SAL7365, Act: R°102.1-V°103.1 (221 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°102.1-V°103.1  
Act
Date: 1471-11-16

Transcription

2021-01-29 by Karel Embrechts
Cond zij allen lieden dat henr(ic) van bleckem sone henricx van/
bleckem woenen(de) te grand lez in brabant in p(rese)ncia heeft/
genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft van ernoul de/
forveye en(de) gielijs pollar van wege(n) vrou marien va(n) bollan/
vrouwe va(n) seneffe hoge voochdinne van worms hebbende/
volcome(n) p(ro)curacie [vander voirs(creven) vr(ouwen)] hue(r) hoff van chesteal te g(ra)nd lez mette(n)/
huysen hove(n) bogarde bempde wynnen(de) lande met allen de(n) toebeh(oerten)/
Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van s(in)te pet(er)s en(de) pauwels/
dage lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang v(er)volgen(de) Elcx jaers/
om en(de) voir [de helicht van] alle den vruchte(n) jaerlijcx op de voirs(creven) goede wassen(de)/
dieme(n) te(n) oechste jaerlijcx van schoeve te schoeve op de velde/
met i dienere va(n) m(ijnre) vr(ouwen) wege(n) deylen sal mer vr(ouwen) deel voe(r)/
en(de) des voirs(creven) wynne(n) na en(de) de wy(n)ne sal gehoude(n) zijn m(ijn) vr(ouwen)/
deel alle jae(re) in hue(r) schue(re) aldair te vuere(n) [en(de) te tassen] alsoe in tijts dat/
zij d(air) bij gheen schade en lijde et de wynne sal altijt gehoude(n)/
zijn de(n) diene(r) die zij aldair zeynde(n) sal om de geleghe oft/
schoeve(n) te verware(n) [te] gheve(n) zijne(n) cost en(de) herb(er)ge themelijc It(em)/
is vorwerde dat p(ar)tie(n) van malcandere(n) niet sceyde(n) en selen/
moege(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn lang dueren(de) te(n) ware bij gebreke va(n)/
wynnigne(n) sond(er) argelist en(de) in dien gevalle soude (mijn) vrouwe/
de(n) wynne moege(n) renu(n)tie(re)n talle(n) tide(n) en(de) uren alst hue(r)/
soude gelieve(n) bij alsoe dat zijt he(m) een half jair dan te vo(r)en/
condige(n) sal Ende dese voirs(creven) wynni(n)ge alsoe wel de brake/
als de storte sal de voirs(creven) wynne gehoude(n) zijn jaerlijcx te wy(n)ne(n)/
te werve(n) te meste(n) en(de) te zayen op zijn getidige vore(n) wel/
en(de) loflijc gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) specialijc de(n)/
core(n) aert op iiii getidige voren gelijc ande(r) goede wynne(n) bove(n)/
en(de) benede(n) doen sulle(n) en(de) sculdich zijn te doen En(de) hij sal tsaet/
core(n) leve(re)n en(de) alle tstroe en(de) voesteringe(n) vande(n) goede(n) comen(de)/
sal hij int hof bringe(n) met zijne(n) beeste(n) [ette(n)] ende te meste make(n)/
en(de) dat mest jaerlijcx vueren op de voirs(creven) lande tslants meeste(n)/
p(ro)ffite sond(er) die e(n)nichssins and(er)s te v(er)coepen oft te veranderen/
uutgesceyde(n) dat uute(n) voirs(creven) stroe de voirs(creven) wynne gehoude(n)/
sal zijn alle jae(re) te leve(re)n int voirs(creven) hoff een dusent walme(re)/
goet en(de) payabel om de huysinge vande(n) [hove] voirs(creven) d(air)mede te decke(n)
//
dair dat best behoeve(n) sal en(de) dan sal de wynne de(n) wercliede(n)/
de(n) montcost gheve(n) en(de) m(ijn) vr(ouwe) sal de dachuere(n) betale(n) It(em) sal/
de voirs(creven) wynne va(n) elke(n) boende(r) lants dat hij m(er)ghele(n) sal/
d(air) af m(ijn) vr(ouwe) de(n) m(er)ghel betale(n) sal hebbe(n) een half m(ud)[de] evene(n)/
der mate(n) va(n) ge(m)blours It(em) sal de voirs(creven) wynne hebbe(n) de wy(n)ni(n)g/
de huyse hove bogarde en(de) eeussele de(n) voirs(creven) hove toebehoiren(de) son/
der dair af yet te gheve(n) It(em) en sal de wynne de(n) grote(n) bog(ar)t/
die ande(r) wynne plaige(n) te wynne(n) niet [be]sayen noch wynne(n) mair/
die late(n) ligge(n) te garze en(de) te bogarde en(de) alle jare d(air) op plan/
te(n) een halve dozijne vruchtboeme sond(er) argelist En(de) van/
alle(n) oude(n) wercke die ald(air) gebreke(n) sele(n) als van vorste(n) van/
dake opde zijwande en(de) ande(r) wande oft werck die metten/
wynde mochte(n) vallen oft breke(n) sal de voirs(creven) wynne den/
werckliede(n) de(n) montcost gheve(n) en(de) alle stoffe met zijne(n) p(er)de(n)/
leve(re)n en(de) van nuwen wercke sal hij met zijne(n) waghen/
en(de) p(er)de de leem en(de) anders opt werc leve(re)n It(em) is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne hebben sal tavantagie(n) op dierste jair ten/
oechste om tcore(n) dat hij besayt vindt op de lande in hulpe(n)/
van zijne(n) sade tsijne(n) koese ii boend(er) wynt(er)corens ende/
twee boend(er) som(er)corens mair hij sal elc neme(n) op i/
stuc bezund(er) en(de) also voirt de voirs(creven) xii jare lang dueren(de)/
en(de) te(n) oechste na zijne(n) afscheyde(n) en sal hij tvoirs(creven) vordel/
niet hebbe(n) It(em) mach de wynne alle jare op dat hem ge/
lieft sayen drie dach(mael) raepsaets oft d(air) omtrint en(de) d(air) af/
sal m(ijn) vr(ouwe) hebbe(n) tderdel vande(n) vruchte(n) en(de) de wy(n)ne dand(er)/
It(em) en sal de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) houwen/
noch kerve(n) opgaende boome noch elsen wassende mair haghe(n)/
en(de) breme(n) en(de) dier gelike van cleyen(n) p(ro)ffite sond(er) argelist [mach hij nemen tzijne(n) p(ro)ffite] En(de)/
de wynne sal de lude(n) van m(ijnre) vrouwe(n) [wege(n)] aldair comende inde(n) name/
van huer de(n) montcost [geven] sonder van drincken(en) en(de) leve(re)n m(ijnre)/
vrouwe(n) p(er)de hoi en(de) die herb(er)ge(n) also dicwile als zij d(air)/
come(n) selen It(em) en sal de voirs(creven) wynne gheen [ande(r)] goede moege(n)/
aenveerde(n) noch wynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) sond(er) consent/
van m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) It(em) de voirs(creven) wynne bevant tsijne(n) incomen(en)/
de ii aerde besayt en(de) de brake tot xxv boend(er)e luttel min oft
//
meer wel gewonne(n) op twee vore(n) so dat behoirt en(de) hadde hij meer/
gewonne(n) tsijne(n) afsceyden(en) dair af sal he(m) m(ijn) vr(ouwe) zijne(n) arbeyt ver/
ghelde(n) ten segge(n) van eertwynne(n) hen des verstaende en(de) hij/
vant allet mest vande(n) hove op de goede vande(n) hove gevuert/
It(em) den hoff bezayt met grove gherste en(de) crocke(n) It(em) alle de/
bempde vander wynninge bevrucht ende ongemayt en(de) allet erve/
wel beslote(n) met goeden tuyne(n) dwelc de voirs(creven) wynne tsijnen/
afsceyde(n) also laten sal sond(er) fraude oft argelist It(em) want de/
voirs(creven) wynne de vruchte(n) die zijn voirsete op de lande vande(n)/
voirs(creven) hove gewonne(n) hadde ten oechste lestleden innegevuert/
heeft so sal de wynne na hem comen(de) tsijne(n) afsceyde(n) tgelike/
doen oft m(ijn) vr(ouwe) salt doen doen tot huere(n) coste It(em) sal m(ijn) vr(ouwe)/
den voirs(creven) wynne gheve(n) alle jare i tabbart lake(n) gelijc zij ande(re)n/
hue(re)n dienere(n) gheve(n) sal en(de) om de(n) voirs(creven) wynne te voldoene en(de)/
om de voirs(creven) goede bat gewonne(n) te werde(n) soe is vorwede dat/
m(ijn) vr(ouwe) he(m) soude leene(n) tsijne(n) innecome(n) in ghelde xxx alrehande/
have va(n) beeste(n) pluege wagen(en) de so(m)me van xxxvi ph(ilipp)us scilde/
en(de) na de(n) oechst na zijn income(n) lxii mudde wynt(er)corens/
xxx mudden en(de) xii stuvers twee stier even(en) vand(en) vruchte(n) en(de) p(ro)fite(n) die/
ten oeghste naistcomen(de) [lestleden] dair af comen selen [sijn] Welke presten voirs(creven) alle en(de)/
yegewelke de selve wynne der vors(creven) vrouwe(n) oft huer actie hebben(de) tot/
hue(re)n behoef opde plaetse vand(en) vors(creven) wy(n)ning(en) wed(er)gheve(n) en(de) leveren/
sal Te weten de vors(creven) xxxvi clinckers tsijnen afscheide(n) en(de) tvoirs(creven) grain/
ten oeghste nae sijnen afscheiden zond(er) afsceiden arghelist It(em) sal de/
vors(creven) wynne opde vors(creven) wy(n)ninge bring(en) alle sijn beeste(n) haeflike/
goede [en(de)] huysraet zoe hij die hadde opde(n) viii[te(n)] dach van meye lestleden/
ont [om] als pant ald(air) te blive(n) tot behoif m(ijnre) vrouwen vors(creven) voir ende oic [en(de) met]/
v(er)binden(de) d(air) toe alle(n) sijne(n) ande goeden have en(de) erve wair hij die/
liggen(de) heeft oft hoedanich die sijn voir tvoldoen van des vors(creven) steet/
met sijne(n) p(er)sone verbonde(n) te blive(n) It(em) heeft gelooft [Welke goede] de selve/
wynne voir tvoldoen d(er) pechting(en) vors(creven) m(ijnre) vrouwe(n) voirg(enoemd) [gelooft heeft] in/
hande(n) te stellen en(de) te v(er)oblige(re)n dair en(de) alsoe dat behoort na recht/
tsijne(n) coste en(de) laste zoe wa(n)neer hij des v(er)maent sal wordde(n) vand(er)/
selv(er) vrouwe(n) oft van hue(re)n p(ro)cur(eur) Ende alle des vorweerd(en)
//
(con)dicien en(de) geluften vors(creven) heeft de vors(creven) wynne gelooft der/
vors(creven) vrouwen goet vast gestentich en(de) van weerde(n) te houde(n)/
ende te voldoene talle(n) tide(n) en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) ende/
verschijne(n) sele(n) op alle vuegen en(de) manie(re)n naerder begrepen/
inde(n) openbae(re)n instrum(en)te d(air) af gemaict tussce(n) de selve p(ar)tien/
opde(n) viii[te(n)] dach van mey lestled(en) d(air) af notar(is) was joh(ann)es/
van spalbeick clerc des rintm(eeste)rs de huy q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Inde sunt/
fideiussores d(i)c(t)i coloni t(am)q(aum) debitor(es) p(ri)ncipal(es) indivisim henr(icus)/
de bleckem p(ate)r d(i)c(t)i henr(ici) censitor(is) co(m)mor(ans) in t(er)ritorio geldonien(sis)/
balthasar bastardus de bo(m)male co(m)mor(ans) apud conty sub h(er)baix/
nycholaus de bleckem frater d(i)c(t)i coloni et filius d(i)c(t)i henr(ici) pri(u)s/
(com)mor(ans) apud holede et tyelma(n)nus d(i)c(t)us tyelen de hoens fili(us)/
q(uon)d(am) wil(he)lmi (com)mor(ans) apud seroux t(er)re leodien(sis) Et p(ri)mus/
blanckart berthe(m) no(vem)[br(is)] xvi
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt