SAL7363, Act: R°301.1-V°303.1 (550 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°301.1-V°303.1  
Act
Date: 1470-06-06

Transcription

2019-11-30 by Mi-Je Van Gils
Item jan van poel sone wilen jans ende jouffr(ouwe) alijt van assche zijn wettige/
huysvrouwe dochter jonch(e)r(e)n willems wilen van assche in p(rese)ncia hebbe(n)/
gekint ende gelijt voir hen hue(re)n erve(n) ende nacomelinge(n) wel en(de) wettelijc/
en(de) in title van wettige(n) coepe v(er)cocht te hebben den eerw(er)dige(n) vader in/
gode edele(n) ende moegen(de) he(re)n janne van bourg(oig)[ne(n)] busscop van camerike greve/
van cambres(is) de goede ende erfrenten hier na genoemt [pro c(er)to] Ierst de leen/
goede nae genoemt gehoude(n) vande(n) hee(re) van gaesbeke te wete(n) thuys/
en(de) tslot metter grecht dair o(m)me gaende alsoet belege(n) is gehete(n) thuys/
van dyelbeke gelegen te dielbeke inden lande van gaesbeke It(em) dwynhoff/
metten woenhuyse camere(n) p(er)tstallen voederyen coestallen schuere(n) ende/
ande(re)n huysen ende toebehoirten gelege(n) neven tvoirs(creven) slot It(em) een wy(n)nen(de)/
block gelegen inde voirs(creven) prochie bove(n) die tielingstrate groot v boende(re)n/
luttel myn oft meer metter eenre zijden aende(n) hogen bogart der voirs(creven)/
gehuysscen comen(de) metten eene(n) ynde aende oude stortte It(em) een wynnende/
block gehete(n) crayenbroeck groot vii boende(re)n drie dach(mael) en(de) xix roede(n)/
paulo comende metter eenre zijde(n) aende wachtboomstrate mette(n) ov(er)sten/
ynde aende herstrate en(de) metten nedersten ynde aenden bogart vanden/
voirs(creven) wynhove Item een wynnen(de) block gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)ch(ie) geheten/
tkercvelt houden(de) viii boende(re) paulo metter eenre zijden aen tvoirs(creven)/
kercvelt en(de) metter ande(re) zijden aende voirs(creven) wachtboomstrate comende/
metten nedersten ynde aenden voetwech gaende aldair van bruessele/
te gh(er)tsberge weert ende oec aende goede wilen jans hertewijcx Item x(½)/
dach(mael) lants gelegen inde voirs(creven) prochie opt kercvelt metter eenre zijde(n)/
aenden gemeyne(n) heerwech gaende van bruessele te gh(er)tsberghe weert/
en(de) metter ande(r) zijden aende goede wilen willems vanden busdo(m)me/
Item eene(n) maybemt gehete(n) heelbekerbempt gelegen inde voirs(creven) prochie/
houden(de) v dach(mael) paulo ter plaetsen gehete(n) cattenbroeck comen(de) met/
beyde den ynden aende goede henricx van cattenbroeck It(em) eene(n) bogart/
houden(de) twee boende(re) [paulo] gelegen inde voirs(creven) prochie metter eenre zijden/
aen dblock aldair ende metter ande(r) zijden aen een plaetse geheten/
cleyn zonien ende metten ynde aende tyelingstrate It(em) eene(n) bogart groot/
omtrint ii boende(re) gelegen inde voirs(creven) prochie metter eenre zijde(n) aen/
dblock aldair ende metter ande(r) zijden aen een plaetse geheten cleyn/
zoenien en(de) mette(n) eynde aende tyelingstrate It(em) i bogart groot/
een boender paulo gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie tusscen de strate ende/
tvoirs(creven) wynhoff in deen zijde en(de) de goede die hier inne mede ge/
noempt werden in dandere Item een volle leen groot vii boende(re)/
onder lant water en(de) bempt gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie opden cale(n)berch/
ter plaetsen gehete(n) stoutcraens tussce(n) de(n) goede(n) scloesters va(n) vorst
//
in deen zijde ende den goeden wilen jan meerts die nu zijn h(er)pet(er)s/
vanden heetvelde ridders in dande(re) comen(de) mette(n) nedersten ynde/
aen tshe(re)nstrate Item een bloc lants leens gelege(n) jege(n) tvoirs(creven) huys/
oft slot van dielbeke houden(de) inder mate(n) lx roede(n) oft d(air) omtrint/
gelijc alst gelege(n) is tussce(n) de goede des voirs(creven) hoofs va(n) dielbeke/
ov(er) alle zijden It(em) een stuc droegher weyden houden(de) i dach(mael) xxviii/
roeden geheten cleyn zoenien voirg(eruert) gelijc alst gelegen is tusschen/
tvors(creven) slot ende de ca(m)me en(de) oec neve(n) de(n) goeden toebehoiren(de) de(n)/
goeden vande(n) voirs(creven) slote die in desen coepe vercrege(n) zijn ov(er) iii zijde(n)/
It(em) een stuc lants oft driesch gehete(n) de storte gelege(n) bove(n) tvoirs(creven)/
huys oft slot gehete(n) va(n) dielbeke aende steenpoele neven de leyde/
opden last van v mudde(n) rocx he(re)n janne va(n) beringe(n) priester/
cano(n)nic ts(in)te pet(er)s te loeven(en) als rectoir van eene(n) outare gelegen te/
vilvorde(n) x ziste(re) rocx den bruede(re)n op de houtm(er)ct te bruessele ge/
hete(n) te nazareth van i stuc lants int voirs(creven) leen gelege(n) en(de) xlvi/
chijsgulden tstuc te xxxiii pl(a)c(ken) gerekent der huysvrouwe(n) amelr(ix)/
was dair uut comen(de) sonder meer co(m)mers It(em) noch hebbe(n) bekint de/
voirs(creven) gehuyssche v(er)cocht te hebben de(n) voirs(creven) hee(re) van camerike de/
eygen goede h(ier) na bescreve(n) gelege(n) onder de(n) voirs(creven) he(re) va(n) gaesbeke/
ende inde voirs(creven) p(ro)ch(ie) van dyelbeke Inde(n) yerste(n) xi dach(mael) ende xviii/
roede(n) lants paulo gelege(n) inde voirs(creven) prochie van dyelbeke op/
dov(er)beecvelt aen wile(n) haecxlochte(n) die nu toebehoirt janne scuyten/
comen(de) metter eenre zijde(n) aenden gemeyne(n) heerwech gaende/
aldair van bruessele te gh(er)tsberge weert It(em) i(½) dach(mael) lants paru(m)/
gelege(n) op tselve velt op den haecxborre tussce(n) de(n) goede(n) willems/
wilen vanden busdo(m)me ende pet(er)s vanden berghe in deen zijde/
en(de) der cap(it)len goede van anderlecht in dande(r) zijde It(em) i dach(mael)/
xxii roeden lants paru(m) gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)ch(ie) aende(n) meymere(n)/
driesch comen(de) metten eene(n) ynde aenden wolleputte en(de) mette(n)/
andere(n) ynde aende(n) voirs(creven) meymere(n)driesch It(em) (½) boend(er) lxxxv/
roede(n) lants paru(m) gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie opten wollenputte/
tussce(n) tscloesters lants van grote(n) bigaerden ex una de goede jans/
vande(n) poele die hij aldair behult en(de) oec der kerken lant van/
dielbeke ex alt(er)a It(em) noch ald(air) opw(er)t i dach(mael) lii roede(n) lants paulo/
bijde(n) heerwege neve(n) de(n) voirs(creven) heerwech ex u(na) en(de) de(n) goeden der/
kercken van dyelbeke wile(n) ware(n) en(de) nu zijn der kijnde(re)n goessens/
wilen van guydoe in dande(re) It(em) i boende(r) xlvii roeden lants par(um)
//
gelegen inde voirs(creven) prochie neve(n) sheels cruce opt ov(er)beecvelt/
tussce(n) de(n) goeden der cap(it)len van anderlecht ex u(na) en(de) neve(n) de(n)/
gemeyne(n) heerwech ex alt(er)a It(em) (½) boend(er) xiii roede(n) lants gelege(n)/
opt voirs(creven) ov(er)beecvelt al vast neve(n) tvoirs(creven) boend(er) en(de) xlvii roede(n)/
lants It(em) v dach(mael) lants paru(m) gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)ch(ie) opt craeye(n)/
broecvelt opten eexte(re)nborre It(em) v dach(mael) lxxii roeden lants/
paru(m) gelegen in ii stucke(n) op dnedervelt benede(n) ytterbeke It(em)/
vi dach(mael) en(de) lx roeden lants paru(m) gelege(n) op tvelt gehete(n) den/
nausteen in ii stucken dair af deen stuc is chijsgoet gelegen/
metter eenre zijden aen de goede scloesters van vorst ex u(na) comende/
mette(n) ov(er)ste(n) ynde aen stoutcraenstrate ende dander stuc es eygen en(de)/
is ii dach(mael) en(de) lx roeden dwelc gegeve(n) is ter jaerscare(n) eene(n) gehete(n)/
gillis van lyntborre alle jare om v zister rocx It(em) x dach(mael) lants/
eygens paulo gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie in eene(n) stucke op de/
dyelbeker couthe(r) neve(n) de(n) heerwech ald(air) in deen zijde ende/
de goede jans vand(er) noot in dande(re) It(em) iii dach(mael) lants paulo/
gelege(n) in een bloc acht(er) de kercke te dyelbeke neve(n) de(n) gemeynen/
heerwech gaende oec aldair van bruessele te gh(er)htsberge w(er)t/
in deen zijde en(de) de(n) gemeyne(n) voetwech in dandere It(em) i(½) dach(mael)/
lants paulo die katlijne mychiels te pachte houdt It(em) ii(½) dach(mael)/
weyden eygens va(n) vi(½) dach(mael) gehete(n) de loe d(air) af dov(er)schot is/
chijsgoet ende werdt hier na oec v(er)cleert onder de p(ar)tie(n) vande(n)/
chijsgoede(n) hovende onder de cap(it)le(n) van anderlecht It(em) (½) boend(er)/
maybempts gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie ter plaetsen gehete(n) in dalfent/
It(em) vii boende(re) bosch dair af de vi(½) boend(er) zijn chijsgoet tshe(re)n va(n)/
gaesbeke ende dander is eygen half boender is eygen gelegen/
aent rynnevelt en(de) zijn chijsgoet ende werde(n) hier voir v(er)cleert/
onder de chijsgoede op den last van vii s(celling) iii d(enieren) lov(ens) jaerl(ijx) en(de) erfl(ijx)/
den hee(re) van gaesbeke Item die camhofstad mette(n) oude(n) woenhuyse/
camhuyse ende camgerecke alsoe gaende van voe(r) aende strate tot/
aende plaetse geheten cleyn zoenien opde(n) co(m)me(r) de(n) hee(re) va(n) gaesbeke/
te betale(n) van iii d(enieren) lov(ens) Noch hebben de voirs(creven) gehuyssce v(er)cocht en(de)/
bekint v(er)cocht te hebben de(n) voirs(creven) hee(re) van camerijke derflike goede/
hier na genoemt gelegen onder den abt van dyeleghe(m) inde(n) yerste(n)/
een dach(mael) en(de) xxiiii roede(n) lants paulo gelege(n) inde voirs(creven) prochie va(n)/
dielbeke opt kercvelt tussce(n) de(n) goede(n) willems wile(n) vande(n) busdo(m)me/
ex una ende die goede der cap(it)len van anderlecht voirscr(even) in dande(re)
//
It(em) ii dach(mael) en(de) xciiii roede(n) lants gelege(n) op tvoirs(creven) kercvelt aenden cluys/
bosch metten eenen ynde aen des goidshuys goede(n) van groten/
bygarden It(em) ii dach(mael) en(de) l roeden lants paulo gelege(n) inde voirs(creven)/
prochie opt kercvelt tussce(n) de(n) goede(n) der kercke(n) van dyelbeke/
ex una comende metten eene(n) ynde aende(n) gemeyne(n) heerwech op/
den co(m)mer uut desen iii stucken lants va(n) xx d(enieren) o lov(ens) It(em) hebbe(n)/
noch v(er)cocht als voe(r) v dach(mael) lants paulo gelegen inde voirscr(even)/
prochie achter yncxhem dat jan de smet te pachte houdt comen(de)/
metter eenre zijden aen marien wijdts goede ende mette(n) ynde aen/
joes der kijnderen erve opden co(m)mer va(n) ix d(enieren) lov(ens) min i vierdel/
dair uutgaende It(em) drie dach(mael) lants paulo gelege(n) inde voirscr(even)/
p(ro)chie opde(n) oversten blijthem metter eenre zijden aenden cluysbosch/
ende mette(n) ov(er)ste(n) ynde comende aende(n) gemeyne(n) heerwech op den/
co(m)mer van ii d(enieren) loeven(scher) Item een hofstad te boven wilen henricx/
wout(er)s oliviers dat nu is eene(n) vivere gehete(n) de(n) nuwe(n) vivere op/
de(n) comme(r) va(n) vi d(enieren) lov(ens) i cap(uyn) en(de) i hynne dair uut gaende It(em)/
een hofstad dat nu weyde is en(de) is groot (½) boend(er) dair op dat/
wilen woende loegijs van zanden ende wile(n) lijsbeth va(n) zande/
en(de) was wile(n) merten pauwels neven tkerchof bijde(n) goede(n) henr(icx)/
oliviers opde(n) co(m)me(r) van i d(enier) lov(ens) d(air) uut gaende It(em) i hofstad wilen/
henricx mansteens toebehoiren(de) dair wilen een ca(m)me op stont en(de)/
nu is eene(n) vive(re) gelege(n) bijder ca(m)me(n) op v s(celling) viii d(enieren) lov(ens) d(air) uut/
gaende Noch hebben de voirs(creven) gehuyssce(n) v(er)cocht als voe(r) de(n) voirs(creven)/
hee(re) van camerike derflike goede gelege(n) onder he(re)n ja(n)ne va(n) kester/
gate ridde(r) hier na vercleert ierst een half boend(er) weyde(n) oft/
bempts gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie onder pamboort die mag(rie)ten/
wouters was comende mette(n) eene(n) ynde aende broecstrate ende/
metter zijden aen tvelt opde(n) co(m)mer va(n) iiii d(enieren) lov(ens) d(air) uutgaen(de)/
It(em) ter plaetsen gehete(n) ov(er) her godev(ar)t conyers een hofstad/
onder den leeuwerborre bijder borchgrecht vi d(enieren) nuwe i cap(uyn)/
It(em) een hofstad gehete(n) over her jacop vanden heetvelde die g(er)trude(n)/
wout(er)s was dairmen nu ter tijt inne brouwt comende jege(n) de(n) vive(re)/
ende een half dach(mael) lants gelege(n) neve(n) jans ty(m)mermans lant op/
i d(enier) lov(ens) ende i cap(uyn) dair uutgaende It(em) een half boende(r) hofstade(n)/
wilen merte(n) pauwels te dielbeke gelege(n) aende(n) kercmuer jege(n)/
den kerchoff ov(er) op xii d(enieren) lov(ens) ii cap(uynen) d(air) uutgaen(de) It(em) hebbe(n) de/
voirs(creven) gehuyssce(n) alnoch v(er)cocht en(de) bekint wettel(ijc) v(er)cocht te hebbe(n)/
de(n) voirs(creven) hee(re) va(n) camerike derfgoede h(ier) na verclaert gelege(n) onder
//
die cap(it)le van anderlecht inde(n) yerste(n) xi dach(mael) en(de) xxxv roede(n) lants/
gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie va(n) dielbeke op tvelt gehete(n) de loo tussce(n)/
de(n) goede(n) he(re)n jans vand(er) brugge(n) ridd(er)s in deen zijde ende den/
goede(n) der huysarme(n) va(n) sinte goedele(n) in bruessel in dande(re) It(em)/
aan boend(er) weyde(n) gelegen op de voirs(creven) loo It(em) een half boend(er)/
ettingen voir tvoirs(creven) wynhoff bove(n) de(n) coelhof aldair comen(de) mett(er)/
zijden aen tkercveltblock It(em) een hofstad gelege(n) te dielbeke/
neve(n) de ca(m)me aldair en(de) was wilen her diericx vand(en) heetvelde/
ridders ende dair [te] voe(r) plach de selve hoifstad te houden(e) heyn wout(er)s/
ende dair voe(r) i gehete(n) jan lambrechts te jaerschare(n) vander voirs(creven)/
cap(it)len op xvi cap(uynen) iiii l(ibra) paym(ents) It(em) een hofstad meer dan iii dach(mael) groot/
gelege(n) bove(n) sleens borre ende was wilen jans loenijs en(de) zijnre zuste(re)n/
dair na der vrouwe(n) van heelbeke en(de) dair na des voirs(creven) h(er) diericx/
vanden heetvelde ridd(er)s op iii cap(uynen) iiii s(cellingen) pay(ments) dair uutgaen(de) It(em) een/
hofstad gelegen op sleens borre i(½) dach(mael) groot ende was wilen jans/
heilwigen sone van dyelbeke dair na der vrouwen van heelbeke/
ende dair na des voirs(creven) her dyericx ende jouffr(ouwe) lijsbette(n) zijnre/
zuster op iii cap(uynen) v s(chellingen) iiii d(enieren) pay(ments) dair uut gaende It(em) een hofstad/
gelegen op sleensborre i(½) dach(mael) groot ende was wilen heylwige(n)/
oliviers dair na der vrouwe(n) van heelbeke ende jouffr(ouwe) lijsbette(n)/
voirs(creven) dair na he(re)n diericx huers brueders voirs(creven) op iii cap(uynen) v s(cellingen)/
iiii d(enieren) dair uutgaende Item een half boend(er) lants dat nu elsbroec/
is gelege(n) op die dyelbekercoute(r) en(de) was wilen heymans wout(er)s/
oliviers sone op drie hellinge nuwe dair uutgaende Hebben noch/
de voirs(creven) gehuyssche wettelijc v(er)cocht ende bekint vercocht te hebben/
den voirs(creven) hee(re) van camerike den erfchijs hier na verclaert inde(n)/
yerste(n) op jan schuyte ende zijn hofstad gelege(n) onder den hee(re) va(n)/
kestergate ridde(r) te dyelbeke xiii cap(uynen) jaerlijcx ende erflijcx It(em)/
op steve(n) roelants ende zijn hofstad te dyelbeke gelegen die eygen/
is onder den hee(re) van gaesbeke ii cap(uynen) ende op henric de ruwe/
ende zijn goede xvi cap(uynen) erflijc wel besedt ende verpant op zeke(re)/
goede des selfs henricx gelege(n) tsinte m(er)tens le(n)neke met scepene(n)/
brieven der banck van lenneke die dair af zijn Ende hebben/
gelooft de voirs(creven) gehuyssce(n) voir hen huere(n) erven ende nacomeling(en)/
den voirs(creven) he(re) van camerike van alle(n) de(n) voirs(creven) goede(n) en(de) rinte(n)/
gelijc die voe(r) gescr(even) zijn altijt genoech te doene oftme(n) namaels/
bevonde het ware voir de guedinge die vande(n) voirs(creven) goede(n) ende/
rinten gedaen sele(n) werden oft dair na dat zij hen d(air) af te nauwe
//
oft niet vol gedaen en hadde ende de selve goede en(de) yegelike van/
dien opden gespecific(er)den co(m)mer voirs(creven) ende oec op i vorde(re)n/
co(m)mer uut allen de(n) voirs(creven) goeden gaende die hierna v(er)cleert/
wordt Te wete(n) van acht mudden rocx der mate(n) va(n) dielbeke/
eenre p(ro)vende(n) van anderlecht van x mudde(n) rocx he(re)n ja(n)ne/
van beringe(n) voirs(creven) bove(n) de vijf m(ud)[d(en)] rocx voirs(creven) die hij aen/
e(n)nige der voirs(creven) goede noch heeft van xv viertelen rocx/
amel(rix) was ende van vi viertelen rocx der voirs(creven) cap(it)len van/
anderlecht It(em) van ii vilvoertsche mottoene tstuc te xlviii pl(a)c(ken)/
brabants ghelts oec eenre p(ro)venden van anderlecht It(em) van xi ganse(n)/
en(de) xii cap(uynen) der selver p(ro)vende van ii ganse der capelryen van s(in)te/
magnus tot anderlecht van iii s(cellingen) lov(ens) ende van drie cap(uynen) jouffr(ouwe)/
barbere(n) vanden heetvelde wettige weerdinne amelr(ix) was te betalen/
alse voir alle den co(m)mer dair uutgaende en(de) alle calaengie(n) te warande(re)n/
alsoe dat de(n) voirs(creven) janne smet tot behoef ende inden name als/
voe(r) vast en(de) zeker zijn moege tot ewigen dagen Met vuege(n) en(de)/
(con)dicie(n) dat de voirs(creven) eerwerdige ende edele he(re) van camerike zijn/
leefdage lang met allen den voirs(creven) goede(n) ende rinte(n) zijne(n) vryen/
en(de) eygene(n) wille doen sal moegen en(de) die in al oft in deele/
verthiere(n) dair af ordinere(n) testate(re)n oft anders dispone(re)n na zij(n)re/
gelieften Met (con)dicie(n) voirt oft de selve eerwerdige hee(re) va(n) camer(ike)/
dair af binnen zijne(n) levene niet en disponeerde dat dan alle de/
voirs(creven) goede ende rinten toebehoiren ende bliven selen den voirs(creven)/
jonch(e)r janne van bourg(oig)[ne(n)] zijnen natuerliken sone die hij heeft van/
jouffr(ouwe) lucien brans wettige dochter roelants brans Mair oft de selve/
jonch(e)r jan aflivich worde sonder wettige oer van zijnen live achter te/
laten in dien gevalle selen alle de voirs(creven) goede en(de) rinte(n) toecome(n) en(de)/
vervalle(n) op he(re)n janne van bourg(oig)[ne(n)] riddere oec na(tuer)lijc sone des voirs(creven)/
edele(n) he(re)n van camer(ike) die hij heeft van jouffr(ouwe) magriete(n) absoloens/
Bij alsoe waert dat de selve her jan insgelijcx aflivich worde sond(er)/
wettige geboirte soe selen de selve goede ende rinten na zijn doot/
vervallen op he(re)n ph(ilips)e van bourg(oig)[ne(n)] ridde(r) insgelijcx nat(uer)lijc sone/
des voirs(creven) edelen he(ren) van camerijke die hij heeft van jouff(rouwe) clere(n)/
vanden hoede Ende waert dan dat de voirg(enoemde) her ph(ilip)s oec aflivich/
worde sonder wettich geboirte dat de voirs(creven) goede en(de) rente(n) nae/
zijnre aflivicheit come(n) en(de) versterve(n) selen op jonch(e)r aerde van bourg(oig)[ne(n)]/
desgelijcx na(tuer)lijc sone des voirs(creven) edelen he(re)n van camerike die hij/
heeft van jouffr(ouwe) johannen van sponty ende huere(n) oiren en(de) naco/
melingen tot ewige(n) dage(n) te besitten abs(oloens) blancart junii sexta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt