SAL7361, Act: V°13.1-V°14.1 (32 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°13.1-V°14.1  
Act
Date: 1467-07-11

Transcription

2019-07-14 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lese(n)/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stad van loeven(en) doen cond/
en(de) te wete(n) dat opden dach van heden datu(m) van desen voir ons/
come(n) is in p(ro)pren p(er)sone her conrard vander meere(n) doctoir in/
beyden rechte(n) ridder en(de) heeft geconstituert gesedt volcomen/
macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) janne vande(n) boome zijne(n)/
dienere alle en(de) yegewelke sijn saken questien ende geschille(n)/
die hij op den dach van heden uutstaende heeft oft namaels/
uutstaende soude moegen hebben voir wat gerichte gheestelijc/
oft weerlijc dat dat zijn oft gescien soude moegen Alle des voirs(creven)/
he(re)n conrarts jaerghulden opcomingen ende v(er)vallen goede ber(uerlijc)/
en(de) onberuerlijc chisen rente(n) erfpachte(n) als de selve her conrart/
heeft oft hem namaels vallen selen inden lande va(n) brabant oft/
dair buyten dair hij die uutstaende heeft en(de) men he(m) namaels/
sculdich selen sal moege(n) werden Te verwaren te manen teyssche(n)/
opte buere(n) en(de) tontfangen jege(n) oft aen wat p(er)sone dat zijn mach/
dair voe(r) te panden te daghen te beleyde(n) rasteme(n)te te doen legge(n)/
die met rechte texequere(n) te vervolgen en(de) te vorde(re)n alle scep(enen)/
br(ieve) met rechte te vo(n)nissen en(de) vorderinge d(air) af te nemen en(de)/
te doene na costume gewoente(n) ende usagien vanden plaetsen/
dair dat behoiren sal oft behoeve(n) soude moegen Ende ofts/
noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc met/
rechte zijn sake(n) te (con)teste(re)n te declinere(n) texcipiere(n) te reco(n)veniere(n)/
te verantwerden te bescudden te bedingen alle gescrifte(n) ende/
libelle(n) ov(er) te gheve(n) ende te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera)/
alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoir alsoe dicwile ende/
menichwerve(n) als des te doen zijn sal getugen met rechte te/
v(er)sueken bedwonge(n) te werden tot huerre deposicie(n) die te leyde(n)/
der wed(er)p(ar)tien getuge(n) te zien zwere(n) die te battere(n) huer/
deposicie(n) te wed(er)leggen alsoe dicwile en(de) menichwerve(n)/
alst behoire(n) en(de) behoeven sal Allet des voirscr(even) steet also/
wel donberuerlike goede chijsen rente(n) pachte(n) voirg(eruert) als/
anders met rechte te wynnen te v(er)liesen de sake(n) bij beroepe/
oft appellacie(n) te moege(n) v(er)volge(n) de vo(n)nisse(n) va(n) dien en(de) alle(n)
//
ande(re)n des voirs(creven) h(ere)n coenrarts vand(er) meere(n) constitucie(n) aengaende alsoe/
wale int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n) tgewijsde te v(er)volge(n) en(de)/
te doen exequere(n) composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge va(n) al des voirs(creven)/
is te make(n) de(n) sculders va(n) des hij ontfaen sal te quite(re)n en(de)/
volcome(n) quitancie te gheve(n) En(de) voirt alle des vors(creven) h(er) coenrarts/
goede beruerlijc en(de) onberuerlijc chijse rente(n) pachten hoedanich/
die zijn in al oft in deele te v(er)pachte(n) te hantplichte(n) te v(er)huere(n)/
en(de) met jaerschare(n) uut te gheve(n) en(de) allet te(n) meesten orboe(r)/
en(de) p(ro)fite des selfs h(ere)n conrarts en(de) d(air) af alle behoirlike ende be/
hoeflike vestich(eiden) en(de) zekerheyde(n) te doene Ende voirtaen gene/
ralijc en(de) specialijc d(air) inne te doene en(de) te vorde(re)n allet des/
bij de(n) voirs(creven) h(ere)n conrarde gedaen en(de) gevordert soude moege(n)/
werden waert dat hij telker tijt en(de) plaetsen jegewoirdich/
en(de) voir oeghen ware Ende dat de selve jan vande(n) boome voirt/
in al des voirscr(even) steet en(de) in elc besund(er) eene(n) oft meer substitue(re)n/
sal moege(n) va(n) zijnre hant alst he(m) gelieft om dair inne te doene/
ende te vordere(n) alle tgene des bijde(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) midts dese(n)/
e(n)nichssins gedaen oft gevordert soude moege(n) werden en(de)/
darenbove(n) dat de voirs(creven) jan vande(n) boome he(m) vande(n) voirs(creven) sake(n)/
en(de) des d(air) aen cleeft tot zijnre geliefte(n) metter wed(er)p(ar)tie(n) sal/
moege(n) (com)p(ro)mitte(re)n En(de) soe wes hij de(n) eene(n) vande(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
oft gesubstituerden in e(n)nich va(n) des voirscr(even) steet bego(n)ne(n) oft inne/
gesteke(n) sal werde(n) va(n) rechtvorderinge(n) oft and(er)s dat dande(re) va(n)/
hen dat sal oft selen voirts vordere(n) middele(n) volynde(n) late(n)/
(com)pone(re)n en(de) v(er)volge(n) sond(er) yema(n)ts wed(er)segge(n) Geloven(de) voir/
ons in goeden trouwe(n) de voirs(creven) h(er) coenrart op de v(er)bintenisse/
va(n) alle(n) zijne(n) goede(n) jegewoirdige en(de) toecomen(de) v(er)cregen en(de) te/
v(er)crige(n) beruerlijc en(de) onberuerlijc hoedanich die zijn wair/
die belege(n) oft hoe die genoemt moege(n) zijn goet vast geste(n)tich/
en(de) onv(er)brekelijc te houden tot ewige(n) dage(n) voir he(m) zijn erve(n)/
en(de) nacomelinge(n) allet tghene des bijde(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) oft de(n) gesubsti/
tuerde(n) oft e(n)nige(n) va(n) hen bringe(r) sbriefs in des voirs(creven) steet e(n)nich/
sins gedaen en(de) gevordert sal werde(n) Behoudelijc dien
//
dat de voirs(creven) procur(eur) oft gesubstitueerde ende elc van hen den/
voirs(creven) he(re)n conrarde van hue(re)n bewinde sculdich selen zijn/
ter manissen desselfs he(re)n conrarts altoes goede rekeni(n)gen/
ende bewijs te doene alsoe dair toebehoirt des/
torconden (et)c(etera) julii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer