SAL7361, Act: R°170.4-R°171.1 (357 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°170.4-R°171.1  
Act
Date: 1468-03-24

Transcription

2019-08-30 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen bor/
g(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raet der stad van loeven(en) doen te wete(n) dat op/
den dach van heden datum van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren/
p(er)sone jouffr(ouwe) katlijne(n) van ossenbroec weduwe mychiels wijlen va(n)/
potsuynsb(er)ge ende heeft geconstituert gesedt volcomen macht/
p(ro)curacie ende auc(tori)teyt gegeve(n) sonder e(n)nich wed(er)roepen mychiele/
van potsuynsberge hueren wettige(n) sone en(de) janne vync hueren/
behuweden sone oft den eenen van hen bringe(r) sbriefs Alle/
ende yeg(ewelke) hue(r) saken questien ende geschillen die zij alsnu/
uutstaende heeft oft namaels hebben soude moegen voir wat/
gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat ware oft geschien/
mochte alle der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) jaergulden opcominge(n)/
ende vervallen goede beruerlijc en(de) onberuerlijc chijsen rente(n)
//
erfpachten als de voirs(creven) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] heeft oft naemaels hue(r)/
vallen selen inden lande van brabant oft dair bute(n) te wat/
plaetsen zij die uutstaende heeft oft namaels hebben soude/
moegen in e(n)niger manieren Te verwaren te manen teyssche(n)/
op te bueren ende tontfangen jegen oft aen wat p(er)sone dat dat/
zijn mach dair voe(r) te panden te daghen te beleyden rastemente/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen ende te/
vorderen alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nissen en(de) vorderi(n)ge/
dair af te nemen en(de) te doen na costume gewoente(n) en(de) usagien/
vanden plaetsen dair dat behoiren sal oft behoeve(n) soude moege(n)/
Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc/
met rechte huer saken te contesteren te decline(re)n texcipiere(n)/
te reco(n)venieren te v(er)antwerden te bescudden te bedingen alle ge/
scriften ende libellen ov(er) te gheve(n) en(de) te nemen te replice(re)n te du/
plice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int principael als int accessoir alsoe dicwile/
ende menichwerf als des te doen zijn sal getuge met rechte/
te versueken bedwonge(n) te werden tot huerre deposicie(n) die/
te leyden der wederp(ar)tien getuge(n) te sien zweren die te/
batteren hue(r) deposicien te wederleggen also dicwile ende/
menichwerven alst behoire(n) en(de) behoeve(n) sal Allet des voirscr(even)/
steet alsoe wel donberuerlike goede chise rente(n) pachte(n) voirg(eruert)/
als anders met rechte te wynne(n) te verliesen de sake bij/
beroepe oft appellacie(n) te moegen v(er)volgen de vo(n)nissen van/
dien en(de) allen anderen der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) (con)stitucie(n) aen/
gaende also wale int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n)/
tgewijsde te vervolgen ende te doen exequeren composicie/
ende mynlike yffeni(n)ge van al des voirscr(even) is te maken den/
sculders van des zij oft e(n)nich van hen ontfange(n) selen te/
quiteren en(de) quitancie te gheven Ende voirt alle d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) katlijne(n) goede beruerlijc ende onber(uerlijc) chisen renten/
pachten hoedanich die zijn in al oft in deele te v(er)pachten/
te handplichten te verhueren en(de) met jaerschare(n) uut te/
gheven en(de) allet ten meeste(n) orboe(r) ende p(ro)ffite d(er) voirscr(even)/
jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) d(air) af alle behoirlike en(de) behoeflike vestich(eiden)/
ende zekerheiden te doene Ende voirtane g(e)n(er)alijc ende/
specialijc dair inne te doen en(de) te vorderen allet des bij den
//
voirs(creven) geconstituerden oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs [jouff(rouwe) ka(tlij)[ne(n)]] gedaen/
oft gevordert soude moegen werden wairt dat zij telker tijt/
en(de) plaetsen jegewoirdich ende voir oegen waren ende soe/
wes bijden eene(n) der voirs(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des voirscr(even) steet/
begonnen oft innegesteken sal worden van rechtvorderi(n)ge(n)/
oft anders dat dat dande(r) van hen sal moege(n) middelen volynde(n)/
voirts vorderen laten componeren oft v(er)volgen sonder yema(n)ts/
wederseggen Gelovende voir ons in goeden trouwen de voirscr(even)/
jouffr(ouwe) katlijne op de verbintenisse van allen hue(re)n goede(n) jeg(ewoirdige)/
en(de) toecomende v(er)crege(n) ende te v(er)crigen beruerlijc en(de) onber(uerlijc)/
hoedanich die zijn wair die belege(n) zijn oft bevonde(n) moege(n)/
werden goet vast gestentich onv(er)brekelijc en(de) van weerden te/
houden allet des bij den selve(n) p(ro)cur(eur)s oft den eene(n) van hen/
in des voirscr(even) steet e(n)nichssins gedaen gep(ro)cureert en(de) gevor/
dert sal werden behalve(n) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc van/
hen der voirs(creven) jouffr(ouwe) sculdich selen sijn van desen hue(re)n bewinde/
alt(ijt) ter manissen d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] goede rekeni(n)ge besceyt/
en(de) bewijssenisse te doene alsoe dair toe behoirt des torconde/
hebben wij (et)c(etera) m(ar)cii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer