SAL7361, Act: R°218.4 (464 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°218.4  
Act
Date: 1468-05-28

Transcription

2019-09-03 by myriam bols
Uuyt dien dat henrick wageman aengesproken heeft voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(en) joesen groothoot van lyemale beghe(re)nde van hem/
sesse peters te xviii st(uvers) stuck van versetender huyshue(re)n van eene(n)/
huyse metter toebehoirte(n) gelege(n) te wave(r) dat de voirs(creven) henrick/
de(n) selve(n) joese v(er)huert hadde bekinnen(de) niet te min de selve henr(ick) dat/
jan de mol va(n) wave(r) inden name va(n) he(m) gehave(n) hadde xxxv st(uvers) vand(en)/
voirs(creven) sesse pet(er)s p(rese)nteren(de) die tafslage te late(n) comen(e) Op dwelc de selve/
joes dede segge(n) hopende ende meynen(de) dat hij der voirs(creven) ae(n)sp(ra)ken/
ongehoude(n) soude zijn want hij de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge(n) betaelt hadde dwelc/
hij p(rese)nteerde te bewise(n) oft met zijnder eedt te ve(r)ifice(re)n d(air)af den dach/
op heden diende va(n) thoenisse als te(n) naeste(n) dage va(n) rechte d(air) de selve/
joes niet en quam Soe wese(n) de vo(n)nisse(n) d(er) scepen(en) va(n) loven(en) waer/
de voirs(creven) joes niet en quame te(n) opstane va(n)d(en) meye(r) en(de) scepen(en) dat/
de voirs(creven) joes vande(n) voirs(creven) sesse pet(er)s v(er)reyct soude wese(n) In sca(m)pno/
cor(am) scabinis maii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer