SAL7361, Act: V°192.1-R°193.1 (404 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°192.1-R°193.1  
Act
Date: 1468-04-06

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(er)m(eeste)ren/
scepen(en) ende raid der stad va(n) loeven(en) saluit doen te wete(n) dat/
opden dach van heden datu(m) van desen voir ons comen zijn in p(ro)pren/
p(er)sone thomas de lavalle woenen(de) te berghen opden zoom en(de) anth(onis)/
pycholeti als gemechticht met zekere(n) p(ro)cu(ra)cien van jouff(rouwe) magriete(n)/
de natis weduwe daneels wilen boba woenen(de) te lu inden lande va(n)/
monsera Hebben uut machte der selver p(ro)cu(ra)cie(n) geconstituert geset/
volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) gielise aroens ende/
willem(me) van leefdale oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs te mane(n)/
teysschen op te buere(n) te heffen en(de) tontfangen alsulken acht(er)stellige/
lijftochtrinte van xv loeven(se) pet(er)s alse her henric wile(n) va(n) waelhain/
hee(re) del val ende van viler le p(er)wijn ridder jan wilen van vertrike/
woenende te loeven(en) inde sterre godfroit wilen van daules hee(re)/
van lijsmeel ende van gentines jan wilen van hemptines hee(re)/
van wandegnies daneel wilen vanden waerde hee(re) van court/
saint estiene vanden eygene(n) en(de) va(n) m(er)beke robbert wilen del/
bars van chamont jan vander karnieren de jonge zwagh(er) des/
voirs(creven) wilen he(re)n henricx van waelhain ende gillis wilen del mosseme(re)/
woenen(de) inde hoolstrate den voirs(creven) wilen daneel tachter ende/
sculdich bleven zijn van welke lijftochtrinte seke(re) scepen(en) brieve van/
loeven(en) zijn vander daten m(ar)cii p(en)ult(ima) a(n)no xxxiiii Dair voe(r) te pande(n)/
te dagen te beleyden rastemente te doen leggen die met r(e)chte/
texequere(n) te v(er)volgen ende te vorderen de selve scepen(en) brieve te/
vo(n)issen en(de) vorderinge van rechte dair af te nemen en(de) te doene/
na costume gewoenten en(de) usagien va(n) rechte dair dat behoere(n)/
ende behoeven soude moegen Ende ofts noot geboirde voir alle/
richt behoirlike richtere(n) met rechte dese sake te (con)teste(re)n te decline(re)n/
texcipiere(n) te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerden te bescudden te bedingen/
alle gescriften ende libellen ov(er) te geve(n) en(de) te nemen te replice(re)n/
te duplicere(n) (et)c(etera) also wel int principael als int accesseur alsoe dicwile/
en(de) menichwerve(n) als des te doen zijn sal dese sake(n) te wynne(n) en(de)/
te verliesen de vo(n)nissen des(er) voirs(creven) (con)stitucien aengaende alsoe wale/
int(er)locutoire als diffinitive te verwachten tgewijsde te v(er)volghen/
en(de) de te doen exeq(ue)ren composicie ende mynlike yffeni(n)ge van/
des voirscr(even) is te maken den sculders van des zij oft e(n)nich va(n)/
hen ontfangen slen te q(ui)teren ende volcomen quitan(cie) te gheven/
Ende voirtaen g(e)n(er)alijc ende specialijc dair inne te doen en(de) te
//
vorde(re)n allet des de voirs(creven) (con)stituente selve doen en(de) vordere(n) souden/
moegen waert dat zij telker tijt ende plaetsen jegenwoirdich en(de)/
voir oegen ware(n) Ende soe wes bij den eene(n) der voirs(creven) p(ro)cur(eur)s/
in e(n)nich van des voirscr(even) steet begonne(n) oft innegesteken sal/
werden van rechtvorderingen oft anders dat dat dande(re) van/
hen sal moege(n) middelen volynden voirts vorde(re)n late(n) compone(re)n/
oft v(er)volgen sonder yemants wedersegge(n) Geloven(de) voir ons/
in goeden trouwen de voirs(creven) thomas en(de) anthonis (con)stituente/
op de verbintenisse va(n) allen hue(re)n goede(n) jeg(enwoirdich) en(de) toecome(nde) ver/
crege(n) en(de) te v(er)crigen beruerlijc en(de) onber(uerlijc) hoedanich die zijn/
waer die belege(n) zijn oft bevonde(n) mochte(n) worden goet/
vast gestentich onv(er)brekelijc en(de) va(n) weerde(n) te houden tewige(n)/
daghen allet des bij de(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft den eene(n) va(n) hen/
bringe(r) va(n) desen in des voirs(creven) steet e(n)nichssins gedaen/
gep(ro)cureert oft gevordert sal werden ap(ri)lis vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer