SAL7360, Act: V°283.2-R°284.1 (607 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°283.2-R°284.1  
Act
Date: 1467-06-01

Transcription

2019-06-17 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan vander stoct sone wilen jans van/
duetsele in p(rece)ncia heeft genomen tegen arnde de wairsege(re)/
de lande des selfs arnts die hij liggen(de) heeft inde p(ro)chie va(n)/
corttelke en(de) dair omtrent Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van half meye lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc/
deen na dander zonder middel vervolgen(de) elx jars/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voir acht sacken rox te weten vi halst(er)/
d(er) maten van loven(en) voir elcken sac gerekent tsinte andries/
messe apostels te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n ten huyse des/
vors(creven) arnts quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven)/
arnt allet ooft opde vors(creven) goede jairlix wassende en(de) and(er)/
dat de vors(creven) arnt aldair hebben sal alleene sal hebben mair [en(de)]/
de vors(creven) wynne sal den vors(creven) arnde dat te loven(en) tzijnen/
huys leve(re)n als de selve arnt dat heeft doen lesen Ite(m)/
de vors(creven) wynne en sal gheen recht hebben inde bogarde noch/
weyde(n) noch in gheen hout omtrent den goeden staende/
Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande wel en(de) loflic jairlix/
wynnen werve(n) en(de) mesten gelijc rengenote(n) bove(n) ende/
beneden en(de) ten lesten drie jae(re)n en sal hij gheen vanden/
vors(creven) lande mogen hoervruchten Item es noch vorw(eer)de
//
dat de vors(creven) wynne de vors(creven) lande gheheelic en(de) al zoe brake/
zo stortte wel en(de) loflic tzijnen afscheiden gemest sal laten/
en(de) dair toe seven dachmale lants en(de) een half met rogge/
en(de) twee dach(male) lants en(de) een half met terwen al gemest/
gelijc hijt aenverdent sal [heeft] tzijnen aencomen en(de) insgelix/
onderhalf dachmale lants op gobbelsrodevelt met erwete(n)/
oic ten lesten jare besaeyt en(de) gemest en(de) de brake eens/
gemest [en(de)] omgedaen en(de) tghersten lant sal hij oic besayet late(n)/
Item sal de vors(creven) arndt alle jare opde cuyle d(air) men de(n)/
merghel steet betalen negen voed(er) mergels die de/
vors(creven) wynne sculdich sal zijn te vue(re)n opde vors(creven) lande/
tslants meesten proffite Item es vorweerde dat de vors(creven)/
wynne ten lesten twee jae(re)n vanden vors(creven) t(er)mijne cundige(n)/
sal dmessten vand(en) wynter en(de) somervruchten stortte/
en(de) brake en(de) dmergelen eer hij dat sal mogen onder/
doen om dair bij van des vors(creven) arnts zijden te sticken/
Item en sal de voirs(creven) wynne gheenen last hebben vand(er)/
schue(re)n inde puele mair sal mogen inde helicht vand(er)/
selver schue(re)n gelegen ter zijden te corttelke weert legge(n)/
en(de) doen zijn vruchten noch en sal oic dair inne gheen/
bewint behouden Item sal de voirs(creven) wynne jairlix den vors(creven) t(er)mijn/
lanc due(re)nde int vors(creven) hof leve(re)n drie voeder leems Item sal de/
vors(creven) wynne alle de weghe grechten en(de) bodeme vanen/
vors(creven) goeden verheffen veghen en(de) ruymen wel en(de) loflic den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde also in tijts dat de vors(creven) arnt dairbij/
gheene schade en lijde Item sal de selve wynne de duyven/
des vors(creven) arnts jarlix ten behoirliken tijde teten gheven/
vanden goeden des selfs arnts gelijc hij tot her toe/
gedaen heeft en(de) de vors(creven) arnt hem lasten sal zonder/
e(n)nich recht dair inne te hebben Item sal de vors(creven) wynne/
jairlix den goeden lieden hue(re)n viertschoef die zij opde/
vors(creven) goede hebben thuye(re)n huys moeten vue(re)n en(de) bestellen/
eer hij tzijne rue(re)n mach Ende alle dese vors(creven) vorwerd(en)/
ende condicie(n) hebben de vors(creven) p(ar)tien malcande(re)n gelooft te/
voldoene (et)c(etera) roel(ofs) meldert junii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt