SAL7360, Act: V°97.2-V°98.1 (218 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°97.2-V°98.1  
Act
Date: 1466-12-04

Transcription

2018-11-21 by myriam bols
Cond sij allen lieden dat symoen vanden zijpe sone/
wilen jans woenen(de) te vii to(m)men in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen he(re)n janne
//
thierioen priester als procur(eur) en(de) voirgenge(r) des godshuys/
van percke hebben(de) des volcomen procurarie vanden abt en(de)/
godshuyse vors(creven) de wynnen(de) lande hier na bescreven Te/
weten(e) inden inden yersten een stuc wynnen(d) lants houd(ende)/
x boender gelegen te berthem ond(er) den steenberch neve(n)/
derve der godshuys vand(er) banct [in deene] en(de) janne de coste(re)/
op dande(re) den goeden des vors(creven) godsh(uys) van percke/
op de derde en(de) woute(re)n vync opde vierde zijde Item/
i stuc lant houden(de) iii(½) boend(er) geheten den crekelberch/
gelegen neve(n) derve des vors(creven) godsh(uys) vand(er) banc op deen/
zijde woute(re)n vync op dande(re) opde derde zijde mijn/
vruwe vand(er) banc en(de) opde vierde zijde des godsh(uys)/
vanden roedencloeste(r) Item een stuc lants houden(de) x/
boend(er) en(de) ii(½) dach(male) gelegen opden wech gaende vander/
molen te vroyenberge neve(n) de lange hage op deen/
zijde tcloester vand(er) banc op dande(re) tgodsh(uys) vanden/
roedencloeste() en(de) opde vierde zijde des godsh(uys) goede van/
percke Item een stuc lants houden(de) v dach(male) gelege(n)/
opden cleynen hof acker op deen zijde de molenstrate en(de)/
op dand(er) zijde des godsh(uys) vand(en) roeden cloeste(r) Item vi/
boend(er) lants gelegen neven derve jans de coste(re) op deen/
sijde en(de) op dand(er) zijde derfgenamen cornielis wilen lambrechts/
en(de) der kynde(re)n goede vanden poele Item v dach(male) lants/
gelegen bijden wech gaende ter vue(re)n wert neve(n) de/
lynde tusschen derve d(er) jouffr(ouwe) wilen zas Item iii(½)/
boend(er) lants gelegen ter plaetsen geheten sinte mondaerst/
delle neve(n) de molenstrate op deen zijde derve/
des godsh(uys) vand(er) banc op dande(re) janne lambrechts op/
de derde en(de) op de vierde zijde de herstrate gaen(de) van/
loven(en) ter vue(re)n weert Item een dachmale lants/
gelegen neve(n) de vors(creven) strate gaen(de) van lov(en) te vue(re)n/
weert op deen zijde en(de) tcloester vand(er) banc dander/
janne snoec op de derde en(de) op de vierde zijde he(re)n/
robbrechte lonijs gelijc alle dese vors(creven) p(er)celen inder mate(n)
//
gelijc die vors(creven) staen luttel myn oft meer houden(de) zijn/
xxxvi boender Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van half meye lestleden eenen termijn van twelf jae(re)n/
lanc deen na dand(er) sonder middel vervolgen(de) elx jars/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voir vieren(de)dertich mudden rox goet/
en(de) payabel der maten van lov(en) met wanne en(de) vede(re)n/
wel bereit tsinte andriesmesse apostels te betalen en(de)/
te percke opden spyker aldair te leve(re)n den vors(creven) godshuyse/
oft hue(re)n procur(eur) telcken t(er)mijne als verreicte schout/
Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven) wynnen(de) lande jairlix/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wynnen werven en(de) mesten/
wel en(de) loflic als reengenoten boven en(de) beneden en(de)/
tsijnen afscheiden sal hij de vors(creven) ii yerste stucken houd(ende)/
xiii(½) boend(er) voir den wynt(er) aert laten besaeyt op/
vier getide voren Item den someraert houden(de) xi boend(er)/
te weten(e) iii boend(er) d(air) af en(de) iii dach(male) d(air) af met gersten [op drie] en(de)/
dand(er) met even(en) op ii voren wel en(de) loflic besaet en(de)/
de brake eens omgedaen Item want de vors(creven) symoen/
tsijnen incomen de vors(creven) lande bevant meswonnen soe/
es vorweerde dat den vors(creven) symone zoe wes men ter/
wairheit ten oeghste na duuytgaen bevinden sal den/
wynter art vors(creven) meer weert zijnde dan sesen(de)vertich/
mudden lov(ens) dat dov(er)bate van dien den vorscr(even)/
symone toebehoe(re)n sal zond(er) yet d(air) voir te gheven/
Ende alle dese vors(creven) vorwerden (et)c(etera) Inde sunt fideiuss(ores)/
d(i)c(t)i coloni petrus et stephanus vand(en) zijpe f(rat)res d(i)c(t)i coloni/
Et p(ri)m(us) behalve(n) dat de vors(creven) borgen niet vord(er)/
voir de vors(creven) pechtinge gepraempt en sullen wesen/
dan van eenen jare roeloffs bergh(e) dec(embris) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt