SAL7363, Act: R°196.2-V°197.1 (370 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°196.2-V°197.1  
Act
Date: 1470-02-19

Transcription

2018-01-11 by Mi-Je Van Gils
Cont zij allen lieden dat jan leeman de jonge jans sone/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft/
van aelbrechte tants als volcomelijc gemechticht va(n)d(en) proefst/
des godshuys van tshertogen eylande bij ghempe thoff/
desselfs godshuys gelegen te nurode mette(n) huysen/
hove(n) wynnen(de) landen beemde(n) eeusselen en(de) allen zijne(n)/
toebehoirte(n) gelijc dat wille(m) bogairt gehoude(n) heeft/
uutgescheide(n) dat he(m) niet volge(n) en sele(n) die sesse/
halste(re)n rocx die machtelt coghen jairlijcx schuldich/
is Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van inganc/
mey naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen jae(ren) lanc v(er)volgende/
elcx jairs dae(re)nbinne(n) de voirs(creven) lande om en(de) voe(r) tweelf/
mudden rocx goet en(de) payabel der mate(n) van loeven(en)/
met wa(n)ne en(de) vlogele(n) wel bereit tsint andriesmisse/
apostels te betale(n) en(de) int voirs(creven) cloeste(r) oft taerschot/
dairt den proefst oft procur(eur) gelieve(n) sal te leve(re)n/
op desselfs jans cost jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde
//
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende de beempde en(de) eeussele elcx jaers om/
ende voe(r) achten(de)twintich guld(en) hollansche goude ende/
ghinge oft de weerde d(air) af in ande(re)n goeden ghelde/
tsinte m(er)tensmesse inden wynter te betalen den/
voirs(creven) proefst oft procur(eur) aelbrechte tants oft ande(re)n/
des behoirlijc gemechticht vand(en) voirscr(even) proefst de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item heeft noch/
genomen de voirs(creven) jan tegen den voirs(creven) aelbrechte/
als voe(r) de geheele groete thiende van nurode toebe/
hoiren(de) toebehoiren(de) den voirs(creven) cloeste(r) alsoe verre wille(m)/
boeg(air)t en(de) arnd vander straten die gehouden hebben/
elc eene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lanc due(re)nde/
uutgescheyden alsulcke(n) thiende als de prochiae(n)/
van nurode sculd(ich) is te hebben(e) en(de) tot heir/
toe gehouden heeft Wairt oic alsoe datme(n) e(n)nich/
lant wynnen(de) wae(re) dat niet gewonne(n) en hadde geweest/
oft datmen wijng(ar)de van wynnende lande dede maken/
dair de voirs(creven) p(er)soen thiende af gehave(n) hadde dat soude/
den voirs(creven) p(er)soen noch volghen alle argelist uutgesceyde(n)/
Elcx jaers de voirs(creven) geheel thiende om ende vore/
achtentwintich mudden rocx ende achtentwintich mudd(en)/
somercorens half gherste ende half even(en) elcx corens/
goet ende payabel met wa(n)ne en(de) met vloegelen wel/
bereyt der maten van loeven(en) ts(in)t andriesmesse apostels/
te betalen en(de) te ghempe oft taerschot als voe(r)/
te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item/
sal de voirs(creven) jan jairlix leve(re)n de(n) p(er)soen van nurode/
tweelf mandelen half wynter ende half somerstroes/
ende den Item sal de voirs(creven) wynne jairlicx betalen/
den proefst oft [den] p(er)soen voirs(creven) tsint andriesmesse twee/
halster erweten Item hij sal oic geve(n) jairlicx de(n)/
voirs(creven) p(er)soen van nurode oft den proefst een voeder/
hoys oft twee guld(en) clinckarde dair voe(r) Voirt is/
vorweerde dat de wynne voirscr(even) alle dande(re) stroe/
vand(en) voirs(creven) landen comende ende vander thienden/
half comen(de) int voirs(creven) hoff bringhen sal en(de) dat/
etten met sijne(n) beesten en(de) te meste maken en(de) dat/
al op tvoirs(creven) lant vue(re)n ten meesten orboe(r) en(de) p(ro)ffijte/
Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande tallen drie/
jae(re)n wel en(de) loflic ov(er)mesten gelijc reengenoeten/
Item sal de voirs(creven) wynne halen alle jare thien/
voeder merghels op zijne(n) cost en(de) die op tvoirscr(even)
//
lant vue(re)n tslants meesten profijte maer de voirg(enoemde) proefst/
sal den selven mergel moeten betalen op de cuyle Item/
sal de voirs(creven) wynne ten eynde van zijne(n) voirs(creven) t(er)mijne laten/
den winterart bezayt met wynterco[e]rne wel en(de) loflic/
bereyt op vier getidege voren en(de) den somerart wel bereyt/
en(de) besayt met somercoerne op drie getidege voren ende/
de brake op een vore Item sal de voirs(creven) wynne houden/
verren en(de) beeren tot behoif des dorps van nurode alsoe/
dat tvoirs(creven) cloester dair af gheen schade en lijde en(de) oft/
den voirs(creven) cloeste(r) dair af e(n)nighe schade quame dat soude/
de voirs(creven) wynne den cloeste(r) oprichten Voert is vorweerde/
dat de voirs(creven) wyn gehouden sal zijn jairlijcx zijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn lanc due(re)nde te leve(re)n op de huysinge vand(en) voirs(creven) hove/
thienhondert custbaer walme(re)n dieme(n) jairlijcx opte voirs(creven)/
huyse verdecken sal ten meesten p(ro)fijte en(de) alsme(n) die/
ald(air) verdecke(n) sal sal de voirs(creven) proofst de dachue(re)n betalen/
en(de) de voirs(creven) [wynne] sal den wercliede(n) den montcost gheve(n)/
It(em) de voirs(creven) wynne sal gehoude(n) zijn den leem naerder/
te halen en(de) den wercliede(n) bereetscap doen op zijne(n) cost/
en(de) last Item is vorweerde waert dat e(n)nige kepers oft/
platen oft ande(re) houten behoefden tott(er) ty(m)meringen vand(en)/
voirs(creven) hove en(de) huysen ald(air) nu staende dair af sal de/
wyn gehouden zijn thout naerd(er) te vue(re)ne en(de) op dwerc/
te bringhen(e) en(de) de voirs(creven) proefst sal den wercliede(n) den/
montc dachue(re)n betale(n) en(de) de wyn sal he(n) den montcost/
gheve(n) Item is vorweerde dat die voirs(creven) proefst gehoude(n)/
zijn sal te maken(e) een grecht bij deusel weyn meys/
gelege(n) ende bevreden alsoe verre alst bosch is daer/
de wynne gheen recht inne hebben en sal dan als die/
spruyten twee jaer oudt zijn soe sal die wynne sijn/
p(er)de dair inne moege(n) doen Desgelijcx en sal de voirs(creven)/
wynne gheen recht hebben inden bosch gelegen voe(r) die/
smisse dan gelijc voe(r) als die spruyten twee jaer oudt/
zijn Item sal de voirs(creven) wyn gehouden zijn alle wat(er)loepe(n)/
grechte(n) en(de) weghen te houde(n) en(de) te veghe(n) te(n) behoirlike(n)/
tide(n) op zijne(n) cost ende last Item is vorweerde waert/
alsoe dat die proefst voirscr(even) in toecomen(de) tide(n) de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn lanc due(re)nde e(n)nige nieuwe ty(m)meri(n)ge op de voirs(creven)/
huysen dade make(n) va(n) came(re)n oft stallinge(n) dair sal de/
voirs(creven) wynne ongemoyt ende ongelast af blive(n) Item is/
voirt vorweerde dat de wynne hebben sal alle boschthiende(n)/
van allen lande(n) daer die groete thiende e(n)nige gehadt heeft
//
die nu met bossche besedt staen oft namaels in tide(n)/
zijnd(er) pechtinge(n) due(re)nde met bossche besedt mochte(n)/
werde(n) Item waert alsoe dat e(n)nich tempeest gesciedde/
van boven tcoren inden velde wesende oft schade va(n)/
gemeyne(n) orloge tot onser liever vrouwe(n) daghe lichtmisse/
d(air) af sal de voirg(enoemde) proefst den voirscr(even) wynne rastoer/
doen oick ter taxacie(n) van goeden ma(n)nen in beyden/
zijden ghenomen op alsoe dat de voirs(creven) wynne dat/
cundicht den proefst en(de) bewijst met goeder waerheit/
binne(n) vierthien daghe(n) en(de) anders niet Item sal de vors(creven)/
wynne hebben berringhe opte voirs(creven) goede in redelicheid(en)/
dairme(n) hem die bewijsen sal ter minster schade(n) en(de)/
oft e(n)nighe boome ald(air) verdrooghden die sal hij afhouwe(n)/
tsijnre berringhe(n) behoif ende voir elcke(n) twee levende/
pooten setten vanden selve(n) arde ende die wel bevreden/
ende bewae(re)n en(de) de wynne voirs(creven) en sal gheen bewynt hebbe(n)/
inden schoerbosch met gheend(er)hande beesten Ende wa(n)t de(n)/
voirs(creven) wynne gelev(er)t zijn int hof voirs(creven) twee melcoeyen/
eene(n) verre en(de) een soch getaxeert op veerthien guld(en)/
hollansche goet en(de) ghinghe soe sal hij de(n) voirs(creven) godsh(uyse)/
alsoe goet de selve wederleve(re)n ter taxacie(n) va(n) goede(n) ma(n)ne(n)/
ten uutgane des voirs(creven) t(er)mijns Ite(m) is vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne een rint wynte(re)n en(de) some(re)n sal de(n) voirg(enoemde)/
proifst gelijc zijne(n) beesten Ite(m) sal de voirs(creven) wynne den/
proifst oft den godshuyse doen een corweyde va(n) eenen/
daghe En(de) alle dese vorw(eer)den (et)c(etera) inde su(n)t fideiuss(ores) dicti/
coloni ta(m)q(uam) debito(r)es p(ri)ncipales ind(ivisim) joh(ann)es leeman p(ate)r d(i)c(t)i/
coloni hubertus broeders f(ilius) joh(annis) et walterus de wynghe/
f(ilius) quond(am) arnoldi om(n)es de nurode et p(rim)[(us)] cor(am) tymple/
blanckart februar(ii) xix
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt