SAL7361, Act: R°203.1-V°203.1 (423 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°203.1-V°203.1  
Act
Date: 1468-04-30

Transcription

2019-11-24 by myriam bols
Want jan lorain die op zeke(re) goede en(de) pande hier nae bescreve(n)/
wilen toebehoiren(de) ernol le savenial en(de) nu gheerde vanden veken(en)/
en(de) op meer ande(re) geleg(en) inde prochie van nethen(en) en(de) van wez/
hout en(de) besedt uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) xxi/
r(ins) gul(den) oft de weerde dair voe(r) erflijc vallen(de) xii in merte hem/
de selve goede ten versueke en(de) met brieve(n) van des(er) stat hadde doen/
leve(re)n voer gebreck van betalingen der selver Ende voirt den selve(n)/
gheerde en(de) alle ande(re) die daer tegen hadden willen allige(re)n dach/
van rechte betekent inde banc alhier op heden als ten verstreken(en)/
daige van rechte tot welk(en) daighe de vors(creven) jan bege(re)nde int/
recht gehoude(n) te wesen in sijn scepen(en) brieve en(de) der vors(creven) inde/
macht van der vors(creven) leve(ri)ngen en(de) inde possessie vand(er) voirscr(even)/
goeden en(de) onderpanden Daer teghen die vors(creven) gheerd vand(en)/
veken daer tegewoirdich sijnde hem opponeerde en(de) dede seggen/
dat hem de vors(creven) jan lorain toegeseecht hadde dat hij de vors(creven)/
pande soe verre de vors(creven) gheerd die hielt soude late(n) berusten/
sond(er) d(aer) op te procede(re)n mair soude volgen op zijn ande(re) pande/
die hem d(aer) voe(r) oic v(er)obligeert stonde(n) ende dat dat waer wa(r)e/
evenv(er)re hem des behoefde deylde hij den vors(creven) janne den eedt/
Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewijst/
voer een vo(n)nisse nae aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beyde den/
vors(creven) p(ar)tien datmen den vors(creven) janne lorain houden soude/
inde macht en(de) possessie van sijnd(er) vors(creven) leve(ri)ngen en(de) ond(er)pand(en)/
soe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) was behalve(n) oft de/
vors(creven) gheert den vors(creven) janne van e(n)nigen toeseggen yet hadde/
te eysschen dat hij dat dade met rechte p(rese)ntib(us) scabinis in sca(m)pno/
ap(ri)lis ult(ima)/
dit sijn dond(er)pande vors(creven)/
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer