SAL7361, Act: R°59.1 (127 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°59.1  
Act
Date: 1467-09-16

Transcription

2019-07-16 by myriam bols
Allen den ghenen dien dese l(ette)ren gethoent sele(n) werde(n) burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) ende raet der stad van loeven(en) saluit met kinnessen d(er) w(aer)heit/
doen te weten dat opden dach van heden datum van desen voir/
ons comen is in p(ro)pren p(er)sone jan vanden hove sone wijlen jans/
ondermeye(r) te loeven(en) ende heeft geconstituert gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(ra)cie ende auc(tori)teyt gegeven hugen van udekem sone wile(n)/
jans ende woute(re)n de p(a)pe van wesemale of den eene(n) va(n) hen/
bringe(r) sbriefs Alle alsulke(n) saken questien ende geschillen als de/
selve jan vanden hove uutstaende heeft oft namaels hebben soude/
moegen voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft/
gescien mochte alle zijn jaergulden opcominge(n) ende v(er)vallen alle/
zijn goede beruerlike en(de) onberuerlike chijsen rente(n) pachte(n) als hij/
heeft en(de) namaels hem valle(n) selen inde(n) lande va(n) brabant oft d(air)/
buyten te wat plaetsen dat zij in e(n)niger maniere(n) te verware(n)/
te manen teysscen opte buere(n) en(de) tontfangen jege(n) oft aen wat/
p(er)sone(n) dat dat zijn mach dair voe(r) te panden te daghen te/
beleyden rasteme(n)te te doen leggen die met rechte texeq(ue)ren te ver/
volgen ende te vordere(n) alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)nissen/
vorderinge d(air) af te neme(n) ende te doen na costume gewoente(n)/
ende usagien vanden plaetsen dair dat behoiren sal oft behoeve(n)/
soude moege(n) Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestel(ijc)/
ende weerlijc met rechte zijn sake(n) te (con)testere(n) te decline(re)n texci/
piere(n) te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerden te bescudden te bedinge(n) dair/
en(de) alsoet behoire(n) sal alle gescrifte(n) ende libellen ov(er) te gheve(n)/
ende te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael/
als int accesseur alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) als des te doen/
sal zijn getuge(n) met rechte te v(er)sueken bedwonge(n) te werde(n) tot huer(e)r/
deposicien die te leyden der wed(er)p(ar)tie(n) getuge(n) te sien zwere(n) die/
te battere(n) hue(r) deposicie(n) te wederlegge(n) also dicwile en(de) menich/
werve(n) alst behoire(n) ende behoeve(n) sal allet des voirscr(even) steet alsoe/
wel donberuerlike goede chise rente(n) pachte(n) voirg(eruert) als anders/
met rechte te wynne(n) te verliese(n) de sake bij beroepe oft appellacie(n)/
te moegen v(er)volgen de vo(n)nissen van dien en(de) allen andere(n) des voirs(creven)/
jans vande(n) hove constitucie(n) aengaende alsoe wel (et)c(etera) in mel(iori) for(ma)/
Salvo iusto calculo sept(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer