SAL7361, Act: R°120.1-R°121.1 (260 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°120.1-R°121.1  
Act
Date: 1468-01-15

Transcription

2019-08-08 by myriam bols
Item jan de coste(re) sone wijle(n) henr(ix) van holsbeke in p(rese)ncia heeft ghenome(n)/
ende bekint dat hij genomen heeft teghen meester thomase va(n) wynghe/
inden name ende des p(ro)cur(eur) des eerweerdige(n) ende edele(n) he(re)n he(re)n jans/
van bourg(oig)[nen] busscops van camerijck ende greve va(n) cambresijs Alle de/
goede desselfs he(re)n jans behoirende totten hove vander horst in woeni(n)gen/
huyse(n) hove(n) wynnen(de) landen beempden eussele(n) bogarden ende alle(n) hueren/
toebehoirten al inde prochie van rode geleg(en) soe verre die jan voet geheete(n)/
de cuyp(er)e sone wile(n) gheldolfs voirtijts ende tot heer toe aldair gehoude(n)/
heeft ende die den voirs(creven) [he(re)n] janne toebehoire(n) uuytgenome(n) de(n) calverbeempt die/
mijn hee(re) te hemw(er)t behoude(n) sal Te houden te hebbe(n) ende te wy(n)nen va(n)/
halfmeye naistcomen(de) eene(n) termijn van thien jaire(n) lanck due(re)nde deen/
nae dande(r) staphans sonder middel volghende elx jaers d(aer)inbynne(n) die/
voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me ende voe(r) vive(n)veertich mudde(n) rocx goet ende/
payabel der maten van loven(en) ende pacht van rode ende de voirs(creven)/
beemde ende eeussele ende bogarde om ende voe(r) vijftich rinsche g(ulden)/
goet ende payabel te wete(n) xx stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n voir/
elke(n) r(insche) guld(en) ge(re)kent Te weten(e) tvoirs(creven) greyn ts(in)t andriesmisse ap(oste)ls/
ende de weyhue(r) half te lichtmesse ende half ts(in)t jansmisse baptiste(n)/
jairlijcx te betale(n) ende tselve greyn int tvoirs(creven) hof vander horst te/
leve(re)n den voirs(creven) eerw(er)dige(n) he(r) ende zijne(n) p(ro)cur(eur) aut alt(er)i de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
leve(ri)nghe vanden voirs(creven) greyne altijt doe(n) mach sonder wed(er)segge(n) van/
yemande met vijf mudde(n) lovensche smaels Item wairt tsake dat de/
voirs(creven) hee(re) oft wynne ten uuytganghe vanden voirs(creven) t(er)mijne scheyde(n) woude/
van malcande(re)n dat zij ende elc huer(er) dat sele(n) moege(n) doe(n) op alsoe/
dat die ghene die alsoe sceyde(n) sal wille(n) dat den ande(re)n drie jaer te/
vore(n) sal moeten cundighen Item es vorweerde wa(n)neer de voirs(creven) h(er) jan/
den calverbeempt sal hebbe(n) doen mayen ende hoeyen dat de voirs(creven)/
wynne dan gehouden zijn sal tselve hoy bynne(n) de(n) hove vand(er)/
horst te leve(re)n ende te vue(re)n mair daer voe(r) ende jairlijcx als hij/
dat doet sal hij hebben den toemaet vanden selve(n) calverbeempde/
ende als mijn hee(re) voirs(creven) dien maeyen noch hoeyen en doet soe en/
sal de selve wynne inden selve(n) toemaet gheen recht hebbe(n) It(em) es/
vorw(eer)de dat de voirs(creven) wynne hebbe(n) sal alleene ende behoude(n) dooft/
vanden twee ov(er)sten bog(ar)den sonder m(ijn) hee(re) voirs(creven) dair af yet te hebbe(n)/
ende dooft vanden ande(re)n twee bog(ar)de(re)n nederste(n) bog(ar)den selen mijn hee(re)
//
ende de wynne voirs(creven) ten ghelijcke coste doen lese(n) ende ter eerden leve(re)n/
ende alsdan half ende half deyle(n) Item es vorw(eer)de dat mijn heere/
voirs(creven) alle de huysinghe vanden wynhove jairlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde houden sal op sijne(n) cost van wande ende dake wel ende/
loflijck behalven dat de wynne dair toe jairlijcx leve(re)n sal v[c]/
lenerwalme Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne sal doen g(ra)ven/
verheffen ende ruyme(n) alle die grechte(n) ende ryolen in ende omtrint/
den voirs(creven) goeden geleg(en) wel ende loflijck ende de selve goede doe(n)/
beheyme(n) ende bevrede(n) ende alle struyke(n) van doernen broeme(n) en(de)/
anders inde voirs(creven) beempde staende doen uutrode(n) op zijne(n) last en(de)/
alle de voirs(creven) goede alsoe zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houde(n) ende/
tsijne(n) afscheyde(n) al alsoe late(n) It(em) es vorw(eer)de dat de voirs(creven) wy(n)ne/
jairlijcx alle de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) ende mesten sal wel ende/
loflijck gelijck regengenoete(n) bove(n) ende benede(n) ende zij(n) proffijt anders/
dair mede doen moegen ende tsijne(n) afscheyde(n) sal hij die moete(n) late(n)/
besaeyt met rogghe ende somercorne alsoet behoirt ende gelijck/
hijse aenveerden sal Ende want tbezayen vande(n) zomercorne voirscr(even)/
ten afscheyden des voirs(creven) t(er)mijns geschien sal nae halfmeye alst/
den selve(n) t(er)mijn uuyt sal zijn soe es vorweerde dat de selve/
wynne naede(n) selve(n) termijn vier p(er)de opde voirs(creven) beempde des voirs(creven)/
he(re)n sal moege(n) weyen tot dat de selve zomervrucht volzaeyt/
sal zijn ende ten lanxten tot uutganck meye Item en sal de/
voirs(creven) wynne ten lesten ja(r)e zijns voirs(creven) t(er)mijns gheen vande(n) voirs(creven)/
goede(n) moige(n) hoevruchte(n) Item sal de voirs(creven) wynne talle(n) drie/
ja(r)en zijns voirs(creven) t(er)mijns mijne(n) hee(re) moete(n) leve(re)n eene(n) beer It(em)/
sal mijn hee(re) voirs(creven) jairlijcx te kersmesse de(n) voirs(creven) wynne moete(n)/
gheve(n) ende leve(re)n vier ellen wollens lakens tot eene(n) tabbaerde/
alsulcx als hij zijne(n) ande(re)n dyene(re)n gheve(n) sal Item sal de voirscr(even)/
wynne jairlijcx hebben allet duyve(n)mest op tdofhuys vand(en) voirs(creven)/
hove zijnde ende dat sal hij opdes voirs(creven) m(ijns) hee(re)n lande moete(n)/
doe(n) ten proffijte der selver Item sal de voirs(creven) wynne alle de/
willighen opde voirs(creven) goede staende moge(n) truncke(n) te(n) behoirlike(n)/
tijde om de voirs(creven) goede mede te bevrede(n) behalve(n) alleene/
die willige(n) staende opde beken dair mijn hee(re) zijne(n) wille/
ende proffijt mede sal moege(n) doen It(em) oft eenige boome opde/
voirs(creven) goede verdroechgde(n) die sal de voirs(creven) wynne moghen/
uuytrode(n) ende afhouwe(n) ende voir elken der selver sette(n) twee/
poten vanden selven aerde arde Item want de voirs(creven) wynne
//
anders dan voirs(creven) steet hem gheens houts opde voirs(creven) goede te houwe(n)/
oft te truncken en mach onderwynden soe es vorweerde dat m(ijn) he(re)/
voirs(creven) hem daer voe(r) jairlijcx vander weyhue(re)n voirs(creven) sal moete(n) afslaen/
tot zijnder berringe(n) behoef twee crone(n) Item soe wa(n)neer m(ijn) hee(re)/
voirs(creven) ende de zijne int hof ter horst come(n) selen dan sal de voirs(creven)/
wynne alle(n) hue(re)n p(er)de(n) altijt leytierstroe moete(n) leve(re)n des sal de/
selve wynne hebbe(n) dmest dair af comen(de) Item sal de voirs(creven) wy(n)ne/
jairlijcx wel ende loflijck zijne(n) t(er)mijn due(re)nde moete(n) veghen ende/
ruyme(n) de molenbeke soe verre die strect aende goede voirs(creven) die/
hij vanden voirs(creven) hee(re) houden(de) es alsoe dat dair af gheen becroen/
en come It(em) sal oick de voirs(creven) wynne jairlijck mote(n) houde(n)/
zijne(n) termijn due(re)nde in goede(n) state ende doe(n) make(n) wel en(de) loflijck/
alle de weghen ende strate(n) geleg(en) om oft aen eenighe der voirscr(even)/
goede(n) ende dair toe sal hij moge(n) doe(n) afhouwe(n) ende neme(n) ter/
mynster scade(n) opde voirs(creven) goede thout dair toe behoeven(de) It(em)/
sal hij oick jairlijcx op sijne(n) cost moete(n) hale(n) xxxii voders/
m(er)ghels opde cuyte ende dien vue(re)n opde voirs(creven) lande ende/
gheen ande(re) dair des van noode zijn sal ende die wy(n)ne sal/
dien opde cuyte moete(n) betale(n) op dat m(ijn) hee(re) gelieft en(de) alsdan/
sal mij(n) hee(re) hem des hij opde selve cuyte gecost hadde afslaen aende/
weyhuere voirs(creven) oft m(ijn) hee(re) sal dien selve [doen] betale(n) op dat hem gelieft/
opde voirs(creven) cuyte en(de) dan salle(n) oick de wy(n)ne op sijne(n) last gelijck voe(r)/
moete(n) hale(n) ende doe(n) sond(er) eenich afslach d(air) af te hebbe(n) Item heeft/
noch ghenome(n) de voirs(creven) wynne ende bekint dat hij genome(n) heeft va(n)d(en)/
voirs(creven) eerweerd(igen) ende edele(n) hee(re) alle de(n) viertscoef de(n) selve(n) hee(re)/
toebehoiren(de) inde p(ro)chie va(n) rode geleg(en) de(n) voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde/
jairlijcx om ende voe(r) vier mudden rocx alsulcx als voirs(creven) steet te betale(n)/
ende te leve(re)n jairlijx gelijck voe(r)ger(uert) es Ende alle dese vorweerd(en)/
Inde sunt fideiuss(ores) d(i)c(t)i coloni ind(ivisim) godefridus coste(re) (com)mor(ans) apud/
cortelke mathias coste(re) co(m)mor(ans) lo(van)ii in hoolstrata f(rat)res dicti/
colonii joha(n)nes vand(en) velde filius quond(am) joh(ann)is (con)mor(ans) apud/
rode p(ro)pe cortelke johannes d(i)c(t)us pelsmake(re) f(ilius) arnoldi pelsmake(re)(com)mor(ans) apud holsbeke Et p(ri)mus cor(am) colonia oud(erogghe) januar(ii) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer