SAL7361, Act: R°138.1-R°139.1 (293 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°138.1-R°139.1  
Act
Date: 1468-02-13

Transcription

2019-08-12 by myriam bols
It(em) willem couwens meye(r) he(re)n wout(er)s van hamele ridders hee(re) tot/
moncheal ridders in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint dat hij ge/
nomen heeft teghen den selven he(re)n woute(re)n thof des selfs he(re)n/
wout(er)s geleg(en) te zoerbeemde metten wynnen(de) lande(n) dair toe hoe(re)nde/
houden(de) tsame(n) omtri(n)t xxxiiii boender gelijc de vor en(de) alsoe v(er)re de/
vors(creven) her wouter die alsnu totten vors(creven) hove besitten(de) es ende oic/
metten bogarden beemden en(de) eeusselen [en(de) (½) boender broecx] oic totte(n) vors(creven) hove behoiren(de)/
alsoe v(er)re henric wijlen couwens die voirmaels metten vors(creven) hove/
in pechting(en) gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te wy(n)nen/
van halfmerte naistcomen(de) eenen t(er)mijn van sesse ja(r)en vervolgen(de)/
elx jaers dae(re)nbynne(n) om de vo de vors(creven) wynnen(de) lande om en(de)/
voe(r) neghentich mudde(n) corens goet en(de) payabel wel bereyt met wa(n)ne/
en(de) vlogele pacht van zoerbeemde en(de) maten van thiene(n) oft alsulk(en)/
coren als opde vors(creven) goede wassen sal ende de beemde eeussele ende/
thalf boender broex om en(de) vore hondert en(de) twintich g(ri)pen te then/
thien stuv(er)s tstuc te weten tvoirs(creven) coren sint andriesmisse apostels/
en(de) de wey en(de) beemdehue(r) ts(in)te mertens [misse] te betale(n) en(de) tselve coren/
inde sale vand(en) vors(creven) hove leve(re)n mijne(n) vors(creven) he(re) jairlix den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] ende de bogarde om en(de) voe(r) tderdel/
vand(en) vruchte(n) dair op jairlix wassen(de) It(em) es vorweerde en(de) ond(er)sprok(en)/
dat des vors(creven) steet niet wederstaen(de) de vors(creven) her wouter tsijns selfs/
woeni(n)gen nutschape en(de) gebruyke hebben en(de) behoude(n) sal sonder de(n)/
vors(creven) wy(n)ne e(n)nige sacht dair inne te hebben dove tgeheel overhof/
vand(en) vors(creven) hove metten p(er)tstalle hoystalle en(de) den nuwen stalle/
bened(en) It(em) oft e(n)ich ongeval dat god verbiede(n) moet quame op/
oft aende vors(creven) goede van teempeeste hagelslage oft volk van/
wapen(en) soe es vorweerde dat mijn he(re) vors(creven) den voirg(enoemde) wynne/
d(air) af behoirlijc cortsel rastoir en(de) afslach doen sal in redeliker/
manie(re)n en(de) gelijcmen op ande(re) plaetsen bove(n) en(de) bened(en) doen/
sal en(de) sculdich sal sijn te doene bij alsoe nochta(n) dat de selve/
wy(n)ne mijne(n) he(re) vors(creven) die schade bynne(n) xv daige(n) cundige(n)/
sal na datse gesciet sijn sal It(em) sal de vors(creven) wynne de vors(creven)
//
lande [jairlix] sijne(n) voirg(eruerde) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel/
ende loflic gelijc reengenoete(n) bove(n) en(de) bened(en) ende die tsijne(n)/
afsceiden late(n) te wete(n) den wint(er)art houden(de) omtri(n)t x(½) boender/
met wynt(er)corne gewonne(n) ende besaeyt wel en(de) loflic [op vier getidege vore(n)] den somer/
art houden(de) omtri(n) xii boend(er) met stortten eens inde(n) meeste(n) deele/
geackert wel en(de) loflic ende de brake houden(de) omtri(n)t xii boend(er)/
half geackert It(em) sal de vors(creven) wynne jairlix sijne(n) vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde mote(n) een boender vand(en) vors(creven) landen redelic mergelen/
mair m(ijn) he(re) sal den mergel dair af betalen opde cuyle It(em) de/
vors(creven) wynne en sal gheen vand(en) vors(creven) goeden noch oic die thiende/
van heys heyls heyleshe(m) die hij hult nyeman(de) moige(n) uutgeve(n)/
van sijnder hant zonder mij(n)s he(re)n (con)sent het en ware de thiende/
van drie oft vier cleyn hoofkens aldair mair sal allet stroe/
vand(en) selven goeden en(de) thienden int vors(creven) hof te t geslete(n)/
en(de) te meste bekeert moige(n) [mote(n)] wordde(n) en(de) dat opde vors(creven) lande gevuert/
ts alsoe wel ten veerste(n) alse te(n) naeste(n) tslants meeste(n) p(ro)fite/
It(em) sal de vors(creven) wynne jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde zoeme(re)n/
en(de) wynte(re)n mijne(n) he(re) vors(creven) drie coeyen gelijc den sijne(n) drie coeyen/
den selve(n) m(ijn) he(re) toebehoren(de) It(em) sal de vors(creven) wynne alle de huyse/
vand(en) vors(creven) hove soe v(er)re die in sijnder sacht sijn houde(n) van/
wande en(de) dake zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic en(de)/
gelijc hem die gelevert selen wordde(n) en(de) de selve alsoe tsijne(n)/
afsceide(n) te late(n) It(em) sal de wynne late(n) opt vors(creven) opde messie/
vand(en) vors(creven) hove late(n) loepen xxv cap(uynen) toebehoiren(de) den selve(n)/
he(re)n woute(re)n zond(er) voird(er) d(air) inne gelast te sijne It(em) sal de/
vors(creven) wynne jairlix doen m(ijn) vrouwen der werdy(n)ne(n) des/
vors(creven) he(re)n wout(er)s twee corweyden soe v(er)re alse tot luydic oft/
tot antwerpe(n) It(em) sal de vors(creven) wynne zijn berringhe ende/
heytsel aen en(de) op de vors(creven) goede moige(n) jairlix neme(n) ter/
mynst(er) schaden ende oft hij d(air) mede niet toeenquame noch/
genoech te berre(n) en hadde sal hij tgebrec d(air) af moge(n) halen/
en(de) neme(n) aen en(de) op de bossche(n) mij(n)s he(re)n vors(creven) Behalve(n) dat
//
de selve wynne tot sijnd(er) berring(en) behoef oic sal mote(n) jairlix/
inneleggen en(de) vercrijge(n) [en(de) bernen] twee voeder steencolen ende oft hij/
des niet en dade soe sal hij in behulpe van sijnder vors(creven) b(er)ringe(n)/
voir de selve twee [elc] voed(er) colen op sijne(n) cost inneleggen en(de) berne(n)/
een half duysent houts It(em) en sal de voirs(creven) wynne zijnen/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde niet moige(n) hoervruchte(n) inde brake dan/
(½) boend(er) oft drie sillen ten hoochste(n) It(em) alle de v(er)droochde/
boome s opde vors(creven) goede sal de vors(creven) wynne hebben en(de)/
afhouwe(n) tot sijnd(er) vors(creven) berring(en) behoif en(de) voir elken der/
selver verdroichd(er) boome(n) plante(n) en(de) sette(n) twee leven(de) pote(n)/
vand(en) selven arde ende voirt alle de pote(n) comen(de) en(de)/
vallen(de) vand(en) lueke opde vors(creven) goede gewasse(n) soe v(er)re die/
e(n)nichsins d(air) toe doeghe(n) oft p(ro)fitelic sijn sal de vors(creven) wynne/
sette(n) en(de) plante(n) op de vors(creven) goede ten meeste(n) p(ro)fite It(em) sal/
de vors(creven) wy(n)ne open(en) alle de wat(er)loepe aende beemde alsoe/
dat va(n) noode sijn sal ende de strate(n) g en(de) grechte(n) houde(n)/
aende selve beemde(n) en(de) lande als alsoe dat behoirt En(de)/
alle dese vorwerd(en) cor(am) roela(n)ts mercels febr(uarii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer