SAL7361, Act: V°158.3 (331 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°158.3  
Act
Date: 1468-03-09

Transcription

2019-08-27 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opden dach van heden/
datum van desen voir ons comen es in prop(re)n p(er)sone meester jan trabukier/
renu(n)cie(re)nde tot des nae bescr(even) steet d(er) p(ri)vilegien vand(er) univ(er)siteit van loven(en)/
en(de) alle ande(re) ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit gegeven hubrechte de ruyssche janne van oft ost en(de)/
laureyse vand(er) lynden van lyere alle sijn saken questie(n) en(de) gescille(n)/
die hij uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben soude moige(n) voir wat gerichte/
gheestelic oft weerlic dat dat sijn oft gescien soue moige(n) alle sijn/
jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)ge(n) p(ro)fite(n) vervalle(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic/
chijse rinte(n) erfpachte(n) die hij heeft en(de) hem naemaels valle(n) sulle(n) inde(n) lande/
van braba(n)t oft elde(r) te wat plaetse(n) dat dat zij in e(n)nig(er) manie(re)n Te/
verware(n) te mane(n) teyssce(n) optebue(re)n en(de) te ontfange(n) tege(n) oft aen wat/
p(er)sone dat dat sijn mach d(air) voe(r) te pande(n) te daige(n) te beleide(n) rastem(en)te/
te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n te v(er)volge(n) te vorde(re)n alle scep(enen)/
brieve met rechte te vo(n)niss(en) en(de) vord(er)nisse d(air) af te neme(n) en(de) te doen/
na costu(m)e en(de)gewoente vand(en) plaetsen d(air) dit behoe(re)n oft behoeve(n) sal/
moige(n) Ende ofts noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestelic en(de) weerlic/
met rechte sijn sake(n) te (con)teste(re)n (et) sic ult(er)i(us) p(ro)ut h(ab)e(tu)[r] in p(ro)cura(ti)[o(n)e] will(el)mi/
hoze q(ue) h(ab)e(tu)[r] xviii febr(uarii) p(re)ced(enti) mutat(is) mutand(um) P(ro)mitt(ens) rat(um) quidq(ue) d(i)c(t)i p(ro)curat(ores)/
aut alt(er) eor(um) lator p(rese)nciu(m) salvo iusto calculo m(ar)cii ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer