SAL7361, Act: V°148.3-R°149.1 (317 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°148.3-R°149.1  
Act
Date: 1468-02-24

Transcription

2019-08-12 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat gielijs vanden veken(en) in p(rese)ncia heeft/
opembairlic quijtgeschouden godevarde zedelere sone wilen/
godevarts zedelere ende jouffruwe katlijnen vander pontem/
sijnen wijve van allen geloften condicien vorweerden en(de) allen/
ande(re)n haefliken goeden actien dair inne wilen willem vanden veken(en)/
des voirs(creven) gielis brued(er) in zijnen leven(e) en(de) na hem de voirs(creven)/
godevart oft zijn wijf ten voirs(creven) gielis weert e(n)nichsins gehoud(en)/
oft verbonden mogen sijn totten daghe tot van heden Desgelix/
heeft de vors(creven) gielis gekint dat hem de voirs(creven) godevart en(de)/
sijn wijf met gereeden pe(n)ningen gecuelt en(de) voldaen hebben/
van allen sijnen rechte en(de) interest dat hij e(n)nichsins nu oft/
in toecomende tijden soude mogen hebben in alle alsulke/
beruerlike(n) goeden hodanich die mogen wesen oft met wat/
namen genoempt vliegen(de) erve ond(er) trecht van lov(enen) geheten/
als hem nu oft hier namaels nade doot der voirs(creven) jouffr(uwe) ka(tlij)[ne(n)]/
toecomen mochte van sucessien sijns voirs(creven) brued(er)s ende/
onder de voirs(creven) zijn swegerynne wesende oft rustende ende/
oft [heeft] dair om van dien den selven godevarde en(de) sijn wijf volco/
mentlic gequiteert en(de) guijtgeschouden Vortmeer want de/
voers(creven) gielis bynnen cortten tijden herwerts ind(er) stat van bruessel/
opden wissel jans van elselair gerasteert hadde zeke(re) pe(n)ninge/
der vors(creven) zijnd(er) swegerinnen toebehoe(re)nde zoe heeft hij oic/
opembairlic gequijteert den vors(creven) janne van elselair van/
allet ghene des hij uut ocsuyne van dien pe(n)ningen den
//
selven janne van elselair oft yemant anders hier namaels/
zoude mogen eysschen Gelovende vort de vors(creven) gielis van/
deser kynnessen ende quitancie tegen eenen yegeliken goet/
gerecht warant te sijne ende te bliven tot eeuwegen/
dagen cor(am) nethen(en) ouderogge febr(uarii) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer