SAL7362, Act: R°178.2-V°178.1 (350 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°178.2-V°178.1  
Act
Date: 1469-03-04

Transcription

2020-09-28 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opden dach van heden datu(m)/
van desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)soene gielijs aroens ende heeft/
openbairlic ende met sijnen vryen eygen(en) wille overgegeve(n) getransporteert/
geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven gaf/
over transporteerde (con)stitueerde sette ende gaf volcome(n) macht p(ro)curacie ende/
auctoriteit sonder e(n)nich wederseggen oft wederroepen hier inne te hebben/
oft te behouden voir hem sijne erfgename(n) en(de) nacomeling(en) woute(re)n van/
vlaende(re)n woenen(de) te loeven(e) ende sijnen nacomeling(en) al alsulken recht
//
proprieteit ende actie als de selve gielijs aroens hadde oft hij oft sijn naco/
meling(en) nu oft in e(n)nigen toecomen(de) tiden he e(n)nichsins hebben moige(n) oft/
mochten inde erflike rinten van negen crone(n)n en(de) tderdendeel van eender/
cronen erflijc jairlix vallen(de) opden vii[te(n)] dach van merte [den selven gielise] veronderpant/
staen(de) ende bevesticht met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vander daet xiiii[c]/
lix xviii daighe in merte op seke(r) goede ende onderpande he(re)n mertens/
van wildre ridders gelijc geleg(en) te nederijssche gelijc de selve scepen(en) brieve/
die de vors(creven) wouter d(air) af onder heeft dat naerder uutwijsen ende v(er)claren/
Te vervolgen te vorde(re)n texeque(re)n de selve rinte(n) jairlix opte heffen te bue(re)n/
te ontfanghen dair voe(r) te panden te daigen te beleiden rastemente te/
doen leyden [leggen] de leve(ri)nghe ende possessie vand(en) onderpanden der selver te/
neme(n) te v(er)volgen en(de) te doen gescien de selve onderpande hem gelevert/
sijnde te houde(n) te hantplichte(n) te gebruyken te verhue(re)n te v(er)pachte(n) ende met/
jairschare(n) uut te gheven de haeflike goede opde selve onderpande e(n)nichsins/
afgepant den prop(ri)etar(is) d(er) selver onderpand(en) toebehoiren(de) met rechte te/
exeque(re)n te handele(n) te vercoepen te verthie(re)n ende de vors(creven) rinte(n) ende/
acht(er)stellich(eit) d(air) aen [te] v(er)reycke(n) [te] neme(n) en(de) [te] verhalen [en(de) tsijnen eygen(en) wille en(de) p(ro)fite te beke(re)n] de selve rinten met rechte/
te wynnen ende te verliesen al na recht costu(m)e gewoente en(de) usaigie/
vand(en) plaetsen dair [en(de) alsoe] dat behoe(re)n oft behoeven soude moigen Ende ofts/
noot gebuerde voir alle saken questien en(de) gescillen uut des vors(creven) steet e(n)nichsins/
spruyten(de) oft gebueren(de) voir alle gerichte(n) gheestelijc en(de) weerlic met rechte/
te (con)teste(re)n te decline(re)n [texcipie(re)n] te re(con)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudden te bedinge(n)/
alle gescriften ende libellen (et)c(etera) in meliori forma Allet des vors(creven) steet alsoe/
wel de p(ro)p(ri)eteit der vors(creven) rinte(n) als anders te wynnen ende te verliesen/
composicie Promitt(ens) d(i)c(t)us (con)stitue(n)s p(ro) se et suis succ(essoribus) et sub oliga(ti)[o(n)e] et/
ypotheca o(mn)i(u)m et sing(u)lor(um) suor(um) bonor(um) mo(biliu)[m] et i(n)mo(biliu)[m] p(rese)nciu(m) et fut(ur)or(um) ubicu(m)q(ue) locor(um)/
sit(a) (con)sistu(n)t rat(um) gratu(m) stabile atque firmu(m) imp(er)petuu(m) tene(re) et obs(er)va(r)e totu(m)/
id et q(uid)q(uid) p(er) prefat(um) walter(um) van vlaende(re)n seu suos he(re)des et successores/
act(um) gestu(m) f(a)ctu(m) ve? fu(er)it in p(re)miss(is) seu aliq(uo) p(re)missor(um) sine aliq(uo) (com)putu seu/
aliq(uo) soluc(i)o(n)e restitucio(n)e aut satisfac(ti)o(n)e facien(dum) cor(am) burg(imagistris) et scabi(ni)s (et) (con)sil(io)/
op(idi) lov(aniensis) m(ar)tii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt