SAL7361, Act: R°65.1 (142 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°65.1  
Act
Date: 1467-09-30

Transcription

2019-07-19 by myriam bols
Item arnt ghijsbrecht en(de) willem lobbe gebruede(r) sone wilen arnts/
in p(rese)ncia sijn met malcande(re)n bij middel van hue(re)n magen/
en(de) vrienden eensworden voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelinge(n)/
vanden stoote die zij underlingen gehadt hebben om der/
omberuerlike goede wille het zijn leene eygen(en) en(de) chijsgoede/
die hen bleven en(de) verstorven zijn na en(de) vand(er) doot des/
vors(creven) wilen arnts en(de) jouffr(ouwe) lijsbetten wilen dierix hue(re)r moed(er)/
der pointe en(de) condicien hier na verclaert die zij mal/
cande(re)n tot eeuwegen dagen gelooft hebben tonderhouden/
en(de) te voldoene Te weten(e) inden yersten dat elc vand(en)/
vors(creven) drie gebruede(re)n van nu vortvaen voir he(n) en(de) hue(r)/
nacomelinge volghen en(de) toebehoe(re)n sal tvierdel van allen/
den selven goeden zoe wair die gelegen zijn en(de) genoempt/
mogen worden opden dast d(air) voir uutgaende van welcken/
vierendeele elc den ande(re)n inde hove d(air) die hoven behoirlike/
vestich(eiden) doen zullen tot elx coste die die behoeve(n) sal zoe/
wanneer zijs van malcande(re)n versocht zullen wezen Behalve(n)/
dat de selve drie gebrued(er)s janne lobbe hue(re)n ousten brued(er)/
vanden vors(creven) leengoeden voiruut zullen laten volghen xii/
hollan(sche) gul(den) te xvi st(uvers) tstuc tsjars op dat zij metten selven janne/
dair met conne(n) gestaen Ende inden gevalle oft zij aend(en) selven/
hue(re)n brued(er) vand(en) selven leengoeden met myn dan de vors(creven) xii/
hollan(sche) gul(den) consten gestaen zoe is vorweerde dat dat den vors(creven)/
arnde en(de) ghijsbrecht volge(n) soude sonder de selve willem dair/
inne gericht te zijne en(de) wes zij [oic] meer den vors(creven) hue(r) janne hue(re)n/
brued(er) vanden selve(n) leengoeden ghave(n) d(air) af soude de vors(creven)/
willem en(de) zijn goede ongehouden zijn ende mits desen/
sullen versmelten en(de) te nyeute zijn [tusschen den vors(creven) arnde ghijsbrechte en(de) willem(me)] alle alsulke testame(n)ten/
uut(er)sten wille en(de) makingen als den vors(creven) ghebruede(re)n oft/
e(n)nigen van hen gemaect mogen zijn bijd(en) vors(creven) willem arnde/
en(de) zijne(n) wijve en(de) oic wilen ghijsbrechte lobbe hue(re)n oem/
zond(er) deen den ande(re)n d(air) met in nacomen(de) tijden te moge(n)/
quellen moyen oft vexeren in e(n)nigen rechte gheestelic oft/
weerlic in e(n)niger manie(re)n bij hen selve(n) oft yeman(de) and(ers) Geloven(de)/
h(ier)af deen den wad ande(re)n goet gerecht warant te zijne en(de) te/
bliven tot eeuwegen daghe roel(ants) m(ar)cels sept(embris) ult(im)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer