SAL7361, Act: V°180.3-R°181.1 (378 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°180.3-R°181.1  
Act
Date: 1468-03-31

Transcription

2019-08-22 by myriam bols
Allen den ghene(n) dien dese l(ette)ren gethoent sele(n) worde(n) borg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raet der stat van loven(en) saluyt doen cont ende/
ende te weten dat opden dach van heden datu(m) van desen voir
//
ons come(n) is in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan van nethen(en) geheete(n) vande(n) royele wonen(de)/
te loven(en) ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie/
ende auc(tori)teyt gegeve(n) roelofve vander elst arnde(n) oliviers en(de) wille(m)/
van lele ende elke(n) bezundert ad revo(ca)c(i)o(n)em Alle en(de) yegewelke zij(n)/
sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) als de voirs(creven) jan uuytstaende heeft/
oft namaels hebbe(n) soude moege(n) tege(n) wat p(er)sone oft voir wat/
gherichte gheestelijck oft weerlijck dat dat zijn oft geschie(n) mochte/
alle zijn jaergulde(n) sculde(n) opcomi(n)gen rinte(n) pachte(n) p(ro)ffijte(n) v(er)vallen/
goede beruerlijck ende omberuerlijck waer die inde(n) lande va(n) brabant/
oft daer buyte(n) geleg(en) zijn hoedanich die zijn ende te wat plaetse(n)/
oft steden dat dat wese(n) mochte in eenigher manie(re)n Te v(er)ware(n)/
te mane(n) teysschen optebue(re)n ende tontfangen dair voe(r) te panden/
te dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n) (et)c(etera) ut in p(re)cede(n)ti late(re)/
in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) ratu(m) Salvo iusto calculo m(ar)cii ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer