SAL7360, Act: V°76.3-R°77.1 (173 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°76.3-R°77.1  
Act
Date: 1466-11-13

Transcription

2018-11-12 by myriam bols
Tvonnisse(n) vanden gedinge dat geweest is inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen conrarde va(n) schoenvorst/
geheten van elsloe [natuerlic] als man jouffr(ouwe) m(ar)grieten van graven/
sijns wijfs weduwe jans wilen caluwarts en(de) mombor/
vanden wettigen kynde(re)n d(er) selver jouffr(ouwe) m(ar)grieten die zij/
heeft vanden selven wilen janne ter eender zijden en(de)/
henric de haresch geheten mascure als procur(eur) alarts vand(er)/
vyoletten [die wederleeght wert vande(n) vors(creven) conrarde meynen(de) dat de p(ro)curacie(n) niet genoech zijn en soude de vors(creven) alart en soude selve vor ogen comen want d(er) erflich(eit) aenginc d(air) af de vors(creven) p(ro)cur(eur) hielt de (con)t(ra)rie en(de) was d(air) uut met vo(n)nisse int(er)locu(toi)r gewesen dat de selve p(ro)cur(eur) metter vors(creven) procuracie(n) niet wed(er)staen(de) d(er) vors(creven) calaingien vort varen soude mogen] ter ande(re) Alse van thien mudden corens erflic/
die den selven wilen janne caluwaert gevallen wae(re)n/
in deylingen tegen alarde wilen pochet op zeke(re) goede/
en(de) onderpande gelegen te dyoen le vail en(de) dair omtrent/
gelijc dat scepen(en) brieve van lov(en) dair op gemaect vand(er)/
daet xiiii[c] xl januarii xvi uutwisen en(de) begripen die/
de vors(creven) coenrart inde banc exhibeerde en(de) dede lesen(e)/
Seggen(de) dat de vors(creven) jan caluwart getruwet hadde der/
vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)grieten sijner gesellynnen en(de) hadde dair/
af achtergelaten twee wettige kynde(re) te weten clause/
en(de) jenneken en(de) dat de vors(creven) jan caluwart des nu/
mach wesen xii oft xiii jair aflivich was worden en(de)/
dat de selve coenrart der vors(creven) m(ar)grieten nader hant/
getruwet hadde na staet der heyliger kercken en(de) dat/
de selve jan caluwart voir en(de) de vors(creven) coenrart en(de)/
zijn huysvruwe na in possessien en(de) heffinghe vand(en)
//
voirs(creven) x mudden corens sijn geweest en(de) noch wae(re)n Seggen(de)/
vort dat ander wilen een coepmantscap geschiet was tussche(n)/
den vors(creven) alarde pochet en(de) den vors(creven) conrarde dair de/
achterstellige pachte gedragen(de) ter so(m)men van iiii mudde(n)/
rox erflic bevesticht sijn geweest op zeke(re) goede geleg(en)/
te dyoen vors(creven) gelijc dat scepen(en) brieve en(de) chyrograffe/
vand(er) selver banc van dyoen dat inne hielden welcke/
pointen de vors(creven) conrart boet te thoene(n) (et)c(etera) Dair op/
de vors(creven) henr(ic) procur(eur) hem verantweerde dede seggen/
hopen(de) datmen ny(m)mermeer bevinden en zoude dat zijn/
[wederp(ar)tie] enige possessie der vors(creven) rente(n) gehadt hadde(n) mair/
seide dat wair wae(re) dat alart vors(creven) anderwilen te/
weten(e) [van] int jair lvi febr(uarii) xxvi geleit is geweest totte(r)/
goeden des vors(creven) alarts pochet en(de) met vo(n)nissen van/
(con)tumacien d(er) scepen(en) van lov(en) gewesen is inde selve/
goede mits den welcken hij hoopte en(de) meynde dat/
de vors(creven) coenrart met zijnd(er) aenspraken verdoolt/
wae(re) Seide vort dat ander wilen int jair lxi sept(embris)/
xxvii een raccort geschiet wae(re) voir scepen(en) van dyoen/
dair mede de vors(creven) alart gegeven en(de) in sijnen uut(er)ste(n)/
wille gemaect hadde met wille en(de) consente maha/
sijnder medegesellynne(n) den vors(creven) alarde vand(er) vyoletten/
en(de) he(re)n janne del vail priester alle alsulke goede als/
bliven soude nade doot des vors(creven) alarts pochet en(de) zijnd(er) mede/
gesellynnen gedragen(de) he(m) des totten vors(creven) scepen(en) br(ieve) en(de) chyro/
graffe Es gewijst met desen worden na aensprake v(er)antw(eer)d(en)/
en(de) thoenesse van beiden p(ar)tien des vors(creven) conrarts dat de(n)/
vors(creven) coenrarde als mombors sijns wijfs en(de) hue(ren) [voirs(creven)] wettige(n)/
kynde(re)n de renten vand(er) vors(creven) x mudd(en) rox erflic opde goede/
van dyoen volgen souden zo v(er)re dat noch voir scepen(en) va(n)/
loven(en) comen was p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis no(vembris) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt