SAL7361, Act: R°196.1-V°196.1 (408 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°196.1-V°196.1  
Act
Date: 1468-04-11

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
Item collart lamkar sone wijlen collarts van meylhem en(de) katlijne zijn/
wijf dochter reynnarts le bonier de sart le convert? in p(rese)ncia/
hebben genomen en(de) bekint dat sij genomen hebben van jouffr(ouwe)/
lijsbetten van loe weduwe gheerts wijlen vand(en) passe dwijnhof/
metten huysen hoven wynnen(de) landen en(de) allen sijne(n) toebehoirten/
toebehoiren(de) der vors(creven) lijsbette jouffr(ouwe) lijsbette(n) alsoet geleg(en) es/
onder meylensbosch tusscen den selven bosch ende den lombartsbosch/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn van vi ja(r)en lanc v(er)volgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen/
o(m)me en(de) voe(r) thien mudde(n) rox alsulcx als jaerlix wassen/
sal ende acht mudde(n) tarwen elx grains goet en(de) payabel/
der mate(n) van loven(e) met wanne en(de) vloegele wael bereyt/
tsint andriesmisse apostels te betalen en(de) te loven(e) ten huyse/
der vors(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten te leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) as[s(ecutu)m] It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynnen/
alle ja(r)e tstroe vand(en) vors(creven) goede(n) comen(de) sulle(n) moete(n) te meste/
beker(e)n int vors(creven) hof ende tselve op de vors(creven) lande vue(re)n alsoe/
wale ten veerste(n) als ten naeste(n) tslants meeste(n) p(ro)fite/
It(em) sal de vors(creven) jouffr(ouwe) gehoude(n) sijn den vors(creven) wynnen/
soe wa(n)neer [zij] tvors(creven) coren leve(re)n selen den montcost te geven/
en(de) hue(re)n p(er)den stallaigie en(de) ruvoeder It(em) sullen de vors(creven)/
wynne(n) der vors(creven) jouffr(ouwe) jairlix geve(n) een half mudde/
witt(er) erwete(n) en(de) een zister lijns raepsaets goet ende/
custbaer wael bereyt en(de) dat beyde? oic gelijc voe(r) te leve(re)n/
It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynnen dan ten afsceid(en)/
van hue(re)n vors(creven) t(er)mijne den arnd dien zij bevonden/
hebben ende aenveert besaeyt dien weder alsoe wel/
ende loflic gewonne(n) ende besaeyt gelic reengenote(n)/
late(n) sulle(n) It(em) sulle(n) zij de brake late(n) eens o(m)meged(aen) oic/
gelic reengenote(n) en(de) twee boend(er) stortte(n) gelic zijse/
bevond(en) hebben It(em) sal de vors(creven) jouffr(ouwe) hebben te huerw(er)t/
eene(n) solde(r) bove(n) de peertstal vand(en) vors(creven) wynhove dove(n)/
huys met sijnd(er) came(re)n en(de) toebehorte(n) sond(er) de wynne(n)
//
e(n)nich recht d(air) inne te behoude(n) oft te hebbe(n) It(em) sulle(n) de/
vors(creven) wynne(n) de vors(creven) goede wel en(de) loflic beheyme(n)/
ende bevreed(en) van thuyne(n) en(de) die late(n) alsoe tot hue(re)n/
afsceid(en) want zijse alsoe aenveerdt [hebben] It(em) sulle(n) de vors(creven)/
wynne jairlix mote(n) leve(re)n int vors(creven) hof iii[c] meylemsce/
walme(re)n om die opde huysinge vand(e)n vors(creven) hove te ver/
decken ende alsme(n) die ald(air) verdecke(n) sal oft e(n)nige ande(re)/
rep(ar)acie vand ouden wercke aende vors(creven) huysinge doet/
soe sulle(n) de wynne(n) den wercliede(n) de(n) mo(n)tcost geven/
en(de) mijn jouffr(ouwe) sal de dachue(re)n betale(n) uutgesceid(en) wes/
aende vors(creven) huysinge vand(er) ond(er)ster rijkelen nederwert/
gebrok(en) wordde oft bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne gebrake/
dat sulle(n) de vors(creven) wynnen al doen make(n) en(de) repa(r)e(re)n/
op hue(re)n cost It(em) en(de) dat alsoe gemaict en(de) ten uut/
gane huers t(er)mijns [ge]repareert laete(n) It(em) es vorweerde dat/
alle tstroe dat allet tstroe ten leste(n) ja(r)e vand(en) vorscr(even)/
t(er)mijne overblive(n) sal blive(n) sal int vors(creven) hof sonder dat/
de selve wynne dat ewech sal moige(n) vue(re)n goede(n) come(n)de/
sal bynne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijne dat sal de vors(creven) wynne/
te meste mote(n) mak(en) [al ruster?] met sijne(n) beeste(n) sond(er) dat oft/
walm d(air) af te v(er)coepe(n) te verberne(n) oft hem and(er)s quijt/
te doen en(de) tsijne(n) leste ja(r)e dat hem overblive(n) sal/
sal blive(n) int vors(creven) hof sond(er) ewech gevuert te wordde(n)/
ende te hue(re)n afsceid(en) sulle(n) sij alle dmest mote(n) vue(re)n/
opde(n) behoirlik(en) art oft d(air)me(n)t hem bewijse(n) sal en(de)/
dan den mesthof geruy(m)t late(n) It(em) sal de vors(creven) wynne/
en sele(n) gheen vand(en) vors(creven) goede(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
mog(en) verhue(re)n oft v(er)pachte(n) aen yeman(de) sond(er) (con)sent/
vand(er) jouffr(ouwe) vors(creven) Ende alle dese vorweerd(en) Inde/
su(n)t fideiuss(ores) ind(ivisim) andreas nausnyde(re) henric(us) jaspar f(ilius)/
q(uo)nd(am) jasp(aris) de meylhe(m) et reynnard(us) le bonier de sart/
Et duo p(ri)mi tymple ouderogge ap(ri)lis xi/
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer