SAL7361, Act: R°48.1-V°48.1 (97 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°48.1-V°48.1  
Act
Date: 1467-09-03

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Allen den ghene(n) dien dese l(ette)ren gethoent selen worden burg(er)m(ees)t(er)en/
scepen(en) ende raet der stad van loeven(en) saluit met kinnessen der w(aer)h(eit)/
doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach van hede(n) datu(m) van desen/
voir ons comen is in p(ro)pren p(er)sone jan loenijs sone wilen jans en(de) heeft/
geconstituert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
janne laureys hughe(n) van udekem ende willem(me) van schore oft den/
eene(n) van hen bringe(r) sbriefs Alle alsulke(n) saken questie(n) en(de) gescille(n)/
als de selve jan loenijs uutstaende heeft oft namaels hebben/
soude moegen voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat/
zijn oft gescien mochte alle zijn jaergulden opcominge(n) en(de) v(er)valle(n)/
alle zijn goede beruerlike en(de) onbuerlike chijsen rente(n) pachte(n)/
als hij heeft oft namaels hem vallen selen inden lande va(n) brab(ant)/
oft dair buyte(n) te wat plaetse(n) dat zij in e(n)niger manieren Te/
verwaren te mane(n) teysscen op te bueren ende tontfange(n) jege(n) oft/
aen wat p(er)sone dat dat zijn mach dair voe(r) te panden te dage(n)/
te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n) die met rechte texeq(ue)re(n) te/
v(er)volgen ende te vorde(re)n alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nissen/
ende vorderinge dair af te neme(n) ende te doen na costume en(de)/
gewoenten ende usagien vanden plaetsen dair dat behoire(n) sal oft/
behoeve(n) soude moege(n) Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n/
gheestelijc en(de) weerlic met rechte zijn sake(n) te conteste(re)n te decli/
neren texipiere(n) te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerden te bescudden te/
bedinge(n) palinge sceydinge en(de) deylinge dair en(de) alsoe dat behoirt/
teysscen te doen en(de) te versueken alle gescriften ende libellen/
over te geven ende te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n (et)e(tera) alsoe wel/
int p(ri)ncipael als int accesseur alsoe dicwile en(de) menichwerve(n)/
als des te doen sal zijn getugen met rechte te versueken be/
dwongen te werden tot huerre deposicie(n) die te leyden der/
wederp(ar)tien getuge(n) te zien zweren die te batteren hue(r) depo/
sicien te wederleggen alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) alst behoire(n)/
en(de) behoeve(n) sal allet des voirscr(even) steet alsoe wel donberuerlike/
goede chise rente(n) pachte(n) voirg(eruert) als anders met rechte te/
wynnen te verliesen de saken bij beroepe oft appellacien te/
moegen vervolgen de vo(n)nissen van dien en(de) allen ande(re)n des voirs(creven)/
jans loenijs constitucie(n) aengaende alsoe wale int(er)locutoire alse/
diffinitive te verwachten tgewijsde te v(er)volge(n) en(de) te doen exeq(ue)ren
//
composicie en(de) minlike yffeni(n)ge van al des voirscr(even) is te maken/
den sculders van des zij oft e(n)nich van hen ontfange(n) selen te/
q(ui)teren ende volcome(n) quitancie te gheve(n) En(de) voirt alle des voirs(creven)/
jans goede beruerlijc en(de) onberuerlijc chijse rinte(n) en(de) pachten/
hoedanich die zijn in al oft in deele te v(er)pachte(n) te ha(n)tplichte(n)/
te verhueren en(de) met jaerschare(n) uut te geven en(de) allet te(n) meeste(n)/
orboe(r) ende proffite des voirs(creven) jans loenijs en(de) d(air) af alle behoirlike/
ende behoeflike vestich(eiden) ende zeker(heiden) te doene Ende voirtaen ge/
neralijc en(de) specialijc dair inne te doen en(de) te vorde(re)n allet des de/
selve jan loenijs doen en(de) vorde(re)n soude moege(n) waert dat hij/
telker tijt en(de) plaetsen jegewoirdich en(de) voir oege(n) ware En(de) soe/
wes bij den eene(n) des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des voirscr(even) steet/
begonnen oft innegesteke(n) sal werden van rechtvorderingen oft/
anders dat dat dande(re) van hen sal oft selen moege(n) middele(n)/
volynden vorts vordere(n) laten compose(re)n oft v(er)volge(n) sond(er) yemants/
wederseggen Geloven(de) voir ons in goeden trouwe(n) de voirs(creven)/
jan loenijs op dobligacie ende verbintenisse van alle(n) zijne(n) goeden/
jegewoird(ich) en(de) toecomen(de) vercrege(n) ende te v(er)crigen(e) beruerlijc/
ende onberuerlijc hoedanich die zijn wair die belege(n) zijn oft/
bevonde(n) moege(n) werden goet vast gestentich onv(er)brekelijc/
en(de) van weerden te houden tot ewige(n) daghe(n) allet des bijde(n)/
selve(n) p(ro)cur(eur)s oft den eene(n) van hen bringe(r) va(n) desen in des/
voirscr(even) steet e(n)nichssins gedaen gep(ro)cureert en(de) gevord(er)t/
sal werden Behalve(n) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc van hen/
de(n) voirs(creven) janne loenijs sculdich selen zijn va(n) desen huere(n)/
bewynde altijt tsijnre manisse(n) goede rekeni(n)ge besceyt en(de)/
en(de) bewijsenisse te doene also d(air) toe behoirt en(de) algader/
sond(er) argelist des torconden sept(embris) t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer