SAL7360, Act: V°58.1 (123 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°58.1  
Act
Date: 1466-10-22

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
It(em) allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat opden dach van heden datum/
van desen voir ons comen en(de) gestaen sijn in prop(ere) p(er)sonen/
jan van stalle en(de) katlijne lambrechts sijn wijf ende hebben/
geconstitueert gesedt en(de) volcomen macht en(de) auctoriteit/
gegeven clause en(de) janne marchant gebrued(er)s sone der/
vors(creven) katlijnen die sij hadde van clause wilen marchant/
hue(re)n yersten man te weten(e) de vors(creven) jan m(ar)chant in/
desen uuten broede d(er) vors(creven) katlijne(n) zijnd(er) moed(er) met/
wille en(de) consent des vors(creven) jans van stalle te voren met/
behoirliker manie(re)n gedaen [aut alt(eru)m] Alle en(de) yegewelke hue(r)/
goede chijse pachten renten [en(de)] sculden die de vors(creven) gehuyse/
hebben inden lande van brabant te manen teysschen op/
te boren en(de) tontfangen aen wat p(er)sone oft te wat steden/
dat dat wesen en(de) behoeven sal dair voir te panden/
te dagen en(de) rastementen te doen leggen en(de) tvo(n)nisse vand(en)/
scepen(en) brieven te neme(n) en(de) die te vo(n)nissen na costume en(de)/
gewoente vand(er) plaetsen dair dat behoeven sal mogen/
den sculders dair af te quitenen en(de) volcomen quitancie/
van hue(re)n vors(creven) ontfange te gheven Ende vortaen gene/
ralijc en(de) specialijc allet ghene dair inne te doen ende/
te vorde(re)n des [de] vors(creven) gehuyssche selve souden mogen doen/
telker tijt oft zij tegenwordich en(de) voir ogen wae(re)n Gelovende/
de vors(creven) gehuyssche op de verbintenesse van allen hue(re)n goed(en)/
tegenwordich en(de) toecomen(de) goet vast gestentich en(de) van werden/
te houden allet ghene des in desen bijden vors(creven) procur(eur)s/
oft den eene(n) van hen gedaen en(de) gevordert sal worden/
in e(n)niger manie(re)n behalven dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s en(de)/
een yegelicke van hen van hue(re)n vors(creven) bewinde en(de)/
inne heffen altijt den vors(creven) gehuysschen en(de) na hue(r) doot/
d(er) vors(creven) ka(tlij)[ne(n)] ande(re) wettige kynde(re)n gehouden zullen sijn/
goede rekeni(n)ge bewijs en(de) betalinge te doen en(de) al sond(er)/
argelist oct(obris) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt