SAL7361, Act: V°72.2 (158 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°72.2  
Act
Date: 1467-10-18

Transcription

2019-11-21 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet d(er) stadt van loven(e) saluyt/
doen condt ende kenlijck dat opden dach van hede(n) datu(m) va(n) dese(n)/
voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone joes fyen sone jans fyen/
p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie/
ende auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er) eenich [tot sinen] wed(er)coepe(n) janne fyen sijne(n)/
vader voirs(creven) mychiele fyen zijne(n) brueder ende gabriele(n) hans/
oft den eene(n) van hen bringher van dese(n) alle zijne sake(n)/
jairgulde(n) sculde(n) opcomingen profijte(n) v(er)valle(n) goede beruerlijck ende/
omberuerlijck chijsen rente(n) erfpachte(n) die hij nu uuytstaen(de) heeft/
oft hem namaels valle(n) verschijne(n) toe oft aen come(n) mochte(n) inden/
lande van brabant oft dair buyten hoedanich die zijn het zijn/
chijsgoede leene eyghen oft ande(re) tot wat steden oft plaetse(n) oft/
oic aen wat p(er)sone(n) oft teghen wyen dat dat wese(n) mochte/
in e(n)nigher manie(re)n Te verware(n) te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n en(de)/
tontfangen d(air) voe(r) te pande(n) te dage(n) te beleyde(n) rasteme(n)te/
te doe(n) legge(n) die met rechte texeque(re)n te vervolge(n) ende/
te vorde(re)n alle [scepen(en)] br(ieven) met rechte te vo(n)nisse(n) de selve br(ieven)/
ende vo(n)nisse(n) voirts te exeque(re)n ende doen exeque(re)n totter/
geheelder voldoeningen nae costume en(de) gewoete va(n)d(en) plaetse(n)/
dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n) (et)c(etera) Ende/
voirtane g(e)n(er)alijck ende specialijck d(air) inne te doene ende/
te vorde(re)n alle tghene dat de voirs(creven) joes selve soude/
moege(n) doe(n) oft vorde(re)n in e(n)nig(er) wijs wart dat hij telker/
tijt en(de) plaetse(n) yeg(ewordich) en(de) voir oge(n) wa(r)e Promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo octobr(is) xvii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer