SAL7361, Act: V°100.1-R°101.1 (223 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°100.1-R°101.1  
Act
Date: 1467-12-14

Transcription

2019-07-28 by myriam bols
It(em) pet(er) meuzijs? in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint dat zi/
hij genomen heeft tegen johannese vand(er) hofstat [renu(n)c(ians) p(ri)vileg(iis) et al(iis) quibuscu(m)] tgoet van uthem/
metten huysen hoven wynnen(de) landen grechte(n) beemde(n) vorlen ende/
heyden d(air) toe behoe(re)nde den selve(n) joh(ann)ese en(de) jouffr(ouwe) magriete(n) van/
wynghe zijne(n) wive toebehoiren(de) en(de) allen hue(re)n toebehoirten/
gelijc ende alsoe v(er)re des vors(creven) pet(er)s voirsete(n) winne(n) der selver/
goede die gebruyct en(de) gehadt hebben Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse/
ja(r)en lanc due(re)nde deen nae dande(re) staphants sond(er) middel/
volgen(de) elx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) de so(m)me van sessen/
dertich peters te xviii st(uvers) tstuc de helicht te kersmisse en(de)/
dand(er) helicht ts(in)t jansmisse bap(tis)[te(n)] te betalen den vors(creven) joh(ann)ese/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(eer)de/
dat de vors(creven) pet(er) d(air) toe jairlix opde huyse d(er) vors(creven) goede/
sculdich sal sijn te leggen zonder cost des vors(creven) johannes/
iiii[c] walme(re) ende d(air) toe desmen behoeve(n) sal aen die huyse/
te leggen van ty(m)me(re)n decken metsen oft plecken dacroeden/
oft vitselro[e]de(n) steen oft calc dair af en sal pet(er) niet voird(er)/
gehouden zijn dan te diene(n) sond(er) joh(anne)s cost met sijne(n) wagen(en)/
en(de) p(er)den It(em) sal de vors(creven) pet(er) jairlix betalen bove(n) des vors(creven)/
steet voe(r) den houtwas op tvors(creven) goet staen(de) iii[c] mutsarts en(de)/
tot arscot te leve(re)n Ende die grechte(n) spruyte(n) en(de) vorlen vand(en)/
selve(n) goeden alsoe te bevreeden(de) en(de) te verwaren(de) dat den vors(creven)/
joh(ann)ese oft sijne(n) erve d(air) af gheen schade en gesciede en(de) oft/
hem d(air) aen e(n)nige gesciedde die sal de vors(creven) wynne oprichte(n)/
It(em) sal oic de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven) joh(ann)ese jairlix geven/
en(de) leve(re)n eene(n) hamel vand(en) minste(n) noch vand(en) meesten/
en(de) eene(n) steen vlas oft vier stuv(er)s d(air) voe(r) Ende hij sal oic/
gehoude(n) sijn den vors(creven) joh(ann)ese twee daige te diene(n) dair/
den selve(n) joh(ann)ese dat gelieve(n) sal met zijne(n) wagen ende/
p(er)den mair joh(ann)ese sal alsdan en selve(n) wynne [wageman] en(de) sijnen/
p(er)den den cost geven It(em) sal de vors(creven) wynne sculdich sijn/
te late(n) de messie der vors(creven) goede alsoe goet alsme(n) die/
maken mach tot sijne(n) afsceide(n) [en(de) alsoe vele alsmen dat] met vijftich schapen
//
sesse coeyen en(de) ii p(er)de(n) beghinnen(de) te kersmisse op sijn leste jair ende/
die op tgoet houden tot halfmerte te sijnen afsceiden(e) sal co(n)nen/
oft moigen doen It(em) sal de vors(creven) wynne tsijnen afsceiden gehoude(n)/
zijn [in tijts] besaeyt te laten op sijn getijdeghe(n) poren vromen twee/
boend(er) lants in tij ende oft de wynne meer lants maken/
oft besaeyen woude toebehoiren(de) den selve(n) goeden dat sal hij/
mogen doen ende van allen landen die hij besaeyen sal sal/
hij ten oeghste nae den tijt van sijnen afsceiden(e) die helicht/
trecken It(em) sal de vors(creven) wynne gehoude(n) sijn die wat(er)leyden/
te houden en(de) des he(re)n chijs te betalen sond(er) cost des vorscr(even)/
joh(ann)es It(em) sal de vors(creven) wynne sond(er) cost des vors(creven) joh(ann)es/
jairlix sijne(n) tijt due(re)nde sculdich sijn te planten(e) opt vors(creven)/
goet sonder joh(ann)es cost vivendertich willege(n) poten vier appel/
boeme en(de) d(air) toe te setten(e) sond(er) johannes cost thien heeste(re)n/
en(de) die te halen d(air) joh(ann)es die coepen sal It(em) wes de vorscr(even)/
wynne bij (con)sente van sijnen meest(er) [vors(creven)] aende vors(creven) goede/
leggen sal dat sal hem afgeslagen wordde(n) aende so(m)me/
vors(creven) It(em) wairt dat de vors(creven) wynne binne(n) middelen tide/
aflivich wordde ende lijsbeth sijn wijf dit goet niet/
lang(er) houden en woude soe sal sij binne(n) jairs nae d(er)/
aflivich(eit) tgoet moigen ruymen bij alsoe dat zijt een/
half jair te voren cundige It(em) zij selen [sal de vors(creven) wynne] allet dmoer/
houdt moegen uutroden ende sijnen wille d(air) mede doen/
Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) roelants mercels/
decembr(is) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer