SAL7361, Act: R°190.1 (398 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°190.1  
Act
Date: 1468-03-30

Transcription

2019-08-28 by myriam bols
Alsoe als over een wile tijts voe(r) de(n) rade vander stadt jouffr(ouwe) katlijne/
van ordingen wed(uwe) jonch(e)r jans wilen van witham hee(re) te boutershem/
oft hue(r) p(ro)cur(eur)s ontboden hebbe(n) de eerw(er)dige he(re)n meeste(re)n ja(n)ne v(ere)nacker/
doctoir inder godheit m(eester) janne van grousselt doctuer in loy ende/
janne calaber secretar(is) der stadt van loven(en) om zeke(re) brieve ende/
juweele(n) die voirmaels gesedt ware(n) onder b(er)telmeeuse wile(n) madea/
ende dair ten tijde zijnder aflivicheit stonden die de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne oft huer p(ro)cur(eur)s beg(eer)den hen ov(er)gegeve(n) te werden bij diversen/
reden(en) die zij dair toe alligeerden ende voirs(creven) executuers niet gemeynt/
en hebben noch en meynden die ov(er) te gheve(n) hen oft den ergename(n)/
des voirs(creven) wile(n) bertelmeeus oft ande(re)n die dat behoirde en souden/
werden gecuelt ende voldae(n) van sulke schout als anthonijs/
madea der voirs(creven) jouffr(ouwe) man den voirs(creven) bertelmeeuse sculdich/
bleef ten tijde als hij aflivich wert Ende hier op een uuytsp(ra)ke/
ende t(er)minacie bijder stat gedae(n) is geweest staende ond(er) den voirs(creven) m(eester)/
janne calaber [staen(de)] vander daet [vacat] Soe zijn/
daer nae beyde de voirs(creven) p(ar)tien weder bider stadt rade come(n) en(de) hebbe(n)/
alrehande voirtstelle in beyden zijde(n) inden voirs(creven) sake(n) gedaen ende/
principalijck en hebben hen de voirs(creven) executuers in dese(n) totte(n) gerichte/
totte(n) gherichte van deser stadt niet wille(n) gheve(n) maer seyde(n) ende/
excipieerden dat dese sake niet voe(r) de stat maer elswaer behoirde/
Ende soe wert ten uuyt(er)sten bijde(n) vollen rade vander stadt p(ar)tien al/
int langhe wel gehoirt ov(er)dragen ende get(er)mineert dat overmits/
dien dat de voirs(creven) executuers hier af voirmaels in rechte [h(ier)] geweest/
zijn ende hen dair af [nu] vereen maer dat dair om de voirs(creven) execut(uer)s/
hij hen vortmeer metter selv(er) t(er)minacie(n) niet en zulle(n) moge(n) behulpe(n)/
ende stelde de stadt de sake alsoe va(n) huer t(er) plaetse(n) daerse/
behoird Act(um) in pleno consilio m(ar)cii penultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer