SAL7361, Act: R°30.2-R°31.1 (64 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°30.2-R°31.1  
Act
Date: 1467-08-08

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
Wij roelants m(ar)cels scepen(en) te loeven(en) doen condt en(de) te wete(n)/
eene(n)yegeliken dat opten dach van heden datum van desen voer/
ons comen zijn in prop(er)en p(er)sone goessen va(n) goetsenhove(n) woene(n)de/
te diest vervangen(de) en(de) op hem nemen(de) in al des nae bescreven/
steet jouffr(ouwe) lijsbette(n) van peelt zijn zweger weduwe vranx wile(n)/
vanden hove ter eender zijden ende reyne(r) vanden hove brueder/
des vors(creven) wilen vranx ter ande(re) kynnen(de) ende lijdende openbaerlic/
dat zij bij tussce(n) spreken ende middele van e(n)ige(n) hue(re)n vrienden my(n)lic/
overcomen zijn en(de) met malcande(re)n eenswordden van zeke(re)n gescille(n)/
en(de) questien die zij underlinge uutstaen(de) hadden tegen malcande(re)n/
der pointen en(de) (con)dicien hier nae v(er)claert die zij deen dandere/
geloeft hebben tonderhouden en(de) allessins te voldoene en(de) tacht(er)volge(n)/
Ende inden yerste(n) dat den vors(creven) reyne(re)n o(m)belet vand(en) vors(creven)/
weduwe(n) oft yemande anders ende sonder der selver weduwe(n)/
e(n)nige tocht dair inne te hebbe(n) oft te moige(n) eysscen behouden en(de)/
te hemw(er)t ter stont aenveerden trecken ende gebruyken sal alle/
de g omberuerlike goede gebleve(n) van en(de) nae de doot des voirs(creven)/
wilen vranx hoedanich die zijn het zij dat die tussce(n) den selve(n)/
wile(n) vrancke(n) en(de) der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbette(n) zijnd(er) werdynnen/
tsame(n) in huwelike sitten(de) vercregen zijn oft ande(re) soe v(er)re zij/
dair inne mits tochte oft anders e(n)nichssins gericht mocht zijn/
bij alsoe dat de selve reyne(r) hue(r) daer voe(r) jaerlix hue(r) leefdage
//
lanc geven ende betalen sal tweelf rinsch(en) guld(en) te xx st(uvers) tstuc/
deen helicht te kersmisse ende dander helicht ts(inte) jansmisse bap(tis)[te(n)]/
dair af dierste betalinge sijn en(de) inne gaen sal te kersmisse/
naestcomen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal noch de vors(creven) reyne(r) gehoude(n)/
zijn der vors(creven) jouffr(ouwe) te gheve(n) thien pet(er)s eens te xviii st(uvers)/
tstuc van kersmisse naestcomen(de) over drie jaer t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
voer derflich(eit) vander helicht van alsulke(n) mudde corens/
erflic alse tin? op zeke(re) goede te tielt gelegen toebehoiren(de)/
janne vanden velde ende oic voir alsulke(n) recht van pro/
p(ri)eteite alse de selve weduwe hadde oft hebben mochte in/
den bosch geheete(n) den bleerenbosch geleg(en) te tielt die/
beide tussce(n) de vors(creven) gehuyssce(n) vercrege(n) wa(r)en in vollen/
stoele Behalve(n) dat des voirs(creven) steet niet wederstaende/
die voirs(creven) weduwe trecken sal vand(en) yerste(n) houwe gecomen/
vand(en) bosschen der goede voirs(creven) viventwintich guld(en) te xx/
thien stuv(er)s tstuc eens op alsoe dat zij in die stat betale(n)/
sal ende op hue(r) neme(n) en(de) afdoen alsulke(n) acht(er)stel van thien/
rijd(ers) eens alse wille(m)me drappekier nu lestwerf gevallen/
zijn van dien x rijd(ers) jaerliker lijfpen(sien) die de selve willem/
op so(m)mege der vors(creven) goede heffen(de) es It(em) dat de voirscr(even)/
weduwe ter eender en(de) de vors(creven) reyne(r) ter ande(r) zijde(n) van/
al des voirs(creven) steet malcande(re)n altijt alsulke(n) behoerlike(n) vestich(eiden)/
doen sele(n) ter manissen en(de) coste des gheens van hen die die/
bege(re)n sal alsoe dat dat nae recht genoech zij Ende sijn/
de vors(creven) p(ar)tien mits desen met malcande(re)n v(er)eenicht ende/
v(er)accordeert van allen saken questien ende gescillen die zij/
deen totte(n) ande(re)n e(n)nichsins uutstaen(de) oft te segge(n) mochte(n)/
hebben tot den daige toe van heden ende hebben deen de(n)/
ande(re)n volcomelic quijtgescouwe(n) van allen saken eyssce(n) en(de)/
gebreken hoedanich die zijn moige(n) die zij malcande(re)n soude(n)/
hebbe(n) mogen eyssche(n) oft bethiden behalve(n) nochtan dat
//
alle ande(re) tractaten ende appointeme(n)te oft v(er)eenige(n) voirmaels/
tussce(n) de vors(creven) weduwe reyne(re)n vand(en) hove ende gheerde wile(n)/
vand(en) hove gesciet soe verre die mits desen niet gebroken/
noch v(er)andert en zijn anderssins in hue(re)r macht ende va(n) weerd(en)/
blive(n) selen Ende dat desen niet tegenstaen(de) de vors(creven) reyne(r) blijft/
staen(de) op trecht van dien eene(n) rinsche(n) gul(den) erflic staen(de) te/
betale(n) vand(en) rinte(n) dieme(n) amelr(ike) pynnoc sculd(ich) es van welk(en)/
eene(n) rinsce(n) gul(den) erflic de vors(creven) reyne(r) seecht dat de vors(creven) wile(n)/
vrancke getogen soude hebben de pe(n)ninge op alsoe dat de/
selve reyne(r) met [den] rechte der stat van loeven(en) daer de brieve vand(en)/
selve(n) rinte(n) gemaict zijn en(de) nerge(re)ns eld(er) tselve recht sal moigen/
vervolge(n) en(de) den de selve rinte van eene(n) rinsch(en) g(ulden) verhalen/
opde vors(creven) weduwe die de have nae hue(re)n vors(creven) man aenveert/
heeft op dat hij can aug(usti) viii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer