SAL7364, Act: R°31.1-V°32.1 (71 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°31.1-V°32.1  
Act
Date: 1470-07-28

Transcription

2021-02-10 by kristiaan magnus
Wij winghe lynden doen cond ende te weten dat opden dach van/
heden datum van desen voer ons comen zijn in prope(re)n p(er)sone/
meester jan lobbe secretar(is) der stat van loeven(e) met joncfr(ouwe)/
dorotheen hertshals zijnre weerdynne(n) weduwe jans wilen/
roesarts ter eenre ende joncfr(ouwen) katlijne lijsbeth en(de) barbele/
roesarts gesuste(re)n wettighe dochte(re)n der vors(creven) joncfr(ouwe) dorotheen/
hertshals vand(en) vors(creven) janne wilen roesart hue(re)n voirman/
p(ri)us cu(m) (con)sensu d(i)c(t)i m(a)g(ist)ri joh(ann)is a pane m(at)ris ema(ncipa)[t(e)] met (con)sente/
wille en(de) ten bijsijne vand(en) selver moeder en(de) wout(er)s vanden/
tymple maech der voirs(creven) kinde(re)n van svaders weghen en(de) claes/
scribaen vander moeder weghen affirme(re)nde en(de) cleren(de) dat des nae/
bescreven steet gesciet geraemt ende gededinght wordt es ten/
meesten orboe(r) vordele ee(re)n en(de) p(ro)fite der selver gesuste(re)n ende/
alsoe dat navolgen(de) den uut(er)sten wille des voirs(creven) wilen jans/
roesarts huers vaders sculdich en(de) behoirlic es te gescien ter ande(re)/
Kynnende ende lijden(de) dat zij bij toedoene van hue(re)n vrienden/
in wederssijde overcomen eenswordden ende v(er)accordeert sijn der/
pointe(n) vorweerden en(de) (con)dicien h(ier) nae verclaert die zij malcand(ere)n/
gelooft hebben te voldoene en(de) gestentichlic tond(er)houde(n) En(de) inden/
yerste(n) want inden testame(n)te des voirs(creven) wilen jans roesarts des vaders/
dwelc gemaict was met (con)sente der vors(creven) moeder a(nn)[o] lviii julii iiii[ta] dair/
notar(is) af was h(er) jan amelen onder den ande(re)n in eenre clausulen/
begrepe(n) steet in substancie(n) oft gebuerde dat de vors(creven) joncfr(ouw) dorothee/
des vors(creven) testamentmakers huysvrouwe naemails herhuwede zoe/
heeft hij begheert dat dan zijn wettighe kinde(re) hebbe(n) en(de) aenveerde(n)/
soude(n) ter stont nade(n) selve(n) huwelic deen helicht van alle(n) de(n) omberuer/
like(n) goede(n) van desselfs testame(n)tmakers wege(n) gecome(n) en(de) oic deen/
helicht vand(en) vercregen(en) goede(n) ende dander helicht van alle(n) de(n) selve(n)/
voirs(creven) goede(n) en(de) oic alle de goede van zijns vors(creven) wijfs weghen/
gecome(n) soude de vors(creven) moeder houde(n) en(de) besitten tot hue(re)r tocht/
(et)c(etera) Ende die vors(creven) joncfr(ouw) dorothee met den vors(creven) meest(er) janne/
zeder herhijlijct es mair bij dese clausele vors(creven) leven(de) wordden/
es en(de) den vors(creven) kinde(re)n jans roesarts soude(n) moigen volghe(n) die/
vors(creven) een helicht vande(n) goede(n) van huers vaders wege(n) gecome(n)/
en(de) oic deen helicht vand(en) v(er)cregen(en) goede(n) Soe eest dat ten/
bijwesen(e) vand(en) voirs(creven) kynde(re)n vrinde(n) alle de voirs(creven) goede va(n) huers/
vaders weghen gecome(n) en(de) oic alle de vors(creven) vercregen(en) goede/
int geheele ten naeste(n) datmen heeft geconne(n) oft gemoige(n) over/
slagen ende overrekent sijnde int geheele bevonde(n) sijn uut(er)lic/
gedragen(de) vie(re)ntsestich mudde(n) corens en(de) vie(re)ntwintich rinsche guld(en)
//
tsjars dair af deen helicht die navolgen(de) des voirs(creven) steet [volge(n) soude] vier/
kinde(re)n des voirs(creven) wilen jan roesarts te weten janne roesart ende/
den vors(creven) drie gesuste(re)n gedraicht tweendertich mudde(n) corens/
en(de) tweelf rinsche guld(en) jairlix Vande(n) welke(n) der selver drie/
gesuste(re)n deel compt jairlix tsame(n) op vie(re)ntwintich mudde(n) corens/
en(de) neghen rinsche gul(den) Ende dit gedaen hebbe(n) de vorscr(even) meest(er)/
jan en(de) joncfr(ouw) dorothee sijn wijf tot hue(re)r ontlasting(en) in voldoeni(n)g(en)/
en(de) volvue(ri)ng(en) vand(en) vors(creven) uut(er)ste(n) wille in des vors(creven) steet en(de) om/
hen dair inne allessins te quiten zoe zij na god en(de) recht sculdich/
zijn te doene den voirs(creven) drie gesuste(re)n samentlic beweesen ende/
overgegev(en) ende mits desen bewijsen en(de) overgeve(n) om van nu/
voirtane hue(re)r moeder leefdaighe lanc te hebben te heffen ende/
te bue(re)n inde stat vanden voirs(creven) xxiiii mudde(n) corens ende neghen/
rinsche guld(en) tot hue(re)n deele gelijc voirs(creven) steet comen(de) des hier/
nae volcht Ierst aen zeke(r) lande geleg(en) te melijn bij flerus die/
collart gielbert nu in pechting(en) houdt vand(en) vors(creven) gehuysscen/
jairlix vijfthien mudde(n) corens Item noch die zesse mudde(n) core(n)s/
erfspachts die de kynde(re) arnts vand(en) hove van seke(re)n hue(re)n goede(n)/
te bout(er)she(m) geleg(en) jairlix sculdich sijn Item noch aen seke(r) goede/
geleg(en) omtrint de nuwe vesten van loeven(e) te p(er)cweert ane/
die jan peters in pechtinghen hult jairlix twee mudde(n) cor(ens)/
It(em) noch aen seke(r) goede geleg(en) te aenden perckmuer die wille(m)/
de coni(n)c hult jairlix een mudde corens It(em) aen oic een huys ende/
hof metten wijngarde en(de) allen den toebehoirte(n) geleg(en) inde ledich/
strate te loven(en) tusschen de persse everarts wijlen van wynghe/
en(de) de goede he(re)n lanceloets del haye dwelc [vacat]/
nu ter tijt in hue(ri)ng(en) besidt vanden vors(creven) gehuysschen vander/
selver hue(re)n jairlix neghen rinsch gul(den) Om welke p(ro)fiten/
jairlix te gec(ri)gen de vors(creven) meest(er) jan en(de) sijn weerdynne/
jairlix den vors(creven) gesuste(re)n hue(re)r moeder leefdaige lanc alle/
bijstantich(eit) en(de) behulp doen selen dat hen mogelic sal zijn/
te doene oft zij d(aer) aen eenich gebrec hadde(n) Met welke(n) p(ar)ceele(n)/
vors(creven) de vors(creven) gesuste(re)n gekint hebben ende mits desen kynne(n)/
dat hen bijden voirscr(even) meester janne ende sijnen wive/
vanden inhoude(n) des uut(er)sten wille vors(creven) en(de) p(ri)ncipalic vand(en)/
clausele(n) voe(r) gespecificeert geheelic volcomelic en(de) alte/
male genoech gedaen es ende dat zij d(aer) af wael te
//
vreden sijn gestelt Gheloven(de) hue(re)r moeder leefdaighe/
lanc gheen voirder recht actie oft deel op e(n)nighe/
omberuerlike goede chijse rinte(n) oft pachte(n) hue(re)r ouders/
te eysschen te sueken oft te v(er)volgen met e(n)nighen rechte/
gheestelic oft weerlic oft doen oft late(n) eysschen oft sueke(n)/
bij hen selve(n) oft yeman(de) anders in e(n)nig(er)wijs mair hier/
af recht warand te sijne ende te blive(n) tegen eene(n) yegelik(en)/
Voirtmeer alse vanden vliegen(de) erve dat den voirscr(even) drie/
gesuste(re)n dair af eenighe te hijlijke gesocht zijn en(de) alsoe behoeven/
souden huysraet en(de) uutsedt ende oic joncfr(ouwe) dorotheen hue(re)r/
vierder suster met den vors(creven) janne roesart hue(re)n brued(er) naeder/
vors(creven) moeder doot toebehoiren soude moigen dair aen die/
voirs(creven) meester jan ende sijn wijf soe langhe de selve sijn/
weerdynne leve(n) soude huer slijten hebben Es geappointeert/
ende bij (con)sente des vors(creven) meest(er) jans en(de) sijnre weerdynne(n)/
ter eenre gielijs van berthe(m) met joncfr(ouwe) dorotheen sijne(n)/
wive met janne roesart en(de) den ande(re)n drie suste(re)n vors(creven)/
ter ande(re) Welke joncfr(ouw) dorothee de dochter [en(de) gielijs huer man] metten vors(creven) testame(n)te/
en(de) hue(re)r huwelik(er) vorweerden v dair af versien es [sijn] bliven(de)/
nochtans vanden erfgoeden op dbeloep van hue(re)n rechte nae de/
doot hue(re)r moed(er) vors(creven) overgegeven ende gewillecoert dat/
dat vors(creven) vliegenderve geheelic ende al in drie deelen gedeilt/
sal wordde(n) ende dat den vors(creven) janne roesart ende sijnen/
drie suste(re)n vors(creven) te weten jouffr(ouwe) katlijne(n) lijsbette(n) en(de) barbelen/
de twee derde deele dair af geheelic ter stont tot eeuwig(en) daige(n)/
volgen selen en(de) onder hen gedeilt sullen wesen in vier geliken/
deelen om die gestelt te wordden tot seke(re)n plaetse(n) dair die wael/
verwairt selen zijn sond(er) die te moigen versette(n) oft v(er)coope(n) voir/
aen d(er)re tijt toe dat zij bij raide van vriende(n) tot huwelike oft/
ande(re)n eerlike(n) state getogen selen zijn Ende den vors(creven) meester/
janne voir hem ende sijne(n) erve(n) en(de) nacomeling(en) mett(er) vors(creven)/
joncfr(ouwe) dorotheen sijnd(er) werdynne(n) dleste derdendeel om die tot/
desselfs meest(er) jans wille te beke(re)n sonder wederseggen der vors(creven)/
voirkynde(re)n oft yema(n)ts anders als sijn p(ro)per eygen goet Item/
boven desen en(de) den inhouden vand(en) vors(creven) uut(er)ste(n) wille hebbe(n) de vors(creven)/
meest(er) jan en(de) sijn weerdynne den vors(creven) drie gesuste(re)n overgegeve(n)/
twee vierdeel wijngarts metten vruchte(n) d(aer) op staen(de) die de selve
//
mees(er) jan tsijnen laste tot noch toe heeft doen wercke(n) van dien/
drie vie(re)ndeelen wijngarts die de selve gehuysschen liggen(de) hebben/
opden roesselberch Inde stat vanden welken hebben de selve drie/
gesuste(re)n met gaders janne hue(re)n brueder gielise van berthem en(de)/
joncfr(ouwe) dorotheen zijne(n) wive geconsenteert ende overgegeven/
den selven meester janne ende sijnen wive om tot des selfs/
meest(er) jans wille te beke(re)n die twee gordeele oft ond(er)ryeme/
met vergulden(en) spalken en(de) maechdo(m)men d(aer) af de webben met/
goudrayen gewracht sijn die der moeder bleven nae des vors(creven)/
wilen jans roesarts huers yerste mans doot Ende mits desen/
hebben alle de vors(creven) kinde(re) met gielise van berthe(m) gekint ende/
ghelijd dat de vors(creven) meester jan en(de) sijn weerdynne hen volcomelic/
geheelic en(de) al genoech gedaen hebben ende volcome(n) bewijssenisse/
en(de) overleve(ri)nghe voer nu ende den toecomen(de) tijt van alle alsulk(en)/
vliegen(de) erve hoedanich die sijn alse hen e(n)nichsins nae en(de) van/
hue(re)r moeder doot toecome(n) oft verschinen souden moigen Scelden(de)/
den selve(n) meest(er) janne en(de) sijn weerdynne d(aer) af en(de) van allen/
ande(re)n saken eysschen stucken oft den ghene(n) des dien e(n)nichsins/
aencleven mach ende voort vanden bewinde dat de selve meest(er)/
jan met sijnre weerdynne(n) totte(n) daige toe van hede(n) in alle de/
goede [vors(creven)] gehadt heeft in e(n)nig(er) manie(re)n volcomelic quite Promitt(entes)/
null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) julii xxviii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-29 by Jos Jonckheer