SAL7361, Act: R°74.2 (163 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°74.2  
Act
Date: 1467-10-10

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
Vander aenspraken die willem de nausnyde(re) als geleid totten goede(n) have en(de)/
erve jans wilen de clerc voir sijn wettighe scult met scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
geloeft gedaen heeft tot vrancken pynnoc na(tur)lijc alse van drie voede(re)n hoys/
die de voirs(creven) willem seyde dat de voirs(creven) vrancke aengeveerdt hadde vande(n)/
gereeden goeden die acht(er) den vors(creven) janne de clerc wa(r)en bleve(n) en(de) die/
hij meynde dat hem ende sijne(n) beleide te sijnd(er) schout behoef die hij met/
sijnd(er) eedt p(rese)nteerde te verifice(re)n volge(n) soude(n) en(de) dat de vors(creven) vrancke/
gehouden sijn soude hem die te leve(re)n en(de) te restitue(re)n want hijse met/
wille ende sonder recht hadde gehaelt Vanden welken de voirscr(even)/
vrancke hielt de (con)trarie en(de) meynde want tvoirs(creve) hoy comen was/
van tsheilichs geest goede(n) dair af die heiligheest gheen betalinge/
en hadde gehadt dat de voirs(creven) willem aen hem verdoolt ware/
en(de) dat hem tvoirs(creven) hoy tot des voirs(creven) heilichs gheest behoef bliven/
soude Dair op de voirs(creven) willem replice(re)nde meynde dat al wairt/
soe dat tvoirs(creven) hoy van des heilichs gheest goede(n) come(n) ware soe hadde/
de voirs(creven) jan dat gecocht ende lach in sijnen name ende ware de/
voirs(creven) vrancke en(de) ande(re) van des vors(creven) heilichs geests wegen sculdich/
met den hoye te volgen die schout te volgen en(de) met rechte soe/
dat behoirde Was gewijst bijden he(re)n scepen(en) van loven(en) ter maniss(en)/
smeyers nae aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beiden p(ar)tien dat den/
vors(creven) willem(me) en(de) sijnen beleide tvors(creven) hoy tot sijnder schout behoef/
voirg(eruert) volge(n) soude p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempto roelants oct(obris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer