SAL7361, Act: R°157.1-V°157.1 (328 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°157.1-V°157.1  
Act
Date: 1468-03-05

Transcription

2019-08-18 by myriam bols
It(em) jan vander herbrugge(n) sone wile(n) willems wonen(de) nu ter tijt/
tot wackersele in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij/
genome(n) heeft van pete(re)n van lantwijct ende janne vander paelt/
thof teylesbore wile(n) toebehoirende vrancke(n) van vaelbeke nu den/
erfgename(n) desselfs mette(n) huyse(n) hove(n) schue(re)n bogarde(n) wynnen(de) land(en)/
beempde(n) eeussele(n) ender der ettingen oft weyen van eene(n) bosscelken/
dair toebehoiren(de) en(de) alle(n) ande(re)n toebehoirte(n) alsoe v(er)re Te houden/
te hebbe(n) ende te wynne(n) van halfmeye naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van sesse ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dande(r) sonder middel/
vervolgende te weten(e) de yerste twee ja(r)en vand(en) voirs(creven) pete(ren)/
ende dande(r) viere va(n) janne voirs(creven) elcx jaers daerenby(n)ne(n)/
om ende voe(r) achtien mudden corens goet ende payabel wel/
bereyt met wanne en(de) vloghele(n) der mate(n) van loven(en) tsint/
andr(ies)misse ap(oste)ls alle ja(r)e te betale(n) ende te loven(en) te leve(re)n/
ten huyse des voirs(creven) jans vander paelt jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] [behalve(n) dat de voirs(creven) wyn jairlijcx op dat he(m) gelieft vand(en) voirs(creven) achtien mudde(n) corens in ghelde de(n) voirs(creven) ja(n)ne bet(alen) sal sesse mudde elc mudde te dertich stuv(er)s] It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wyn inde/
twee huyse met hue(re)n toebehoirte(n) neve(n) een gelegen niet/
verre vande(n) hove voirs(creven) dair jan oliviers wyn des voirs(creven) hoefs/
gheen pacht toe gehadt en heeft pacht sal hebbe(n) totte(n) voirs(creven)/
huyse(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) huysinge vanden/
voirs(creven) hove houde(n) in goeden state zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
vand(er) underster rijkelen nederweert Item selen de voirs(creven) wy(n)ne/
ende jan vander paelt allet dooft opde voirs(creven) goede wassende/
half ende half deyle(n) ende dat ten gelijcke(n) coste doe(n) lese(n) ende/
ter werden leve(re)n ende dat gelese(n) zijnde sal de wy(n)ne de helcht/
desselfs jans moete(n) te loven(en) leve(re)n op sijne(n) cost Item sal de/
wynne jairlijcx int voirs(creven) hof moete(n) leve(re)n dertich bussele(n)/
stroes om de huysinge dair mede te decke(n) ende alsmen tvoirs(creven)/
stroe v(er)decken sal dan sal de wy(n)ne gehoude(n) zijn den deckers/
den montcost te gheve(n) ende jan sal de dachue(re)n betalen/
It(em) en sal de voirs(creven) wynne int hout vanden voirs(creven) bosschelken(n)/
gheen pacht hebben Item sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande/
zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlijcx wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel/
ende loflijck gelijck regengenote(n) bove(n) ende beneden ende die te
//
laten tsijne(n) afsceyden gelijcx hijse aenveerde(n) sal Te weten(e)/
acht boendere besaeyt met wint(er) corne op vier getijdeghe voe(re)n/
sesse boende(r) met somer corne te weten(e) de gherste op drie/
getijdege vore(n) ende de even(en) op twee getijdege vore(n)/
Item en sal de voirs(creven) wy(n)ne de(n) vo zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de voirs(creven) lande niet moege(n) ontarden Item sal de voirs(creven) wy(n)ne/
jairlijcx de voirs(creven) goede alsoe bevrede(n) ende de grechte(n) wat(er)leyde(n)/
ende bodemen houde(n) vegen ende ruyme(n) alsoe in tijts dat dair/
bij gheen scade en come ende oft dair af eenige quame die/
soude de wy(n)ne moete(n) oprichte(n) Item en sal de voirs(creven) wynne/
gheene vand(en) voirs(creven) goeden ande(re)n voirts moege(n) uuytgeve(n) sonder/
consent des voirs(creven) jans vander paelt Item sal de voirs(creven) wy(n)ne/
op dat hem gelieft den voirs(creven) janne vand(er) paelt corten jairlijcx/
sesse mudden corens aend(en) voirs(creven) pacht van achtien mudde(n) behoud(elic)/
dat de selve wynne voir elc vand(en) voirs(creven) mudde(n) gheve(n) en(de)/
betalen sal de(n) voirs(creven) janne xxx stuv(er)s Ende alle dese/
vorweerden condicien (et)c(etera) Item om meerder vestich(eit) van dese(n) sal/
de wy(n)ne voirs(creven) den voirs(creven) janne vander paelt tsijnder manisse(n)/
in hande(n) sette(n) mette(n) rechte alsulke twee beempde alsoe zij/
geleg(en) zijn inde p(ro)chie van haecht houden(de) omtrint (½) boender/
en(de) i half dachmael tussche(n) de goede tshe(re)n strate ende de/
goede arnts vand(er) bruggen [en(de)] willem(me) vand(en) hoevelde/
cor(am) [rol(ants)] lyemi(n)gen m(ar)cii v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer