SAL7361, Act: R°152.1-V°152.1 (319 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°152.1-V°152.1  
Act
Date: 1468-02-29

Transcription

2019-08-18 by myriam bols
It(em) jan de rode en(de) gielijs zijn sone renu(n)c(ians) ter eender zijden ende willem/
van rode ter ande(re) sijn voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomeling(en) met mal/
cande(re)n overcomen ende eenswordde(n) voir hen hue(ren) erve(n) en(de) nacomel(ingen)/
alse vand(en) stucke soe lants soe eeussels metten huysen schue(re)n stallen/
dair op staen(de) en(de) zijne(n) toebehorte(n) houden(de) tsame(n) omtri(n)t (½) boend(er) gelijc/
dat int geheele geleg(en) es inde p(ro)chie van libbeke te wervelt op/
de heyde tussce(n) de goede magriete(n) maes op deen zijde en(de) de heyde/
opde drie ande(r) sijden en(de) gelijc die goede gehouden wordde(n) ten/
erfchijse vand(en) rintmeest(er) van thiene(n) op thien stuv(er)s tsjaers die de/
selve rintmeest(er) d(air) op heeft Uut welken goe geheelen goeden die/
de vors(creven) willem van rode nu geheelijc metter jan hand heeft jan wile(n)/
van rode vader des selfs willems uutgaf een dachmael soe eeussels/
henricke wilen van halen op eenen capuyn en(de) iii d(enieren) chijs die de selve/
wilen jan van rode daer aen behielt op welc dachmael voirt alsoet/
daer geleg(en) es was de s jan van halen des vors(creven) wilen henrix sone Voirt/
vercocht he(re)n gielise wilen de rode brued(er) des vors(creven) jans iiii cap(uynen) erflic/
gelijc de brieve d(air) af zijnde dat uutwijsen der pointe(n) en(de) (con)dicien/
h(ier) na volgen(de) Te weten inden yerste(n) dat den voirs(creven) janne de roide en(de)/
zijnen sone ombelet vand(en) vors(creven) willem(me) van rode uut den vors(creven) geheele(n)/
goeden ter stont en(de) inde stat der vors(creven) iiii cap(uynen) die mits desen v(er)smolte(n) sele(n)/
wesen volgen sal tvors(creven) dach(mael) dat nu som lant som eeussel es luttel myn/
oft meer gelijc dat geleg(en) es ter vors(creven) plaetsen inde vors(creven) goede te weten/
aen de drie sijden aende heyde naest den drincwate(r) ald(air) en(de) [aen] de vierde/
zijde aen tgheene des daer vand(en) vors(creven) goeden meer dan tselve dach(mael) es/
dwelc den selve(n) willem(me) behielt ende sal de selve willem dair af ter/
stont sijn hande lichte(n) op also nochtan dat tselve dach(mael) en(de) de besitters/
van dien tot eeuwig(en) dagen belast blive(n) selen en(de) drage(n) deen helicht vand(en)/
vors(creven) x stuv(er)s aen den rintmeest(er) van thiene(n) en(de) de ande(re) goede die de/
vors(creven) wille(m) ald(air) behielt d(air) af ontheffe(n) scadeloes Ter ande(r) zijde(n) sal den/
vors(creven) willem(me) en(de) sijne(n) nacomel(ingen) ombelet vand(en) vors(creven) ja(n)ne en(de) zijne(n) sone/
oft hue(re)n nacomel(ingen) blive(n) en(de) volgen tgheen des gelijc vors(creven) steet d(air) vand(en) vors(creven) (½)/
[boende(r)] meer bevonde(n) sal wordde(n) dan tselve dach(mael) te wete(n) thuys en(de) thof mette(n)/
schue(re)n stallen en(de) lande d(air) toebehoe(re)nde alsoet d(air) geleg(en) es tussce(n) tselve/
dach(mael) en(de) de goede magriete(n) maes op alsoe oic dat dese goede ende/
de besitt(er)s d(air) af dragen sele(n) dand(er) helicht der vors(creven) x stuv(er)s aende(n)/
rintmeest(er) en(de) tvors(creven) dach(mael) d(air) af tot eeuwig(en) dag(en) ongelast houde(n)
//
En(de) mits desen selen oic versmelte(n) en(de) te nyeute sijn de(n) vors(creven) cap(uyn)/
en(de) iii d(enieren) zonder dat de vors(creven) willem van rode oft zijn nacomelinge/
die e(m)mermeer selen moige(n) eysscen en(de) oft e(n)nige(n) p(ar)tien h(ier) af namaels/
meerd(er) vestich(eit) behoefde dat zij deen dande(re) d(air) af die altijt ter/
manissen en(de) coste des gheens die die bege(re)n sal doen selen roel(ants)/
ouder(ogghe) febr(uarii) ult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer