SAL7364, Act: R°61.2-V°61.1 (151 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°61.2-V°61.1  
Act
Date: 1470-08-29

Transcription

2020-09-02 by kristiaan magnus
Uut dien dat her robbert lonijs prieste(r) p(er)soen te corttenake/
te vele tijden den raide vander stat gethoent heeft hoe jan/
lonijs zijn brueder en(de) hij inden jare xiiii[c] lxviii xiii dage/
inde maent van meye met malcande(re)n aengegaen zijn zeke(re)/
vorweerden voir scepen(en) van loven(e) en(de) hebben dair ter selv(er)/
tijt van zeke(re)n hue(re)n goeden bynnen d(er) stat en(de) vrijheiden/
van loven(e) geleghen gedaen guedinghe en(de) opdracht meest(er)/
janne lobbe secretaris d(er) vors(creven) stat als hue(re)n gemeynen vrient/
om dat de selve meest(er) jan als de selve goede vercocht/
werden den coepe(re)n guedinghe vanden selven goeden soude/
doen al op vuege en(de) condicien onder de selve guedinghe/
des voirs(creven) meest(er) jans verclaert Den welcken niet/
tegenstaen(de) en(de) aleest alsoe dat eenige vanden selve(n) goede(n) v(er)cocht/
zijn en(de) op hoghen en(de) ter begheerte(n) van beyde den voirs(creven) gebruede(re)n/
Nochtan weygert hem de voirs(creven) meester jan de gued(inge) den/
cope(re)n navolgen(de) den besproken(en) cond(icien) te doene om belet en(de)/
zwarich(eit) die de voirs(creven) jan lonijs zijn brueder hier inne hem pijnt/
te doene en(de) met quader sake(n) alsoe hij hoept tot sware(n) schaden/
en(de) coste(n) des voirs(creven) her robbeerts die vande(n) creditore(n) de(n) welke(n) de/
pe(n)ni(n)ge vand(en) voirs(creven) v(er)cochte(n) goede(n) volge(n) sele(n) soude(n) in afleggen(e) van/
seke(re)n laste(n) ende co(m)me(re)n die zij gemeynlijck sculd(ich) zijn soude(n) [te] heffe(n) he(m)/
aen zijne(n) goede(n) aendoen en(de) op sijne(n) brueder noch zijn goede niet/
en connen noch en weten thuer te v(er)hale(n) V(er)sueken(de) de(n) voirscr(even)
//
meester janne lobbe guetlijck onderwijst oft uuyterlijck bedwonge(n)/
te werde(n) de voirs(creven) guedinge te doene achtervolgen(de) den cond(icien)/
voirg(eruert) op dat hij voirtane voldoen(de) den voirs(creven) creditore(n) vander/
voirs(creven) schade(n) mocht zijn verhuedt Dairop den raet vander/
stad aengehoirt heeft yerst de(n) voirs(creven) meester ja(n)ne lobbe/
die int acht(er)volgen der voirs(creven) condicie(n) luttel oft gheene zwarich(eit)/
en maecte op dat hem dat va(n) rechts wege(n) aengevuecht/
wai(r)de te doene en(de) d(aer) nae de(n) voirs(creven) ja(n)ne lonijs mondeli(n)ge/
ende met gescrifte te div(er)sen stonde(n) die int doen der voirscr(even)/
guedinge(n) ende achtervolge(n) d(er) voirs(creven) cond(icien) niet consente(re)n en/
woude maer maecte div(er)se swarich(eiden) ende socht alderhande/
uuytwege bijden welke(n) hij de(n) voirtganck der voirs(creven) gued(inge)/
en(de) achtervolge(n) der voirs(creven) cond(icien) belette(n) oft e(m)mer vertrecken/
woude Dair op de voirs(creven) her robbert replice(re)nde met ald(er)hande(n)/
reden(en) sustineerde dat de voirs(creven) guedinge sculd(ich) ware voirtga(n)ck/
te hebben en(de) de cond(icien) daer neven gescreve(n) achtervolcht niet/
tegenstaen(de) al tghene des bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne sijne(n) brueder was/
voirtgestelt niet te min ten uuyterste(n) van ov(er)tuldich(eit) en(de) om/
dat he(m) niema(n)t inden mont sien en soude P(rese)nteerde hij d(er)/
stad caucie te stelle(n) op dat de voirs(creven) m(eester) jan de gued(inge)/
dade alsoet gevorw(er)t was de cond(icien) onder de voirs(creven) gued(inge)/
staen(de) in al tachtervolge(n) Dair mede de voirs(creven) jan lonijs niet/
te vreden zijn en woude ende alsoe wert ten uuyt(er)sten bijde(n)/
rade vand(er) stad p(ar)tien al int lange ghehoirt en(de) tvoirs(creven) regist(er)/
gevisenteert ghet(er)mineert eve(n)verre jan lonijs opde p(rese)ntacie/
vand(en) borchtocht zijns brueders niet consente(re)n en wilt meest(er)/
janne lobbe de gued(inge) te doene navolgen(de) de(n) cond(icien) int/
register staen(de) dat dan meester jan van rechts wegen/
schuld(ich) sal zijn de selve gued(inge) te doene Bij alsoe dat/
h(er) robbeert voer en(de) eer de borchtocht voirs(creven) sette(n) sal ende/
alsulke dat den raede vand(er) stat genoech sal duncken/
de selve condicie(n) in al tachtervolgen en(de) bescheyt en(de)/
rekeninge te doene vand(en) pe(n)ningen die hij vanden/
goede(n) inde gued(inge) staen(de) gehave(n) mocht hebben oft in/
zijne(n) prouffite souden oft ware(n) come(n) en(de) dat hij dairaf/
de condicie(n) sal volvue(re)n Act(um) in pleno cons(ilio) aug(usti) xxix
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Jos Jonckheer