederlynte(r) behoirlic/
in tijts cundigen inder kercken aldair Item is vorweerde/
dat den vors(creven) thiendeners den raepsaet op dleste jair/
volgen sal al wart dat die(n) na sint jansmesse bap(tis)[te(n)]/
als dan gesneden wa(r)e En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera)/
borchoven berghe maii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt