SAL7361, Act: R°86.1-V°86.1 (194 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°86.1-V°86.1  
Act
Date: 1467-11-18

Transcription

2019-07-26 by myriam bols
Na dien dat de deken ende eenige vanden he(re)n canoncken van sinte/
lembrechts te luydick hadden doen dach doen voir den rade vander/
stadt meester janne leyten geheeten van hasselt uuyt dien dat de/
selve meester jan hen stoot ende questie maecte van seke(re)n pe(n)ni(n)g(en) die/
sij de(n) selve(n) meester ja(n)ne inde betalinge ende afquijtinge van vijftien/
rinsche gulden(en) lijftochten van dien xxv rinsche gulden(en) insgelijcx/
lijftochte(n) die hij hadde op eene(n) geheeten stas van hemslaken/
hue(re)n diene(r) dair voe(r) de selve stas seke(re) zelve(re) juwelen en(de) pande(n)/
gesedt hadde gelijck dat scepen(en) brieve va(n) loven(en) d(air)op gemaect/
uuytwesen vander daet xiiii[c] [vacat] onder meester janne/
calaber Daer toe de voir(creven) meester jan leyten onder meer ande(re) reden(en)/
alligeerde ende seyde dat inde selve betalinge vanden pe(n)ningen der/
voirs(creven) xv r(insche) gulden(en) metten verloopen(en) pachte groottelijck gefraudeert/
was mids dien dat de pe(n)ninge(n) die hij ontfangen hadde vele/
hoger liepe(n) dan hij die anderwile(n) voir de selve rente v(er)leechgt/
hadde ende dat hij naderhant gepresenteert hadde weder te geven(e)/
he(re)n woute(re)n van corsworm ende met p(ro)testacie(n) die voirs(creven) ontfange(n)/
Seggende voirt dat hoe wel hij die brieve vanden voirs(creven) xv r(insche) g(uldenen)/
overgelevert hadde in hande(n) he(re)n wouters van coursworm archidiaken/
inder voirs(creven) kercken van luydick dat hem nochtan de voirs(creven) her/
wouter toegesecht ende gelooft hadde die weder over te leve(re)n/
ende tot zijnen behoef om hem dair met te behulpe(n) Dair tege(n)/
de voirs(creven) her wouter seyde dat hij des ne(m)mermeer volcomen/
en soude ende dat zij de(n) voirs(creven) meester janne de voirs(creven) pe(n)ninge/
gaven opden wissel aldair hijse ontfinck ende de pe(n)ni(n)ge die/
hij daer niet ontfange(n) en woude dat zij he(m) die wisselde(n) ende/
alsoe van daer schieden sonder dat de voirs(creven) meester jan eenige/
questie maecte van eenige(n) gebreke Soe es op hede(n) bijden/
voirs(creven) raide yerst aengehoirt tregister voirs(creven) ende alles gheens/
des p(ar)tien te beyden zijden hebbe(n) wille(n) allige(re)n getermineert voir/
recht dat de voirs(creven) betalinge vanden voirs(creven) xv r(insche) guld(enen) lijftochte(n)/
stat grijpe(n) sal ende de gesette pande van dien ombelast blive(n)/
behalven dat die verpant sulle(n) blive(n) staende voir dande(re)/
rest vand(en) x thien rinsche gulden(en) lijftochten het en zij dat
//
de voirs(creven) meester jan van dien nae gelande vanden voirs(creven) afgeleegde(n)/
xv r(insche) gulden(en) guetlijck wille laten volgen Ende alse vanden/
toeseggen voirs(creven) is der he(re)n uuytsprake dat zoe verre de voirs(creven)/
meester jan ende her wouter trecht alhier daer af gelieft te/
volgen dat zij dat doen moege(n) dwelc zij alsoe samentlijck/
ae(n)namen Act(um) in pleno consilio nove(m)br(is) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer