SAL7361, Act: V°229.2-R°230.1 (486 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°229.2-R°230.1  
Act
Date: 1468-06-13

Transcription

2019-09-24 by myriam bols
It(em) vrouwe katlijne van quaderebbe wed(uwe) he(re)n symoens wile(n) py(n)nock ridd(er)s/
ter eender zijden ende willem de caefmeye(re) sone jans svan hoelair proeft/
ende diene(r) des godshuys van tshertogi(n)nen dale bij oudreghem d(er) orden(en)/
vanden p(re)dike(re)n inden name ende van wegen desselfs godshuys met/
volcomender p(ro)curacien vand(er) priorinne(n) en(de) co(n)vente des voirs(creven) godshuys/
dewelke hij der v(rou)we katlijne(n) voirs(creven) ov(er)gegeve(n) heeft ten bijsijne en(de)/
met consente he(re)n mychiels van berlaer p(rie)st(er)s vand(en) ordene(n) voirscr(even)/
affirmeren(de) dat des nae bescr(even) es geschiet omden meesten orbe(r) en(de) p(ro)ffite/
vanden voirs(creven) godshuyse ende om questie(n) en(e) gedinge(n) tussche(n) de voirs(creven)/
p(ar)tien te scouwen Sijn met malcande(re)n eensworde(n) en(de) ov(er)come(n) d(er) pointe(n)/
hier nae v(er)cleert de welke de voirs(creven) v(rou)we katlijne voe(r) huer en(de) hue(re)n/
nacomeling(en) ende de voirs(creven) proeft mids d(er) voirs(creven) p(ro)curacie(n) en(de) inde(n)/
name vanden voirs(creven) godshuyse voir nu en(de) den toecomen(de) tijt geloeft/
hebben teeuwigen dagen gestentelijck en(de) volcomelijc tonderhoudelijc(n)/
ende tachtervolgen Te weten(e) dat tvoirs(creven) godshuys van nu voirta(n)e/
aende voirs(creven) v(rou)we katlijne en(de) hue(re)n nacomelingen sal zijn quijt/
en(de) ongehoude(n) van dien vier capuyne(n) erflijck alle ja(r)e te kersmesse/
te v(er)ghelden die de voirs(creven) v(rou)we katlijne en(de) hue(r) vorde(re)n van ouden/
tijden gehadt ende gehave(n) hebben te weten(e) de twee d(aer) af aen en(de)/
op een huys ende hof gelegen inde prochie van meldert inde/
eet[et]strate toebehoiren(de) den voirs(creven) godshuyse neve(n) thuys en(de) thof/
henr(ix) van ijssche en(de) de ande(re) twee op eene(n) hof desselfs/
godshuys geleg(en) inde voirs(creven) prochie die wile(n) toetebehoire(n)/
plach wille(m)me kempene(re) sonder dat de selve v(rou)we oft hue(r)/
nacomelinge die opde voirs(creven) ond(er)pande oft elsw(aer) sele(n) moegen/
eysschen oft v(er)crige(n) Ende ter ande(r) zijden sele(n) de voirs(creven) v(rou)we/
en(de) hue(r) nacomelinge teeuwige(n) dagen quijt sijn en(de) ongehoude(n)/
blive(n) aen tvoirs(creven) godshuys van dien twee chijsgul(den)erfliker/
renten die tvoirscr(even) godshuys heeft van outs gehave(n) aen en(de) op/
seke(re) goede h(ier) nae genoempt der voirs(creven) v(rou)we katlijne(n) toebehoiren(de)/
te weten(e) den eene(n) d(aer)af op drie dachmale bemps luttel min oft
//
meer gelegen inde prochie van meldert ter plaetsen geheete(n) ten eertwege/
neve(n) tshe(re)n strate ende de goede jans van ophem den ande(re)n gulden(en)/
op drie dachmale bempts gelegen te meldert voirs(creven) bijden selve(n)/
eertwege neve(n) de goede willems vanden hove ende willems vand(er)/
spect ende daer toe op een boender bempts inde selve prochie/
gelegen horende onder theerscap van laethem d(aer) voe(r) veronderpant/
Gelovende de voirs(creven) partien in wedersijde van dese vorweerde(n) en(de) condicie(n)/
inder mate(n) als bove(n) altoes genoech te doene oft e(n)nich van hen/
den ande(re)n hier mede te nauwe gedae(n) hadde en(de) van desen recht/
warant te blive(n) alsoe dat elken van hen vast en(de) seker sal moge(n)/
wese(n) tot eeuwige(n) dage(n) cor(am) lyemi(n)gen oud(erogghe) junii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer