SAL7361, Act: V°165.2-R°166.1 (345 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°165.2-R°166.1  
Act
Date: 1468-03-15

Transcription

2019-08-28 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opden dach van/
heden datum van desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)sone jacop/
goede geheete(n) van heze die met beleide van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en)/
vander daet duysent vierhondert lvi febr(uarii) xiiii tsamen met henri/
le scharde houden(de) ende besitten(de) es diverse p(or)ceelen van erven/
die toetebehoe(re)n plaghen janne de heze ende marien zijne(n) wive/
inde p(ro)chie van couroit en(de) d(air) omtri(n)t geleg(en) inden selve(n) scepen(en) brieve(n)/
met stucke(n) ende p(or)ceele(n) gespecificeert bekint ende gepasseert vand(en)/
selve(n) janne de heze en(de) marie(n) sijne(n) wive int jair xiiii[c] eene(n)vijftich/
decembr(is) xv Ende heeft zonder e(n)nich wederroepe(n) oppenbairlijc/
ende volcomelijc geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
ende auctoriteit gegev(en) den selven henry le scharde des selfs/
jacops helicht alle der vors(creven) goede inden selven beleide gespecificeert/
te houden te hantplichten te gebruyken te besitten [en(de)] te possesse(re)n als/
zijn p(ro)per erve tot eeuwig(en) daigen die te verhue(re)n te verpachte(n) terve/
terfchijse oft erfpachte uut te gheven oft die geheelijc te v(er)coepen/
en(de) zijn p(ro)fijt en(de) eygen(en) wille dair mede tot eeuwig(en) daige(n) te doen(e)/
die inden rechte [en(de) dair buyte(n)] tegen eene(n) yegelik(en) te verantweerd(en) te v(er)volgen/
te bescudden te bedingen te wynnen te verliesen Heeft voirt sond(er)/
e(n)nich wed(er)roepe(n) de selve jacop volcomelic gemechticht en(de) aucto/
riteit gegeve(n) [den vors(creven) henr(y)] texeque(re)n te v(er)volge(n) te vorde(re)n en(de) met rechte te vo(n)niss(en) en(de)/
te doen volschien alsulk(en) geluften van waerscape en(de) genoechdoen(e)/
en(de) oic van te v(er)vaene de kinde(re) des vors(creven) jans de heze alse/
de selve jan de heze en(de) jan de heze zijn sone geloofde(n) en(de) deden/
den vors(creven) geleidde(n) opde(n) vors(creven) xiiii[te(n)] dach febr(uarii) a(nn)[o] lvi oec voir scep(enen)/
va(n) lov(enen) Ende alle tge tghene voir alle saken en(de) questien uut
//
e(n)nich van des vors(creven) steet spruyten(de) ofts noot gebuerde voir alle/
richte(re)n gheestelic en(de) weerlic met rechte te (con)teste(re)n te decline(re)n/
texcipie(re)n te re(con)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudde(n) te bedinge(n) alle/
gesc(ri)fte(n) en(de) libelle(n) ov(er) te geve(n) en(de) te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n/
(et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoer also dicwile en(de) menich/
werven als des te doen sijn sal getuyge(n) met rechte v(er)sueke(n) be/
dwong(en) te wordde(n) tot huer(er) deposicie(n) die te leyde(n) d(er) wed(er)p(ar)tien/
getuyge(n) te sien swere(n) die te batte(re)n hue(r) deposicie(n) te wed(er)legge(n) alsoe/
dicwile en(de) menichwerve(n) alst behoe(re)n en(de) behoeve(n) sal allet des vors(creven)/
steet alsoe wel do(m)beruerlike g te wy(n)nen te v(er)liese(n) de sake(n) bij beroepe/
oft appel(laci)[en] te moge(n) v(er)volg(en) de vo(n)niss(en) va(n) dien en(de) alle ande(re)n d(er)/
vors(creven) (con)stitucie(n) aengaen(de) also wel int(er)locutore als diffinitive/
te verwachte(n) en(de) te doen tgewijsde te v(er)volge(n) en(de) te doen exeq(ue)re(n)/
compositie en(de) mynlike yffeni(n)ge van al des vors(creven) steet te make(n)/
den sculders van des hij ontfange(n) sal te quite(re)n en(de) volcome(n) q(ui)tan(cie)/
te geve(n) van al des vors(creven) steet ende elc besundert alle behoirlike/
vestich(eiden) [opdracht verthijden] en(de) sekerh(eiden) te doene alsoe wel vand(en) v(er)coepen [en(de)] erffpachting(en)/
d(er) vors(creven) goede als and(er)s Ende voirtaine g(e)n(er)alijc ende specialijck/
allet ghene d(air) inne te doen(e) en(de) te vorde(re)n voir wet en(de) gerichte/
en(de) oic d(air) buyte(n) dat de selve jacop selve soude moge(n) doen oft/
vorde(re)n oft hij telk(er) tijt en(de) plaetsen selve tegewoirdich en(de) voer ooge(n)/
wa(r)e Promitt(ens) rat(um) sub obliga(ci)[o(n)e] o(mn)i(u)m suor(um) bonor(um) mobiliu(m) et/
i(m)mobiliu(m) p(rese)nciu(m) et futuror(um) totu(m) et quidq(ue) Behoudelic Insup(er)/
p(ro)misit idem jacobus eu(n)d(em) henr(icum) in q d(i)c(t)a me(dieta)[te] o(mn)i(u)m bonoru(m)/
p(re)scriptor(um) ad e(ius) mo(nicionem) mo(do) debito cor(am) d(omi)nis et curiis a q(ui)b(us) d(i)c(t)a/
bona depende(n)t et tenerit(ur) mo(do) debito imp(onere) et inhe(re)dare Et t(antu)m/
Behoudelic [alleen] dat de(n) selven jacoppe de heze bijde(n) vors(creven) henri/
le scharde en(de) den besitte(re)n vand(en) vors(creven) goede(n) van en(de) uut den/
selve(n) goede(n) jairlix ende erflic betaelt sulle(n) wordde(n) alsulk(er)/
twee mudd(en) cor(ens) [waversche] als de selve jacop de heze op de selve/
goede behouden heeft cor(am) roelants o hoeve(n) burg(imagistro) roelants/
ouderogge scabinis m(ar)cii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer