SAL7360, Act: V°66.1 (140 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°66.1  
Act
Date: 1466-10-29

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Allen de(n) ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen burg(er)/
meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad va(n) loeven(en) saluit doen te wete(n)/
dat opden dach date(n) va(n) desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone jouff(rouwe)/
magriete py(n)nocx weduwe willems wilen de clyeve(re) ende heeft/
geco(n)stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er)/
e(n)nich wed(er)roepe(n) janne maufroit nu t(er) tijt stadmeest(er) tot halen jasp(ar)/
claes janne meeuwe(n) en(de) henricke de rode oft de(n) eene(n) va(n) hen/
bringe(r) sbriefs Alle ende yegewelke zijn onberuerlike en(de) der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) magriete(n) sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) als zij uutstaende heeft/
oft namaels hebbe(n) soude moege(n) voir wat gerichte gheestelijc oft/
weerlijc dat zijn oft gescien soude moege(n) alle d(er) selv(er) jouffr(ouwe)/
mag(rie)te(n) jaerguld(en) opcominge(n) ende v(er)valle(n) goede beruerl(ic) en(de) on/
beruerl(ic) chijse rinte(n) erfpachte(n) die zij heeft oft hue(r) namaels valle(n)/
selen inde(n) lande va(n) brabant oft elde(r) te wat plaetse(n) dat zij/
die uutstaende heeft en(de) men hue(r) sculdich is oft namaels/
sculdich wesen sal in e(n)nig(er) maniere(n) Te mane(n) te verwaren te/
eysschen op te buere(n) en(de) te ontfange(n) jege(n) oft aen wat p(er)sone/
dat dat zijn mach dair voe(r) te pande(n) te(n) daghe(n) te beleyden/
rasteme(n)te te doen legge(n) die met rechte texeq(ue)re(n) te v(er)volge(n)/
ende te vorde(re)n alle scepen(en) brieve te vo(n)nissen en(de) vorderinge/
dair af te nemen en(de) te doene na costume gewoente(n) en(de) usage(n)/
vande(n) plaetse(n) dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n)/
Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc oft/
weerlijc met rechte alle sake(n) te (con)testere(n) salvo iusto calculo/
p(ro)ut h(ab)et[ur] folio q(ua)rto p(re)ce(den)[ti] oct(obris) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt