SAL7360, Act: V°72.4-R°73.1 (162 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°72.4-R°73.1  
Act
Date: 1466-11-06

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Wij meldert borchoven scepen(en) te loeven(en) doen cond en(de) kenlic/
allen lieden dat op den dach datu(m) van desen voir ons come(n)/
zijn in p(ro)pren p(er)sone(n) jouffr(ouwe) marie del chieze weduwe aerts wile(n)/
van graven met jouffr(ouwe) marie ka(tli)[ne(n)] en(de) gorde van grave(n) hue(re)n/
wettigen kijnde(re)n p(ri)[us] ema(ncipa)[t(is)] die zij behoude(n) heeft vanden/
voirs(creven) wilen aerde voir hen voir jouffr(ouwe) appollonie(n) en(de) g(er)trude(n)/
oec der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n) en(de) wilen aerts wettige(n) kijnde(re)n/
ond(er) hen mu(n)dige daghe zijnde die de voirs(creven) moed(er) en(de) hue(r) kinde(re)/
tot desen geloofde(n) te v(er)vane(n) in deen zijde ende coenrard va(n)/
elsloe natuerlijc met jouffr(ouwe) magriete(n) van grave(n) zij(n)re w(er)di(n)ne(n)/
oec wettige dochter des voirs(creven) wilen aerts vande(n) voirbedden voir/
[hen en(de) ind(en) name(n) der selver jouff(rouwe) mag(rie)te(n) wettige(n) kijndere(n)] in dande(re) Ende zijn met malcandere(n) ov(er)come(n) en(de) eens worden/
der poenten en(de) (con)dicie(n) hier na bescr(even) die zij deen dande(r) gelooft/
hebben voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast gestentich en(de)/
onv(er)brekelijc te houden ende te voldoene Te wete(n) inde(n) yerste(n)/
datmen alle de goede leene have ende erve v(er)storve(n) en(de) gebleve(n)/
na de doot des voirs(creven) wilen arts gelege(n) ov(er) dand(er) zijde van/
doirne en(de) van sh(er)toge(n)dale in sesse deele(n) deylen sal voir/
den sesse kijndere(n) voirs(creven) hoedegelijc sond(er) dat deen voir dande(r)/
dair inne e(n)nich vordel hebbe(n) sal Ende dair op sal de voirs(creven)
//
jouffr(ouwe) marie hebben ende behoude(n) alle jare soe lange zij leve(n)/
sal ende niet langhe(r) sesse mudde corens goet ende payabel/
d(er) mate(n) van loeven(en) tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betale(n) en(de) te k(er)smisse/
dair na vol betaelt te wesen en(de) te doirne oft te nodebeke/
te leve(re)n dairt der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n) gelieve(n) sal te ontfane/
dierste betalinge d(air) af inne te gane van sinte andriesmisse/
naestcomende ov(er) een jaer en(de) niet eer Behoudelijc dat de/
voirs(creven) conrart en(de) jouffr(ouwe) mag(rie)te zij(n) werdinne voir hen ende/
der wettiger geboirte(n) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) mag(rie)te(n) die zij nu heeft/
oft bij de(n) wille gods namaels gecrige(n) sal en(de) hue(re)n erve(n) en(de)/
nacomelingen voir uut hebben houden en(de) besitte(n) selen dbosch/
van lijsmeel gelijc dat belegen is te gotteke(m) neve(n) de(n) goede(n)/
van beausart Hebbe(n) voirt gelooft dat zij malcandere(n)/
van desen alt(ijt) t(er) manisse(n) des and(er)s voird(er) vesticheit doen sele(n)/
dair en(de) alsoe dat behoire(n) en(de) behoeve(n) sal en(de) dat ten coste vand(en)/
ghene(n) die die beghere(n) sal Voirtmeer hebbe(n) de voirs(creven) moed(er)/
met hue(re)n kijndere(n) en(de) de voirs(creven) gehuyssce(n) malcande(re)n quitescouwe(n)/
va(n) alle(n) en(de) yeg(ewelke) (con)dicie(n) (con)ve(n)cie(n) huwelik(er) vorwerden so(m)men/
va(n) pe(n)ningen actie(n) aensprake(n) en(de) allen aentichte(n) dair inne/
zij in e(n)niger maniere(n) deen tot den andere(n) gehoude(n) mochten/
zijn tot den dage van heden R(ectam)? sat(is)f(acere) p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui no(vem)[b(ris)] vi[ta]/
Sen(tentiatum) p(er) conrardu(m) cor(am) borchove(n) berghe dece(m)br(is) s(ecund)a a(nn)[o] lxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt