SAL7361, Act: R°118.1-V°118.1 (254 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°118.1-V°118.1  
Act
Date: 1468-01-14

Transcription

2019-08-14 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raet der stadt van loven(en) saluyt doen condt ende te wete(n)/
dat opden dach datum van dese(n) voir ons come(n) zijn in p(ro)pren persone/
willem johanne ende barbe(re) smets [wett(ige)] kynde(re) willems wilen smets/
met consente wille ende ten bijsijne pet(er)s van maerbeke beckers als/
maech [van] des vaders ende pet(er)s bokels van der moeder zijden Ende/
hebben geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie ende auc(tori)teyt gegeve(n)/
sonder eenich wederroepe(n) nycholamii biermans pauli geheeten biermans/
alle ende yegewelke alsulke saken questien ende gescille(n) alse de/
voirs(creven) kynde(re) alsnu uuytstaende hebbe(n) oft namaels uuytstaende hebben/
souden moege(n) voir wat gherichte gheestelijck oft weerlijck dat dat/
zijn oft gebue(re)n mochte alle der voirs(creven) kinde(re)n jaergulde(n) opcomi(n)gen ende/
vervalle(n) goede beruerlijck ende omberuerlijck chijse(n) rente(n) erfpachte(n) als de/
voirs(creven) kynde(re) hebbe(n) oft hen namaels vallen sele(n) inden lande va(n) brabant oft/
elde(r) te wat plaetse(n) dat zij die uuytstaende hebbe(n) oft namaels hebbe(n)/
mochte(n) in e(n)nigher manie(re)n Te verware(n) te manen teyssche(n) op te bue(re)n/
ende tontfangen yege(n) oft aen wat p(er)sone dat dat zijn mach dair voe(r)/
te panden te dage(n) te beleyde(n) rastemente te doen legge(n) die met rechte/
texeque(re)n te vervolge(n) ende te vorde(re)n alle scepen(en) brieve met rechte te/
vo(n)nisse(n) ende vorderinge dairaf te neme(n) ende te doene nae costume gewoe(n)ten/
ende usagien vanden plaetse(n) dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moge(n)/
Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijck ende weerlijck met/
rechte alle der voirs(creven) kynde(re)n sake(n) te conteste(re)n te decline(re)n te excipe(re)n te/
reco(n)veniere(n) te verantwerde(n) te bescudde(n) te bedinge(n) te wynne(n) te verliese(n)/
alle gescriften ende libellen over te gheve(n) ende te nemen te replice(re)n/
te duplice(re)n alsoe wale int p(ri)ncipael als int accesseur alsoe dicwile en(de)/
menichw(er)ve(n) als des te doen zijn sal getuyge(n) met rechte bedwonge(n)/
te werde(n) tot hue(r) deposicien die te leyde(n) der wed(er)p(ar)tie(n) getuyge(n) te/
zien zwe(re)n die te batte(re)n hue(r) deposicien te wederlegge(n) alsoe dicwile/
ende menichwerve(n) alst behoire(n) ende behoeve(n) sal Allet des voirs(creven) steet/
alsoe wel donberuerlijcke goede(n) chijse rente(n) pachte(n) voirg(eruert) als anders/
met rechte te wynne(n) ende te verliese(n) de sake(n) bij beroepe oft appellacie(n)/
te moege(n) v(er)volghen de vo(n)nisse(n) va(n) dien en(de) alle(n) ande(re)n der voirs(creven) kynde(re)n/
constitucie(n) aengaende te v(er)wachte(n) tgewijsde te vervolge(n) ende te doen
//
exeque(re)n composicie ende mynlijcke yffeni(n)ghe van al des voirs(creven) is te/
maken den sculders van des hij ontfanghe(n) sal te quite(re)n ende/
volcome(n) quitancie te gheve(n) Ende voirt alle der voirs(creven) kynde(re) goede/
beruerlijck ende omberuerlijck chijse renten ende pachte(n) hoedanich/
die zijn in al oft in deele te verpachte(n) te hantplichte(n) te verhue(re)n ende/
met jaerschare(n) uuyt te gheve(n) ende allet ten meeste(n) orbe(re) en(de) proffijte/
der voirs(creven) kynde(re)n ende daer af alle behoirlijcke en(de) behoeflijke/
vestich(eiden) te doene Ende voirtane g(e)n(er)alijck ende spe(ci)alijck d(aer) inne/
te doene ende te vorde(re)n allet des de voirs(creven) kynde(re) doen en(de) vorde(re)n/
soude(n) moege(n) waert dat zij telker tijt ende plaetse(n) yegewoirdich ende/
voir oghen wa(r)en Gelovende voir ons in goeden trouwe(n) de voirs(creven) kynde(re)/
opde verbintenisse van alle(n) hue(re)n goede(n) yegewoirdich en(de) toecomende/
vercrege(n) ende te vercrigen(e) ber(uerlijck) ende omber(uerlijck) hoedanich die zijn waer/
die beleg(en) zijn oft bevonden moege(n) werde(n) goet vast gestentich o(n)v(er)brekelic/
ende van werde(n) te houde(n) allet des bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur) in des voirs(creven)/
steet e(n)nichsins gedaen geprocureert ende gevordert sal w(er)de(n) Salvo/
iusto calculo januarii xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer