SAL7361, Act: R°8.6-R°9.1 (19 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°8.6-R°9.1  
Act
Date: 1467-07-08

Transcription

2019-06-27 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) ende raide der stat van/
loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten dat opden dach/
van heden datum van desen voir ons comen is in p(ro)pe(re)n
//
p(er)sone cornielis lamssone van roesendale en(de) heeft geconstitueert/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven lambert(e)/
lamssone sijnen brued(er) henricke godevart janssone willem(me)/
petersbeckerssone en(de) willem(me) peters norijssone? oft den/
eenen van hen bringer des briefs Alle en(de) yegewelcke/
alsulken saken questien en(de) gescillen als de vors(creven) cornielis/
nu uutstaende heeft oft namaels uutstaende hebben/
zoude mogen voir wat gerichte gheestelic oft weerlic/
dat dat zijn mach oft geboren zoude mogen alles des/
vors(creven) lambrechts jairgulde sculden opcomingen p(ro)fiten/
en(de) vervallen goeden beruerlic en(de) omberuerlic chijsen/
renten erfpachten die de vors(creven) cornielis heeft oft/
hem namaels vallen en(de) toecomen zullen inden/
lande van brabant oft elder te wat plaetsen dat hij/
die uutstaende oft liggende heeft oft namaels hebben/
mochte in e(n)niger manie(re)n Te verwae(re)n te manen/
teysschen op teboren en(de) tontfangen tegen oft aen wat/
p(er)sonen dat dat zijn mochte dair voir te panden/
te dagen te beleiden rastemente(n) te doen leggen die/
met rechte texeque(re)n te vervolghen te bedinghen/
en(de) te vorde(re)n alle scepen(en) brieve(n) met rechte te vo(n)nissen/
en(de) vorderinge dair af te nemen en(de) te doen nae/
costume en(de) gewoente vanden plaetsen dair dat/
behoe(re)n sal oft behoeven zoude mogen Ende ofs/
noet geborde voir allen richte(re)n gheestelic en(de) weerlic/
met rechte alle des vors(creven) lambre cornielis saken te conteste(re)n/
te decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n te verantweerden/
te bescudden te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen alle/
gescriften en(de) libb libellen over te gheven en(de) te neme(n)/
te replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als/
int asseccoir also dicwille en(de) menichwerven als des/
te doen sijn sal getuygen met rechte bedwongen te/
worden tot huer(er) deposicien [die] te leiden der weder p(ar)tien/
getuygen te sien sweren die te batteren hue(r) deposicien/
te wederlegghen alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) alst des te/
/ behoe(re)n ende behoeven sal Allet des vors(creven) steet alsoe wael domberuerlike/
goede chijse rinte(n) pachte(n) vors(creven) als and(er)s met rechte te wynne(n) ende/
te verliesen die saken bij beroepe oft appellacie(n) te moge(n) v(er)volgen/
de vo(n)niss(en) van dien en(de) alle(n) ande(re)n huer(er) (con)stitucien aengaen(de) te/
verwachte(n) tgewijsde te v(er)volgen ende te doen exeque(re)n composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge van al des vors(creven) es te maken den sculders va(n)/
des zij ontfangen zulle(n) oft e(n)nich van hen ontfangen sal te quite(re)n/
ende volcome(n) quitan(cie) te gheve(n) Ende voirt alle des vors(creven) lam cornel(is)/
goede beruerlic en(de) omberuerlic chijse(n) rinte(n) en(de) pachte(n) hoedanich die/
zijn in al oft in deele te rege(re)n te v(er)pachte(n) te hantplichte(n) te verhue(re)n/
en(de) met jairschare(n) uut te gheve(n) en(de) al te(n) meeste(n) orbe(r) en(de) p(ro)fite des/
selfs cornel(is) En(de) voirt g(e)n(er)alic en(de) specialic (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) rat(um) behalve(n)/
dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc hue(re)r den vors(creven) cornelise vand(en) bewinde/
dat zij in des vors(creven) es gehoud(en) sele(n) sijn den ter maniss(en) desselfs/
cornel(is) goede wettige rekeni(n)ge betalinge en(de) bewijssenisse te doen(e) julii/
viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer