SAL7360, Act: V°88.4-R°89.1 (192 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°88.4-R°89.1  
Act
Date: 1466-11-19

Transcription

2018-11-16 by myriam bols
Wij lodewijc roelofs ende andries de nausnide(re) scepen(en) te/
loven(en) doen cont en(de) kynlic allen lieden dat voir ons come(n)/
sijn in prop(ere) p(er)sonen arnt de mont ter eend(er) zijden en(de)/
otte van haeght ter ande(re) en(de) sijn bij middel van hue(re)n/
vrienden in wedersijde genomen voir hen hue(re)n erven en(de)/
nacomelingen eensworden en(de) veraccordeert vanden stote/
en(de) gescille die zij underlingen over eene lange wile/
tijts gehad hebben uut saken vand(er) pechtingen en(de) den/
presten d(air) inne begrepen der [goede] jouffr(ouwe) [heylwig(en)] boille [gelege(n) te geldenake] die de vors(creven)
//
arnt voir en(de) de vors(creven) otte na gehouden hebben en(de) des dien e(n)nich/
sins aencleeft en(de) van allen ande(re)n actien en(de) optichten die/
zij deen den ande(re)n tot desen daghe eysschen(de) mochten zijn/
der pointen ende condicien hier na verclaert die zij/
malcande(re)n gelooft hebben tot eeuwegen dagen tonderhoud(en)/
Te weten(e) inden yersten dat de vors(creven) otte den vors(creven) arnde/
gheven en(de) betalen sal achthien mudden rox der maten/
van lov(en) te weten(e) sesse mudden d(air) af te paesschen/
naestcomen(de) vi mudden d(air) af bynnen eenen jair dair/
na en(de) vi mudden dair af bynnen eenen jair dat d(air)/
na volgen sal en(de) te gheldenake leve(re)n den vorscr(even)/
arnde telken termijne als vervolghde schout Ende/
ter ande(r) zijden heeft de vors(creven) arnt de mont in desen gelooft/
te vervangen arnde de mont den jongen zijnen zone nu/
buyten lants zijnde dat hij den vors(creven) otten geloven sal/
van nu vortaen ny(m)mermeer aentespreken te moyen noch/
te vexeren va(n)der pechtingen vorg(eruert) [uut saken van e(n)nigen tra(n)sporte hem bij zijnen vad(er) vanden saken vors(creven) gedae(n)] noch van gheene(n) ande(re)n/
saken tot desen dage toe in gheenen rechte gheestelic noch/
weerlijc in gheend(er) manie(re)n ende den selven otten d(air) af behoir/
like quijtancie te doen hebben vand(en) selven zijne(n) sone oft va(n)/
[dien ter vestich(eit)] voir den selven zijne(n) sone te setten eenen goeden weerliken/
borghe dair met de selve otte [weselic] te vreden sal mogen wesen/
en(de) niet eer en sal de vors(creven) [weselic] otte inde leveringe vanden/
vors(creven) xviii mudden rox ten t(er)mijne als voir gehouden/
sijn te doen de quitancie oft borchtocht en sal te voren/
gelic vors(creven) steet gedaen zijn Item tot desen sal noch de/
vors(creven) otte den vors(creven) arnde betalen voir div(er)se costen eenen(de)/
twintich stuvers bynne(n) viii dagen naestcomen(de) en(de) vijftiche/
vijthien stuv(er)s metter yerster payen vanden coren [vors(creven)] als v(er)reicte/
schout En(de) sullen mits desen de selve p(ar)tien van nu vort/
aen van malcande(re)n v(er)enicht en(de) beslicht blive(n) en(de) zijn tot/
eeuwegen dagen van allen saken tusschen [hen] tot desen daghe/
uutstaen(de) en(de) gesciet nove(m)[br(is)] xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt