SAL7361, Act: V°33.1 (71 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°33.1  
Act
Date: 1467-08-08

Transcription

2019-07-14 by myriam bols
Item vanden gedinghe dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(enen) geweest/
is tusschen janne en(de) willem(me) lobbe gebruede sone arnts wilen lobbe/
aenleggers in deen zijde en(de) ghisbrechte lobbe hue(re)n brued(er) v(er)weerde(r)/
in dande(re) dair de vors(creven) aenlegge(re)n aenspraken seggende dat zij/
begherden deylinghe en(de) scheidinge te hebben vanden omberuerlike/
goeden achter den vors(creven) wilen arnde gebleven bynnen loven(en) en(de) der/
vrijheit en(de) elders gelegen en(de) dat zij dair toe niet en hadden/
connen gecomen hoe menich werven zij des [den] vors(creven) ghijsbrechte/
hadden versocht om dwelc zij den vors(creven) ghijsbrechte hue(re)n brueder/
hadden doen houden en(de) in hachten doen bege(re)nde noch totter vors(creven)/
deylingen te mogen comen want hij hem pijnde vort te houden/
seke(re) goede die den vors(creven) wilen arnde hue(re)n vader toebehoirde(n)/
en(de) voirder dan hij dair inne naden lantrechte gericht wa(r)e/
Dair op de vors(creven) ghijsbrecht hem verantweerde dede segghen/
dat hij hoopte der vors(creven) aenspraken ongehouden te zijne want/
hij en hadde gheene goede gehadt noch aenvert bynnen d(er) stat/
oft vrijheit gelegen en(de) wair wel te vreden die goede te deylen/
met hen en(de) den ande(re)n d(air) toebehoe(re)nde mair seide dat e(n)nige/
vanden goeden gebleven na hue(re)n vader oft die hij gehouden/
hadde gelegen wa(r)en onder tvo(n)nisse van mechelen en(de) som/
onder tvo(n)nisse van vale inde welcke hij meynde alleene/
gericht te wesen mits testamente van wilen ghijsbrechte(n)/
lobbe hue(re)n oem dair af de voirs(creven) ghijsbrecht thoende zeke(re)/
instrumente(n) d(air) op gemaect also hij seide seggende zoe v(er)re/
zijn vors(creven) brued(ere)n d(air) inne e(n)nich deylinge oft recht wouden oft/
meynd(en) te hebben dat zij dan dat sochten en(de) vervolghd(en)/
inde bancken en(de) hoven dair onder de selve goede gelegen/
wa(r)en hij woude hem d(air) af te rechte keren met meer/
reden(en) in beyde den zijden gealligeert Soe hebben de/
scepen(en) van loven(en) ter manessen smeyers gewijst voir een/
vo(n)nisse dat de vorg(enoemde) ghijsbrecht gehouden zijn sal te v(er)stane/
en(de) hem te gheven met zijnen vors(creven) bruede(re)n en(de) ande(re)n d(air)/
toe behoe(re)nde totter deylingen vanden goeden ond(er) de stat/
en(de) den hoetvonnisse van loven(en) ghelegen ende oft zijn vors(creven)/
bruede(re)n vanden ande(re)n goeden e(n)nich gebrec hebben dat/
zij dat vervolgen mogen inde bencken dair zij ond(er) gelege(n)/
zijn P(rese)ntibus roelants col(en) mercels ouderogge aug(usti) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer