SAL7361, Act: R°140.1 (295 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°140.1  
Act
Date: 1468-02-11

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
Het sijn comen op heden int recht voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) jan/
offus in deen sijde ende claes mamboer in dande(re) aldair de vors(creven) jan off(us)/
navolgen(de) den derde(n) ar(tic)[le] inder stat t(er)minacie(n) geloepe(n) tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien/
ap(ri)lis viii en(de) den vo(n)nisse van scepen(en) van loven(en) d(air) op voirt v(er)volgen(de) gegev(en)/
junii xiii beyde lestled(en) den vors(creven) claese eyste voldaen te sijne vande(n) preste(n)/
die hij sijne(n) brued(er) janne ma(m)bour hadde gedaen na begrijp vand(en) cyrog(ra)ve/
tussce(n) hen gemaict vand(er) pechti(n)g(en) vand(en) goede(n) des vors(creven) offus gelegen/
toffus die de vors(creven) jan ma(m)bour gehouden heeft en(de) d(air) af de vors(creven) claus/
zijns brued(er)s borge was bleve(n) Op dwelc de vors(creven) claes he(m) v(er)antweerden(de)/
bracht inne alrehande pointe(n) en(de) gebreke(n) van arbeyde en(de) and(er)s die/
hij v(er)claerde der vors(creven) pechtinge(n) aengaen(de) dair uut hij meynde dat/
h de vors(creven) offus in hem en(de) in sijne(n) brued(er) wa(r)e gehoude(n) en(de) die hij/
meynde dat hem aende vors(creven) preste(n) sculdich waren te baten te comen/
en(de) tafslage en(de) d(air) mede hij hoopte te voldoene Alsoe dat de vors(creven) offus/
dair tege(n) replice(re)nde meynde dat hem tgebrec vand(en) vors(creven) preste(n) yerst/
soude wordde(n) voldaen en(de) d(air)entinde(n) p(rese)nteerde hij van en(de) op des vors(creven)/
claes gebreken te antweerd(en) Hier op was gewijst bij vo(n)nisse/
van scepen(en) na aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beyden p(ar)tien t(er) manissen/
smeyers dat de vors(creven) claus gehoude(n) sijn soude de(n) vors(creven) offus vand(en)/
vors(creven) preste(n) te voldoene behalve(n) hem sijnd(er) actien van gebreke(n)/
die hij ten vors(creven) janne w(er)t mocht hebben P(rese)ntib(us) roela(n)ts tymple/
nethen(en) col(en) febr(uarii) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer