SAL7360, Act: V°68.1-R°69.1 (150 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°68.1-R°69.1  
Act
Date: 1466-10-31

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Item op tgescille dat comen es voe(r) den raide vander stat tussce(n) jouffr(ouwe)/
magdalenen loenijs weduwe dierix wijlen van langrode met g(er)mayne/
van meldert na(tur)lic hue(re)n behouweden sone in deen zijde en(de) roelofve/
roelofs in dande(re) om eender comenscap wille die de voirs(creven) roelof/
tegen die voirs(creven) weduwe en(de) g(er)mayne gedaen heeft van zekeren/
landen geleg(en) te he(re)nt te winxele ende dair omtri(n)t dair de/
voirs(creven) weduwe ende g(er)mayn claechden dat zij egheene betalinghe/
vand(en) voirs(creven) roelofve gec(ri)gen en consten hoe wale zij hem van/
allen pointe(n) dair inne zij te hemw(er)t uut ocsuyne der voirscr(even)/
come(n)scap wae(re)n gehouden hadden voldaen versuekende dat/
de voirs(creven) roelof bedwongen wordde hen hue(r) pe(n)ninghe op te legg(en)/
Dair tegen de selve roelof hem opponeerde ende p(ri)ncipalijck/
bij vijf reden(en) en(de) pointen van gebreke die hij allig(eer)de in zijnder/
come(n)scap en(de) vesticheid(en) te hebben die int langhe verhaelt wordd(en)/
dair naemaels hier decla(ra)cie inder woirde vand(er) t(er)minacien af/
gevuert wordt Dair op de raid vand(er) stat aenhoirde de/
getuygen die bijde voirs(creven) comenscap hadden geweest die ter/
tijt vand(er) selver come(n)scap ter me(m)orien in gesc(ri)fte hi was gestelt/
ende den voirs(creven) getuygen voir oogen geleecht ende alse die/
getuygen dair op hue(r) conde gedragen hadden soe wardden/
get(er)mineert ende voir reden(en) ende recht den voirs(creven) p(ar)tien uut/
gesproken de pointe(n) hier nae v(er)claert Ierst dat mits der vors(creven)/
comenscap aenden voirs(creven) roelofve v(er)smelten soude zonder den/
voirs(creven) v(er)coepe(re)n des aen hue(r) pe(n)ninghe e(n)nigen afslach te doene/
alsulken halven mudde even(en) erflic alse de voirs(creven) roelof hadde/
op e(n)nige der voirs(creven) v(er)cochter goede chijslijc gehouden vanden/
goidshuyse van vlierbeke It(em) soe wes heerlike rechte(n) oft/
dienste(n) den voirs(creven) roelofve aen e(n)nige vand(en) voirs(creven) v(er)cochter/
goeden souden gebue(re)n dair inne en zelen de voirs(creven) v(er)coepe(re)n/
niet gehouden zijn It(em) alle oncoste opde vestich(eit) der v(er)cochter/
goede loepen(de) selen de voirs(creven) v(er)coepe(ren) betalen dan alleene/
dat de voirs(creven) roelof sal dragen tsijne(n) laste zijne brieve tot/
elk(er) plaetsen It(em) alse vand(en) lande dat willem van velthe(m)/
houdt onder sijn ploech den voirs(creven) v(er)cochte(n) goede(n) toebehoiren(de)/
dat sal hij moige(n) behoude(n) soe v(er)re hij recht van pechtingen
//
dair aen heeft sonder dat de voirs(creven) v(er)coepe(re)n dat den voirs(creven) roelofve/
selen derven leve(re)n uut den handen desselfs willems des pechtene(re)n/
It(em) es voirt overdragen dat nijsken van langrode der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) maghdalenen sone die de guedingen vand(en) voirs(creven) v(er)cochte(n)/
goeden al noch niet gedaen en heeft die tot allen plaetsen/
doen sal want het den raide vand(er) stat gecleert es dat hij tot/
volcomender oude(r) es comen Ende dit gedaen es overdraghen/
dat de voirs(creven) roelof die hem [hem die] guedinghe vand(en) selven sone tontfane/
bereet sal mote(n) geven den voirs(creven) v(er)coepe(re)n hue(r) pe(n)ning(en) die hen noch/
gebreken sonder v(er)trec sal mote(n) opleggen It(em) alse van eene(n) stucke/
der voirs(creven) v(er)cochter goede dat voir leengoet gegoidt es inden/
chijshof des voirs(creven) roelofs dat de selve roelof meynt leengoet te/
wezen van hem gehouden Es overdragen dat de voirs(creven) roelof/
weder en(de) overgeven sal de guedinge bij hen gedaen ende hij/
sal behoirlic in zijnen leenhoff vand(en) selven stucke goets gegoit/
wordden zonder e(n)nich recht dair af te hebben mair trecht vand(en)/
overstaene d(er) manne(n) zelen zij gelijc dragen Act(um) in ple(n)o (con)silio/
octobr(is) ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt