SAL7364, Act: R°82.1-V°82.1 (192 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°82.1-V°82.1  
Act
Date: 1470-09-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-01 by kristiaan magnus
Item vanden gedinge dat geweest is inde banc voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) tusschen wille(m)me pierart als aenlegger ter/
eend(er) zijden en(de) pete(re)n goessens van oevelair ter ande(re) aldair/
de vors(creven) willem dede segghen in rechte hoe me dat hij [na dat] eene/
seke(r) coepmantscap geschiet wae(re) geweest ind(er) stat van/
bruessel van seke(re)n rechte en(de) actien des voirs(creven) peters goessen/
inden goeden die hen gesamend(er) hant verstorven wae(re)n het/
wae(re) leene oft ande(re) van janne wilen van haeght te goedsenhove(n)/
oft dair omtrent gelegen dair af zij in questien gestaen/
hadden in rechte te bruessel voir de stathouder en(de) manne(n)/
van leene m(ijns) gened(ichs) he(re)n in brabant teghen janne van/
haeght natuerlic Ende na dien dat zij de vors(creven) sake/
voir den vors(creven) stathouder en(de) mannen met rechte tegen/
den vors(creven) janne gewonnen hadden soe wae(re)n zij d(aer)na bij/
tusschenspreken van vrienden veraccordeert geweest in seke(re)n/
vuegen en(de) condicien die genoech doncker wae(re)n en(de) dair/
uut namaels gescille tusschen de voirs(creven) p(ar)tien hadden mogen/
rijsen om dwelc te schouwen de vors(creven) willem en(de) peter wed(er)/
o(m)me comen zijn en(de) hadden eene nyeuwe vorweerde/
aengegaen vanden gedeelte rechte oft actie die de vors(creven)/
peter hadde oft hebben mochte inde voirs(creven) goede en(de) dair/
wert gevorweert dat de vors(creven) willem gehouden zoude zijn/
en(de) tot zijne(n) laste te dragen den ryns guld(en) erflic die/
de selve pet(er) sculdich was en(de) dair die vors(creven) willem borge/
voir stont aende weduwe arnts wilen van kessele Desgelix/
dat de vors(creven) willem tot zijnen laste nemen en(de) draghen/
zoude alle alsulke costen als zij gesamend(er)hant gehadt/
hadden voir den stathouder en(de) mannen van brabant vors(creven)/
Welcke costen de vors(creven) willem groetsen zoude sympelic oft/
bij eede en(de) die tot zijnen laste nemen en(de) d(aer)af ontlasten/
den vors(creven) pete(re)n Ende dat de voirs(creven) vorweerden en(de) condicie(n)/
also geschiedde(n) en(de) toeghingen ind(er) manie(re)n voirs(creven) op dat/
henric pierart borghe bleve voir tvoldoen des voirs(creven) is/
dwelc de vors(creven) henric also dede doen ter tijt en(de) toeseide en(de)/
geloofde En(de) dat op tghene des vors(creven) steet de vors(creven) pet(e)r/
den vors(creven) willem(me) geloofde toeseide en(de) op hem nam goessen/
des vors(creven) peters brueder die oic schien recht te hebben/
/ inde vors(creven) goede en(de) dat hij dat verantweerden zoude en(de) tot sijnen/
laste nemen en(de) dat hij den vors(creven) willem(me) int geheel leen en(de)/
goede also dat de selve peter ontfangen hadde vanden here van/
godsenhoven en(de) gorde van godsenhoven guedinghe en(de) vestich(eit)/
doen soude zoe wanneer de leenhere(n) die doen absent/
wae(re)n bij een zouden zijn Dese pointe en(de) meer and(er) in/
feyte liggen(de) p(rese)nteerde de vors(creven) willem te thoenen hopen(de)/
wair hij die gethoenen conste dat de vors(creven) peter gehoud(en)/
soude zijn guedinghe en(de) vesticheit te doen vanden rechte/
en(de) actie(n) die hij hadde inde goede voirs(creven) d(aer) questie om is/
nemen(de) op hem zijnen brued(er) als vors(creven) is Op dwelc de/
vors(creven) peter hem verantweerden(de) dede seggen dat wair was/
dat hij metten vors(creven) willem(me) eene coepmantscap aengegaen/
haddde van zijnen rechte oft actien die hij mocht hebben/
inde vors(creven) leengoede en(de) dat hij hem van dien guedinge/
en(de) vestich(eit) sculdich wae(re) te doen zoe verre de voirs(creven)/
willem hem opleide en(de) betaelde de so(m)me van hond(er)t/
ryns guld(en) die hij den vors(creven) pete(re)n voir zijn voirs(creven) recht/
toegeseeght en(de) gelooft hadde Welcke guedinge en(de) vestich(eit)/
hij altijt gep(rese)nteert hadde te doen en(de) noch d(aer) toe bereet was/
hopen(de) dair mede te gestaen ontkynnend(de) de na coepmantscap/
en(de) vorweerde Bieden(de) oic alle pointen in feyte liggen(de) te/
thoenen hoopen(de) wair hij die gethoenen conste dat de vors(creven)/
willem met zijnen versueke in desen verdoolt wae(re) Es/
gewijst bijden he(re)n scepen(en) van lov(en) ter manissen smeyers na/
dat peter goessens vors(creven) gehouden zijn sal willem(m)e/
pierart vors(creven) guedinge te doen vanden leengoeden/
dair questie af is en(de) te geloven inne te stane van/
zijns brued(er)s rechte in dien behalven dat hem de/
vors(creven) willem afdoen sal den r(yns) gul(den) erflic en(de) de costen/
vanden vervolghe nad(er) lester vorweerden p(rese)ntibus/
omnibus scabinis in scampno sept(embris) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer