SAL7361, Act: R°3.1-V°3.1 (8 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°3.1-V°3.1  
Act
Date: 1467-07-01

Transcription

2019-06-25 by myriam bols
Navolgende den compromisse gepasseert voir scepen(en)/
van loven(en) maii penultima lestleden tusschen den/
eerweerdigen hee(re) abt en(de) godshuys van percke ter eend(er)/
everarde van wynge ter ande(re) gielise hanckart der/
derder en(de) jacope de welde ter vierder zijden alse/
vanden waterloope aen en(de) op hue(re)r alder erve neve(n)/
een gelegen inde ledichstrate comen(de) [en(de) al des d(air) aen cleve(n) mach] hebben de seggers/
inden selven compromisse genoempt [te wete(n) (et)c(etera)] hue(r) eendrechtige/
uutsprake gedaen in tijden en(de) wilen dat tselve compromis/
inhout en(de) begrijpt [In welcken compromisse (et)c(etera) de voirs(creven) p(ar)tie(n) renunc(iantes) he(n) v(er)oblig(eren) en(de) v(er)bonde(n) hebbe(n) vast en(de) geste(n)tich allet des bij de(n) voirs(creven) segg(er)s [hier af] uutgesproke(n) soude werden] inder vuegen en(de) manie(re)n als/
hier navolght Ende inden yersten is hue(r) uutsprake/
datt allet dwater en(de) natticheit comen(de) uut des/
vors(creven) everarts cleynen huyse metter gevyerder want/
achter en(de) voir aen sijn steynen porte liggen(de) van nu/
vortaen geleit sal worden voe(r) ter straten weert uut het/
zij doir tselve zijn huys oft over sijne schaelgie zoe hem dat/
best gelieft mair themelwater comen(de) vanden selven/
huyse [de(n) voirs(creven)] everarde toebehoe(re)nde en(de) den huyse d(air) naest/
toebehoe(re)nde jacop de wilde sal zijnen loop achter weert/
hebben soet tot hertoe gehadt heeft Item dat de/
vors(creven) everart noch zijn nacomelinge vanden vors(creven)/
zijnen huyse metter steynend(er) poirten voir gheender/
hande onreyn natticheit oft water te weten(e) uuryne/
weycksel vischsop wermoes sop noch diergelike van/
vulicheiden achterweert uut te gielis hanckarts hove/
weert en zullen mogen ghieten noch stortten in/
gheender manie(re)n mair and(er) water zal zijnen/
loop hebben alsoet tot her toe gedaen heeft doir eene/
goote van achthien voeten oft dair omtrent liggen(de)/
neven den muer henricx wilen metten ghelde nu/
dierix bouts te meten vanden erve en(de) den hove/
gielis hanckarts vors(creven) ten huyse wert des vorscr(even)/
everarts Behalven dat de vors(creven) everart sal
//
moeten setten opt beghinsel vander selver goten en(de) op/
dinde op elc een plate van yse(re)n voets groet int/
viercant oft dair omtrent dorgaet also groet als/
eene arwete kake(le)? die welcke platen vaste sullen/
moeten staen dat mense niet uut trecken en moghe/
Es vort hue(r) uutsprake dat de vors(creven) gielis hanckart/
zijn waterrebbe staende neven zijnen oven aen/
derve des voirs(creven) jacops de wilde sal doen vermetsen/
also dat ter zijden uut weert des selfs jacops/
gheene gate bliven en zullen mair hij sal een locht/
pype doir zijn dack maken dieynen(de) ter selver/
heymelich(eit) en(de) die trecken zoe hij meest mach te/
zijnen erve en(de) tzijnd(er) sijden weert En(de) de vors(creven)/
jacop sal oic in zijnen hoff op dinde neven des vors(creven)/
gielis oven setten beneden en(de) vast doen maken een/
ysere plate van groetten en(de) gaten als voirs(creven) is ende/
dair doir en sal vortmeer gheen alsulken vuylen/
water als voir gespecificert steet mogen loopen in/
gheender wijs Item dabt des godshuys van percke/
en(de) gielis hanckart sullen tusschen hue(re)r beider huyse/
neven een inde vors(creven) ledichstrate te hue(re)n geliken/
coste doen maken en(de) setten op dinde van hue(re)r beider/
huysen en(de) al vast voir den borrenputte in hue(re)n hof/
nederweert staen(de) telcken van beide den plaetsen [oic] eene/
gelike traelgie als vors(creven) steetende die zullen sij/
gelijc houden en(de) dair doir en sal oic gheen/
van alsulken vuylen wate(r) als vors(creven) steet mogen/
comen noch van gheen vanden vors(creven) erven gegoten/
worden Ende de vors(creven) p(ar)tien sullen tot alle sijden/
de vors(creven) wercken en(de) rep(ar)acien moeten maken ende/
voldoen voldaen hebben bynnen eender maent/
naestcomen(de) cor(am) colonia ouder(ogghe) julii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer